19
Ɛzɛkaya wɛ́ɛkɛna Diia
Kɛ̀ kí Ɛzɛkaya yã pì mà, à a uta gà à kɛ̃̀, ben à uta kãsãa dàala à gàao Dii ua. À a bɛgwari Ɛliakimu kↄ̃n a takadakɛ̃ri Sɛbɛnao kↄ̃n sa'orikinↄ zĩ̀ annabi Isaya, Amↄzu nɛ́a kↄ̃n pↄsia utanↄo dadana. Aↄ̃ bènɛ: Ɛzɛkaya bè yã gì gbã̀a, wà kpã̀kɛ̃wazi wà wí dàdawa. Wa gↄ̃ lán nↄgbɛ̃ kɛ̀ à nɛ́ kà bↄna à gbãaa vĩ à iroo bà. Asirianↄ kína a zĩ̀kpɛ gbɛ̃nsi zĩ̀, à mↄ̀ à Luda Wɛ̃̀ndide lalandi kɛ̀. Dii n Luda yã pì mà, eé kpãkɛ̃zi yã pì ona yãnzin yↄ́, wá dↄ̃ro. Ǹ adua kɛ wamↄwa gbɛ̃ kpaaa kɛ̀ wa gↄ̃ↄnↄnɛ.
Kɛ̀ kí Ɛzɛkaya zĩ̀ri pìnↄ gàa wà Isaya lè lɛ, à bèńnɛ: À gá o a diinɛ, Dii bè àton tó vĩa à kũ Asirianↄ kína ìbanↄ dↄkɛnaao yã kɛ̀ à mà pì yãnziro. À ma! Tó Asirianↄ kína baaru ke mà, Dii é tó laasuu gɛ̃n à tá a bùsun, Dii é tó wà à dɛ kↄ̃n fɛ̃ɛdaao gwe.
Kɛ̀ zĩ̀kpɛ gbɛ̃nsi mà Asirianↄ kína fɛ̀ɛ Lakisi, ben à ɛ̀ara à gàa à à lè, èe zĩ̀ kaa kↄ̃n Libinadeenↄ. Kɛ̀ Asirianↄ kína mà Etiopia kí Tiraka e mↄↄ zĩ̀ káao, ben à ɛ̀ara à zĩ̀rinↄ gbàrɛ Ɛzɛkayaa kↄ̃n takadao à bè: 10 À o Yudanↄ kí Ɛzɛkayanɛ, tãa kɛ̀ èe à náanɛ kɛɛ gbasa à bè é Yerusalɛmu namɛ ma ↄzĩroo, àton tó tãa pì a kɛkɛro. 11 Èe ma lán Asirianↄ kínanↄↄ kɛ̀ bùsunↄnɛ nà à ń dúgu zↄ̃̀ píngiroo? Àmbe eé bↄ ado saa? 12 Borii kɛ̀ ma dezinↄ ń káatɛ Gozã kↄ̃n Aranao kↄ̃n Rɛzɛfio kↄ̃n Ɛdɛni kɛ̀ kú Tɛlasaonↄ, aↄ̃ tãanↄ ń bↄ́ↄ? 13 Amata kína kú máa? Apada kína kú máa? Sefavaimu ke Ena ke Iva kínanↄↄ kú máa?
14 Ɛzɛkaya Asirianↄ takada sì zĩ̀ri pìnↄa. Kɛ̀ à à kyó kɛ̀, ben à gàa Dii ua à pòro à aɛ 15 à wɛ́ɛ kɛ̀a à bè: Dii Isarailinↄ Luda, ń kú kɛrubunↄ dagura, ḿbe bùsu kɛ̀ kú anduna guu píngi Luda ũ. Ḿbe n musu kɛ̀ kↄ̃n tↄↄtɛo. 16 Ǹ swã kpá ǹ yã ma, Dii. Ǹ wɛ́ɛ sɛ́ ǹ guu gwa, Dii. Ǹ dↄkɛna kↄ̃n n Luda Wɛ̃̀ndideo lɛ́kpãsã kɛ̀ Sɛnakeribi kɛ̀ ma fá! 17 Yãpuramɛ Dii, Asirianↄ kínanↄ borii pìnↄ kàatɛ ń píngi, aↄ̃ bùsunↄ gↄ̃̀ bɛzĩ ũ. 18 Aↄ̃ ń tãanↄ kà tɛ́n aↄ̃ ń kpáta, zaakɛ pↄ́ pìnↄↄ kú pↄ́ke lɛ́zĩro, pↄ́ kɛ̀ gbɛ̃ntee kɛ̀ kↄ̃n lío kↄ̃n gbɛ̀onↄmɛ. 19 Dii wa Luda, ǹ wa bↄ à ↄzĩ, lɛ bùsu kɛ̀ kú anduna guu píngi gↄ̃ dↄ̃ kɛ̀ n Dii, ḿbe Luda ũ ndo.
Sɛnakeribi gana
20 Ben Amↄzu nɛ́ Isaya lɛ́kpãsã kɛ̀ Ɛzɛkayanɛ à bè: Dii Isarailinↄ Luda bè a adua kɛ̀ ń kɛ̀ Asiria kí Sɛnakeribi yã musu mà, 21 ben à lɛ́ kɛ̀nɛ à bè:
Zayↄn nↄkparɛ lɛzii e kya kaangu,
èe n lalandi kɛɛ n kpɛɛ.
