17
Osea, Isarailinↄ kí zãadee
Yudanↄ kí Aaza kíblena wɛ̃̀ kuri awɛɛplaadee guun Ela nɛ́ Osea kɛ̀ Isarailinↄ kí ũ Samaria, à kí blè wɛ̃̀ kɛ̃ndo. À yã kɛ̀ Dii yeziroo kɛ̀, mↄde èe kɛ lán Isarailinↄ kína kɛ̀ aↄ̃ dↄ̀nɛ aɛnↄↄ kɛ̀ nàro. Asiria kí Samanɛsa mↄ̀ à lɛ̀ɛa, ben Osea kɛ̀ à zↄ̀bleri ũ, èe tángba kpaaa. Osea gbɛ̃nↄ zĩ̀ Igipiti kí Soa, ben èe tángba kɛ̀ è kpá Samanɛsaa wɛ̃̀ kↄ̃n wɛ̃̀o kpáa dↄro. Kɛ̀ Samanɛsa è Osea bↄ̀ a kpɛɛ, ben à à kũ̀ à à dà kpɛ́siaan. Ben Samanɛsa lɛ̀ɛ Isarailinↄ bùsua píngi. À gbɛ̃nↄ mↄ̀ wà Samaria kagura kɛ̀ ai wɛ̃̀ aagↄ̃. Osea kíblena wɛ̃̀ kɛ̃ndodee guun Samanɛsa Samaria sì à tà kↄ̃n Isarailinↄ a bùsun, à ń káɛkaɛ Ala kↄ̃n Gozã kɛ̀ kú Abo baao kↄ̃n Midiã bùsu wɛ́tɛnↄ guuo.
Isarailinↄ gↄ̃na zĩ̀zↄnↄ ũ ń durun yãnzi
Yã pì kɛ̀ lɛ, kɛ̀ Isarailinↄ durun kɛ̀ Dii ń Ludanɛ kɛ̀ à ń bↄ́ Igipiti kí Fɛro ↄzĩ yãnzi. Aↄ̃ dↄnzi kɛ̀ tãanↄnɛ aↄ̃ borii kɛ̀ Dii pɛ̀ḿmańnɛnↄ zɛ́kpaɛ sɛ̀ aↄ̃ zɛ̀ kↄ̃n yã kɛ̀ Isarailinↄ kínanↄↄ dàńnɛnↄo. Aↄ̃ yã dↄ̀rↄsai dìɛ Dii ń Luda yã gbɛ̀n aↄ̃ tãagbãgbãkiinↄ bò ń zĩndanɛ ń wɛ́tɛnↄ guu píngi zaa gudãkpakiia gana ai wɛ́tɛ bĩideea. 10 Aↄ̃ gbɛ̀nↄ kↄ̃n línↄ pɛ̀ɛpɛɛ sĩ̀sĩ lezĩnↄa píngi kↄ̃n lí bíta píngi gbáruo. 11 Aↄ̃ tuaetiti kpàta tãagbãgbãkii kɛ̀ aↄ̃ bò pìnↄa píngi lán borii kɛ̀ Dii pɛ̀ḿmańnɛnↄↄ kɛ̀ nà. Yã zaaa kɛ̀ aↄ̃ↄ kɛ̀ pìnↄ bé à Dii pↄↄ fɛ̃̀nɛ. 12 Aↄ̃ dↄ̀ tãanↄzi, baa kɛ̀ Dii bèńnɛ aↄ̃ton kɛro. 13 Dii Isarailinↄ kↄ̃n Yudanↄ swã gà a annabinↄ kↄ̃n wɛ́ɛgupu'erinↄ gãzĩ ń píngi à bè, aↄ̃ kpɛɛ li ń yã zaaanↄnɛ, aↄ̃gↄ̃ Dii yãdiɛnanↄ kↄ̃n à yãdannɛnao kũna, lán à kú doka takada kɛ̀ à dìɛ ń dezinↄnɛ guu nà, ben à ɛ̀ara à ò a zↄ̀bleri annabinↄ gãzĩ.
