18
Yudanↄ kí Ɛzɛkaya yã
Isarailinↄ kí Ela nɛ́ Osea kíblena wɛ̃̀ aagↄ̃dee guun Aaza nɛ́ Ɛzɛkaya kɛ̀ Yudanↄ kí ũ. À wɛ̃̀ baaasↄↄrodee guun à kí blè, à vɛ̃̀ɛ kpatan Yerusalɛmu wɛ̃̀ baaakuri dosai. À da tↄ́n Abia, Zakari nɛ́mɛ. À yã kɛ̀ Dii yezi kɛ̀ lán à dezi Dauda kɛ̀ nà píngi. À tãagbãgbãkii kɛ̀ wà bònↄ gbòro à tãa gbɛ̀nↄ wìwi à Asɛra lípɛɛnↄ zↄ̃̀zↄ̃. À mↄ̀gotɛ̃ mlɛ̃̀ kɛ̀ Musa pì gbɛ̃̀gbɛ̃ à ɛ̀'ɛkↄ̃rɛ, zaakɛ ai gurↄ beeea Isarailinↄↄ kpɛ́ wèe tuaetiti kpataaa. Mlɛ̃̀ pìn wà tↄ́ kpànɛ Nɛusutã. Ɛzɛkaya Dii Isarailinↄ Luda náanɛ kɛ̀. Yudanↄ kína kee e sí lɛ́kↄ̃zioro, gbɛ̃ kɛ̀ aↄ̃ kí blè à ãanↄ kesↄ̃ gbɛ̃ kɛ̀ aↄ̃ kí blè à kpɛɛnↄ. À nà Diizi, èe kpɛɛ linɛro. À yã kɛ̀ Dii dà Musanɛnↄ kũna. Dii kúo, ben yã kɛ̀ à kɛ̀nↄ saa kũ̀ píngi. À bↄ̀ Asirianↄ kína yã kpɛɛ, èe zↄ̀ blenɛ dↄro. À zĩ̀ blè Filisitininↄa ai Gaza kↄ̃n guu kɛ̀ ligazinↄ sɛna zaa gudãkpakiia ai wɛ́tɛ bĩideea.
Kí Ɛzɛkaya kíblena wɛ̃̀ aagↄ̃dee guu, Isarailinↄ kí Ela nɛ́ Osea kíblena wɛ̃̀ swɛɛplaadee guun Asiria kí Samanɛsa mↄ̀ wà Samaria kagura kɛ̀. Aↄ̃ↄ kaɛna gwe 10 ai wɛ̃̀ aagↄ̃, aↄ̃ wɛ́tɛ pì sì Ɛzɛkaya kíblena wɛ̃̀ swɛɛdodee guu. Isarailinↄ kí Osea kíblena wɛ̃̀ kɛ̃ndodeen gwe. 11 Asirianↄ kína Isarailinↄ sɛ̀ɛ à tàńyo a bùsun à ń káɛkaɛ Ala kↄ̃n Gozã kɛ̀ kú Abo baa kↄ̃n Midiã bùsu wɛ́tɛnↄ guuo. 12 Yã pì kɛ̀ lɛ kɛ̀ aↄ̃ↄe Dii ń Luda yã maro yãnzimɛ. Aↄ̃ↄ à bà kuunańyo yãnↄ kũnaro, aↄ̃ↄe yã kɛ̀ Dii zↄ̀bleri Musa dìɛ ma wà zĩi kɛ̀aro.
Asirianↄ kína vĩadadana Yerusalɛmudeenↄzi
13 Kí Ɛzɛkaya kíblena wɛ̃̀ gɛ̃ro dosaidee guun Asiria kí Sɛnakeribi mↄ̀ à lɛ̀ɛ Yuda wɛ́tɛ bĩideenↄa à sì píngi. 14 Ben Yudanↄ kí Ɛzɛkaya gbɛ̃nↄ zĩ̀ Asirianↄ kínaa zaa Lakisi à bè: Ma taari kɛ̀. Ǹ gumala, mɛ́gↄ̃ fĩa bonnɛ lán nɛ́ límɛ nà. Ben Asirianↄ kína kondogi lì Ɛzɛkayanɛ tↄn kuri kↄ̃n vurao tↄn do. 15 Ben Ɛzɛkaya kondogi kɛ̀ à è Dii ua kↄ̃n a bɛ laasi guuo kpàa píngi. 16 Gurↄ beeea à vura gò Dii kpɛ́ gbànↄa kↄ̃n pↄ́ kɛ̀ à kùɛ gbà pìnↄ lípɛɛnↄao à kpà Asirianↄ kínaa.