Yerusalɛmu nↄgbɛ̃ e ère kɛɛ,
èe a mì dadaa a gã̀n.
22 Dén n dↄkɛo ń sↄ̃̀sↄ̃?
Dén n pataa n n mì dànɛ íaa?
Isarailinↄ Luda kɛ̀ kú adonan n beee kɛ̀nɛ.
23 Ń dà n zĩ̀rinↄnɛ, ben aↄ̃ Dii sↄ̃̀sↄ̃,
n bè n didi kpiiinↄ musu
kↄ̃n n sↄ̃goronↄ paripari
ai Lɛbanↄ bùsu kpii mìsↄ̃ntɛ̃a.
N sida lí gbã̀anↄ zↄ̃̀zↄ̃,
n pini lí bítanↄ nɛ̀,
n ka à lɛ́a musu ai à líkpɛ sisinan.
24 N lↄ̀gↄ yↄ̃̀ bori pãndenↄ bùsun,
n à í mì,
n kɛ̀sɛ pɛ̀ɛpɛɛ Igipiti swaanↄa ai ń í bàba.
25 Kɛ̀ mámbe má dìɛ lɛ zaa zi,
nɛ́ɛ maroo?
Ma zɛo à gì kɛ̀, ben má tò à kɛ̀.
Má tò n ń wɛ́tɛ bĩideenↄ gbòro bìtimm,
à gbɛ̀nↄ gↄ̃̀ kaɛna.
26 Wɛ́tɛpideenↄ gbãaa kɛ̃̀sã,
aↄ̃ gↄ̃̀ sũ̀mm, wí ń kũ,
aↄ̃ↄ dɛ lán sɛ̃̀ bà, lán sɛ̃̀la bↄ̀rↄ bà,
lán sɛ̃̀ kɛ̀ bↄ̀ɛ kpɛ́ musu à gàga gↄ̃ↄ bà.
27 Má n kúkii dↄ̃,
má n gana kↄ̃n n sunao dↄ̃,
má n fɛɛnamazii dↄ̃.
28 Zaakɛ n fɛɛmazi,
n wɛ́ɛkaka kɛ̀ ń vĩ yã gɛ̃̀ ma swãn,
mɛ́ bà kánnɛ n yĩn,
mɛ́ aizi kánnɛ n lɛ́n,
mɛ́ tó ǹ ɛara ǹ tá kↄ̃n zɛ́ kɛ̀ n mↄoo.
29 Ɛzɛkaya, yã kɛ̀kii égↄ̃ dɛnnɛ sèeda ũ:
É pↄ́ zã̀ ble wɛ̃̀nzi,
zii dↄ é ble gwe.
Zii kãa sa é pↄ́ tↄ̃ é pↄ́ kɛkɛ,
é geepi lí pɛ́pɛ é à bɛɛ ble.
30 Yuda kpaaa kɛ̀ aↄ̃ gↄ̃̀nↄ
é kãsãa pɛ́ɛ tↄↄtɛ gbasa aↄ̃ nɛ́ kpá musu.
31 Zaakɛ gbɛ̃ kpaaanↄ é bↄ Yerusalɛmumɛ,
gbɛ̃ kɛ̀ aↄ̃ gↄ̃̀ pìnↄ é ↄ tá zaa Zayↄn kpiiia.
Dii Zĩ̀kpɛde aĩa bé eé beee kɛ.
32 Beee yãnzin ma yã kɛ̀ ò Asirianↄ kína musuzi:
Eé gɛ̃ wɛ́tɛ kɛ̀nlo,
eé kà zunlo,
eé a sɛngbango dↄnɛro,
eé ligazi à gbà lezĩ daziro.
33 Eé ɛara à tá kↄ̃n zɛ́ kɛ̀ à mↄ̀oo,
eé gɛ̃ wɛ́tɛ kɛ̀nlo.
Mamↄma Dii mámbe má ò.
34 Mɛ́ gí kↄ̃n wɛ́tɛ kɛ̀omɛ,
mɛ́ à mì sí ma zĩnda yãnzi
kↄ̃n ma zↄ̀bleri Dauda yão dↄ.
35 Gwãavĩ beeean Dii Malaika bↄ̀ à gàa Asirianↄ bùran à gbɛ̃nↄ dɛ̀dɛ bↄrↄ bakɛ̃ndo asↄↄro. Kɛ̀ aↄ̃ fɛ̀ɛ kↄngↄ, ben aↄ̃ gɛ̀nↄ è kaɛna gu sãnda píngia. 36 Ben Asiria kí Sɛnakeribi fɛ̀ɛ a bùra pìn à ɛ̀ara à tà Ninɛva à gↄ̃̀ gwe. 37 Zĩkea kɛ̀ à kuɛna a tãa Nisiroku kpɛ́n, ben à nɛ́nↄ Adaramɛlɛki kↄ̃n Sarɛzao à dɛ̀ kↄ̃n fɛ̃ɛdaao. Aↄ̃ bàa sì wà tà Ararata bùsun, ben à nɛ́ Esaradↄ̃ vɛ̃̀ɛ à gbɛ̀n.