14 Baa kↄ̃n beeeo Isarailinↄ gì mazi, aↄ̃ swã gbãa lán ń dezi kɛ̀ aↄ̃ↄe Dii ń Luda náanɛ kɛroonↄ pↄ́ bàmɛ. 15 Aↄ̃ gì à ↄdↄkii gwazi, aↄ̃ à bà kuuna kↄ̃n ń dezinↄ yã gbòro, aↄ̃ↄe lɛ́ kɛ̀ à nàańnɛ yã daro. Aↄ̃ tɛ̀ pↄ́ pãpãanↄzi, ben aↄ̃pinↄ kɛ̀ pã. Aↄ̃ borii kɛ̀ aↄ̃ↄ ligańzinↄ zɛ́kpaɛ sɛ̀, borii kɛ̀ Dii bè aↄ̃ton ń dà sɛ́roo pìnↄ. 16 Aↄ̃ pã kpà Dii ń Luda yãdiɛnanↄzi, aↄ̃ mↄ̀ kàsa mɛ̀n plaa lán zùswareenↄ bà ń tãanↄ ũ, aↄ̃ Asɛra lí pɛ̀ɛ, aↄ̃ sↄsↄnɛnↄ gbã̀gbã, aↄ̃ dↄ̀ Baalizi. 17 Aↄ̃ sa'opↄ kɛ̀ wè ká tɛ́n à tɛ́ kũ ò kↄ̃n ń nɛ́nↄ, gↄ̃gbɛ̃nↄ kↄ̃n nↄgbɛ̃nↄ, aↄ̃ màso kɛ̀ aↄ̃ ɛ̃zɛ̃ kɛ̀, aↄ̃ ń zĩnda kpà yã kɛ̀ Dii yezirooa, aↄ̃ à pↄↄ fɛ̃̀nɛ. 18 Ben Dii pↄ fɛ̃̀ńzi maamaa à pɛ̀ḿma. Yudanↄ bé wà gↄ̃̀ ńtɛ̃ɛ. 19 Baa se Yudanↄↄ e Dii ń Luda yãdiɛnanↄ maro, aↄ̃ Isarailinↄ zɛ́kpaɛ sɛ̀. 20 Ben Dii gì Isaraili borii pìnↄzi ń píngi. À wɛ́ɛ tã̀ḿma à ń ná gbɛ̃ kɛ̀ aↄ̃ↄe gbãaa mↄↄńnɛnↄnɛ ń ↄzĩ ai à gàa pɛ́oḿma.
21 Kɛ̀ Dii Isarailinↄ kɛ̃̀ Dauda boriinↄa, ben aↄ̃ Nɛbati nɛ́ Yeroboamu dìɛ ń kína ũ. Yeroboamu bé à Isarailinↄ swã gbã̀gbã Diinɛ, à tò aↄ̃ durun bíta kɛ̀. 22 Isarailinↄↄ kpɛ́ wèe durun kɛ̀ Yeroboamu kɛ̀nↄ kɛɛ, aↄ̃ↄe kpɛɛ linɛro, 23 ben Dii pɛ̀ḿma lán à ò a zↄ̀bleri annabinↄ gãzĩ nà. Asirianↄ Isarailinↄ sɛ̀ɛ ń bùsun aↄ̃ tàńyo zĩ̀zↄnↄ ũ, ben aↄ̃ↄ kú gwe ai kↄ̃n a gbã̀ao.
Samariadeenↄ yã
24 Asirianↄ kína tò gbɛ̃nↄ bↄ̀ɛ Babilↄnu kↄ̃n Kutao kↄ̃n Avao kↄ̃n Amatao kↄ̃n Sefavaimuo, ben à ń káɛkaɛ Samaria wɛ́tɛnↄ guu Isarailinↄ gbɛ̀n. Lɛn aↄ̃ Samaria bùsu kɛ̀ ń pↄ́ ũ lɛ, aↄ̃ vɛ̃̀ɛvɛ̃ɛ à wɛ́tɛnↄ guu. 25 Kɛ̀ aↄ̃ kà gwe káaku, aↄ̃ↄe dↄnzi kɛ Diinɛro, ben à músunↄ gbàrɛḿma, aↄ̃ↄe ń gbɛ̃kenↄ dɛdɛɛ. 26 Ben wà gàa wà ò Asirianↄ kínanɛ wà bè: Gbɛ̃ kɛ̀ n ń sɛ́ n ń káɛkaɛ Samaria wɛ́tɛnↄ guunↄ, aↄ̃ↄ bùsu pì tãakɛkɛna dↄ̃ro, ben à músunↄ gbàrɛḿma, aↄ̃ↄe ń dɛdɛɛ. 27 Ben Asirianↄ kína bè: Wà Samaria sa'ori kɛ̀ wa suńyonↄ doke gbarɛ, à tá gwe à bùsu pì tãakɛkɛna dadańnɛ. 28 Ben Samaria sa'orinↄ doke ɛ̀ara à tà gwe à vɛ̃̀ɛ Bɛtɛli. À dàda gbɛ̃nↄnɛ dian aↄ̃é kɛ nà wà dↄnzi kɛ Diinɛ.