17 Ben Asirianↄ kína a kpàasi kↄ̃n a ìbanↄ gbɛ̃nsio kↄ̃n a zĩ̀kpɛ gbɛ̃nsio zĩ̀, aↄ̃ bↄ̀ Lakisi aↄ̃ mↄ̀ Yerusalɛmu kí Ɛzɛkaya kiia kↄ̃n zĩ̀kpɛɛnↄ paripari. Kɛ̀ aↄ̃ kà Yerusalɛmu, aↄ̃ mↄ̀ wà zɛ̀ musu kpa íkaɛkii saɛ òsiwɛɛla zɛ́n. 18 Aↄ̃ kína sìsi, ben kíbɛgwari Ilikia nɛ́ Ɛliakimu kↄ̃n à takadakɛ̃ri Sɛbɛnao kↄ̃n à yãzibaarukɛ̃ri Asafa nɛ́ Yoao bↄ̀ wà gàa ń kiia. 19 Ben zĩ̀kpɛɛnↄ gbɛ̃nsi pì bèńnɛ: À gá o Ɛzɛkayanɛ, Asirianↄ kína ìsi bé èe à laa à bè: Bↄ́n à kɛ̀sɛ pɛ̀ɛa lɛɛ? 20 À bè á zĩ̀kana gbá dↄ̃ bensↄ̃ á gbãa, mↄde yã pã korimɛ. Dén èe náanɛ kɛɛ, ben à bↄ̀ ma yã kpɛɛ? 21 À Igipiti kína kɛ̀ èe à náanɛ kɛɛ pì gwa. À dɛ lán kapa gò ɛna bàmɛ. Gbɛ̃ kɛ̀ gbãa èa, è à lí a ↄↄamɛ. 22 Tó a bèmɛ Dii a Ludan á náanɛkɛna, à dɛ à tãagbãgbãkiinↄ kↄ̃n à sa'okiinↄn Ɛzɛkaya gbòro fá! Ben à bè Yerusalɛmudeenↄ kↄ̃n Yudanↄnɛ ń píngi aↄ̃ mↄ́ wà dↄnzi kɛ sa'okii kɛ̀a Yerusalɛmu. 23 À gↄ̃gↄ̃ à dↄkↄ̃zi kↄ̃n ma dii Asirianↄ kínao, mɛ́ à gba sↄ̃ bↄrↄ plaa, tó á gbɛ̃nↄ vĩ kɛ̀ aↄ̃ diḿma dé! 24 Zaakɛ èe Igipiti sↄ̃goronↄ kↄ̃n sↄ̃deenↄ náanɛ kɛɛ, dian eé fↄ̃ à kpá baa ma dii zĩ̀kari gbɛ̃nsi kɛ̀ kɛ̃̀sãńzinↄ dokenɛ? 25 Èe daa ma dii mↄ̀ lɛ́ɛ gura kɛ̀a à kaatɛ Dii lɛ́ saɛn yↄ́? Dii bé à bènɛ à lɛ́ɛ bùsu kɛ̀ pìa à kaatɛ.
26 Ben Ɛliakimu kↄ̃n Sɛbɛnao kↄ̃n Yoao bè zĩ̀kpɛɛnↄ gbɛ̃nsi pìnɛ: Ǹ yã o wamↄwa n zↄ̀blerinↄnɛ kↄ̃n Siria yão, zaakɛ weè beee ma. Ǹton yã owe kↄ̃n Eberu yãoro, lɛ gbɛ̃ kɛ̀ aↄ̃ↄ kú bĩi musunↄ tón maro yãnzi. 27 Ben gbɛ̃nsi pì wèńla à bè: Ma dii e ma zĩ mà yã pì òare kↄ̃n a diio atɛ̃ɛro, kↄ̃n gbɛ̃ kɛ̀ aↄ̃ↄ vɛ̃ɛna bĩi musunↄmɛ se, zaakɛ aↄ̃é ń zĩnda bↄtↄ ble, aↄ̃é ń zĩnda osoro mi lán a bà. 28 Ben gbɛ̃nsi pì fɛ̀ɛ à pũ̀tã kↄ̃n Eberu yão à bè: À Asirianↄ kína ìsi yã ma! 29 Kína pì bè, àton tó Ɛzɛkaya a kɛkɛro, zaakɛ eé fↄ̃ à a bↄ a ↄzĩro. 30 Ɛzɛkaya bè Dii é a bↄ eé a wɛ́tɛ kɛ̀ kpá Asirianↄ kínaaro. Àton Ɛzɛkaya yã ma à Dii náanɛ kɛ yã beee musuro. 31 Àton Ɛzɛkaya yã maro. Asirianↄ kína bè, à a yã ma à su a kpa, a baade é a zĩnda geepi bɛ kↄ̃n a zĩnda kãkã bɛɛo ble, eé a zĩnda orozã í mi 32 ai àgↄ̃ mↄ́ a sɛ́ɛ à táao bùsu kɛ̀ dɛ lán a pↄ́ bà guu. Pↄ́wɛɛ kↄ̃n geepiwɛ̃ nnaao dimmɛ, burɛdi kↄ̃n geepi búo kↄ̃n kù línↄ kↄ̃n zↄ́'io dimmɛ. À zɛ kↄ̃n wɛ̃̀ndio. Àton zɛ kↄ̃n gaaoro. Ɛzɛkaya bè Dii é a bↄ, mↄde àton weziro, àton tó à a kɛkɛro. 33 Boriinↄ tãa ke fↄ̃̀ à gì Asirianↄ kínanɛ kↄ̃n ń bùsuo lɛ àton síḿmaroↄ́? 34 Amata kↄ̃n Apadao tãanↄↄ kú mámɛ? Sefavaimu ke Ena ke Iva tãanↄↄ kú mámɛ? Samaria tãanↄ fↄ̃̀ wà gìnɛ kↄ̃n ń wɛ́tɛoↄ́? 35 Bùsu pìnↄ kparee tãa bé à fↄ̃̀ à gìnɛ kↄ̃n a bùsuo? Wàton be Dii é fↄ̃ à gínɛ kↄ̃n Yerusalɛmuo?
36 Gbɛ̃nↄ yĩtɛna kítikiti, aↄ̃ↄe yã siàlaro, zaakɛ aↄ̃ kína bèńnɛ aↄ̃ton yã siàlaro. 37 Ben kíbɛgwari Ilikia nɛ́ Ɛliakimu kↄ̃n à takadakɛ̃ri Sɛbɛnao kↄ̃n Asafa nɛ́ Yoa à yãzibaarukɛ̃rio ń pↄ́kãsãanↄ kɛ̃̀kɛ̃ aↄ̃ ɛ̀ara wà sù Ɛzɛkayaa aↄ̃ zĩ̀kpɛɛnↄ gbɛ̃nsi yã pì gbã̀nɛ.