29 Gurↄ beeea gbɛ̃ kɛ̀ aↄ̃ mↄ̀ wà vɛ̃̀ɛ wɛ́tɛ pìnↄ guunↄ, bori píngi kↄ̃n a tãao, ben aↄ̃ ń tãa pìnↄ taka kɛ̀ aↄ̃ↄ pɛ̀ɛpɛɛ tãagbãgbãkii kɛ̀ Isarailinↄↄ bònↄ kpɛ́nↄn. 30 Babilↄnudeenↄ Sukobenↄti tãa kɛ̀, Kutadeenↄ Nɛgali tãa kɛ̀, Amatadeenↄ Asima tãa kɛ̀, 31 Avadeenↄ Nibazi kↄ̃n Tatakio tãa kɛ̀, Sefavaimudeenↄ sa'opↄ kɛ̀ wè ká tɛ́n à tɛ́ kũ ò kↄ̃n ń nɛ́nↄ ń tãa Adaramɛlɛkia kↄ̃n Anamɛlɛkio. 32 Ben aↄ̃ ɛ̀ara wà dↄnzi kɛ̀ Diinɛ dↄ. Gbɛ̃nↄ diɛna tãagbãgbãkii pìnↄ sa'orinↄ ũ tɛ̃̀ vĩńnɛro, ben aↄ̃ègↄ̃ saa oońnɛ tãagbãgbãkii pìnↄ kpɛ́nↄ guu. 33 Aↄ̃ dↄnzi kɛ̀ Diinɛ, ben aↄ̃ↄe ń tãanↄ gbãgbãa lán bùsu kɛ̀ aↄ̃ bↄ̀n fɛɛakaarayã dɛ nà. 34 Lɛn aↄ̃ ń fɛɛakaarayã kũna lɛ ai kↄ̃n a gbã̀ao. Aↄ̃ↄe vĩa kɛ Diinɛro, zaakɛ aↄ̃è à ↄdↄkii gwaro, aↄ̃ègↄ̃ à yãdannɛna kũnaro ke à doka ke yã kɛ̀ à dìɛ Yakubu kɛ̀ à ɛ̀ara à tↄ́ kpànɛ Isaraili boriinↄnɛnↄo. 35 Kɛ̀ Dii bè a bà égↄ̃ kú kↄ̃n Isaraili pìnↄ yã, à bè aↄ̃ton dↄ tãanↄziro aↄ̃ton kúɛńnɛro, aↄ̃ton ń gbãgbãro aↄ̃ton saa oḿmaro, 36 séde amↄa kɛ̀ à ń bↄ́ɛ Igipiti kↄ̃n a gbãa bítao kↄ̃n a gã̀sã gbãaao. Ambe aↄ̃gↄ̃ dↄnzi kɛɛare, aↄ̃gↄ̃ kuɛɛare, aↄ̃gↄ̃ saa ooawa. 37 À bè aↄ̃gↄ̃ a ↄdↄkii gwaa, aↄ̃gↄ̃ a yãdannɛnanↄ kũna kↄ̃n a dokayãnↄ kↄ̃n yãdiɛna kɛ̀ à kɛ̃̀ńnɛ takada guunↄ ai gurↄ píngi. Aↄ̃ton dↄnzi kɛ tãanↄnɛro. 38 Aↄ̃ton tó a bà kuunańyo yã sãńguro. Aↄ̃ton tãanↄ sísiro. 39 Aↄ̃gae dↄnzi kɛ amↄa Dii ń Ludanɛ ado. Ámbe é ń bↄ ń ibɛɛnↄ ↄzĩ ń píngi.
40 Baa kↄ̃n beeeo aↄ̃ gì mazi, ben aↄ̃ zɛ̀ kↄ̃n ń fɛɛakaarayão. 41 Borii pìnↄ dↄnzi kɛ̀ Diinɛ, mↄde aↄ̃ↄ kpɛ́ wèe ń tãanↄ gbãgbãamɛ dↄ, ben aↄ̃ nɛ́nↄ kↄ̃n ń dionↄↄ e kɛɛ lán ń dezinↄ kɛ̀ nà ai kↄ̃n a gbã̀ao.