20
Ɛzɛkaya gyãkɛna
Gurↄ beeea Ɛzɛkaya gyãa kɛ̀ à kà gana, ben annabi Isaya, Amↄzu nɛ́ gàa à à lè à bènɛ: Dii bè ǹ lɛ́ diɛ n gbɛ̃nↄnɛ, zaakɛ nɛ́ɛ mↄↄ gamɛ, nɛ́ fɛɛ dↄro. Ben Ɛzɛkaya aɛ dↄ̀ gũ̀a à wɛ́ɛ kɛ̀ Diia à bè: Dii, n yã nna! Zaakɛ ma dↄnzi kↄ̃n yãpuraao, bensↄ̃ ma yã kɛ̀ ń yezi kɛ̀ kↄ̃n nↄ̀sɛo do, ǹ tó à dↄngu. Ben à wɛ̃nda ↄ́ↄ dↄ̀. Lɛ Isaya gↄ̃ gá bↄ ua, ben Dii yã sùa à bè: Ǹ gá ǹ o ma gbɛ̃nↄ dↄn'aɛde Ɛzɛkayanɛ, kɛ̀ mamↄma Dii à dezi Dauda Luda, ma bè ma à aduakɛna mà, ma à wɛ́ɛ'i è. Mɛ́ à kɛ̃kↄ̃a, à gurↄ aagↄ̃dee zĩ eé gá ma kpɛ́n. Ma à gurↄↄ kàaranɛ wɛ̃̀ gɛ̃ro. Mɛ́ à sí Asirianↄ kínaa kↄ̃n wɛ́tɛ kɛ̀o. Mɛ́ gí kↄ̃n wɛ́tɛ kɛ̀o ma zĩnda yãnzi kↄ̃n ma zↄ̀bleri Dauda yão.
Isaya bè wà kãkã bɛɛ lↄ́. Kɛ̀ wà lↄ̀, wà dↄ̀kↄ à bↄ̀gĩia, ben à kɛ̃̀kↄ̃a. Ben Ɛzɛkaya Isaya là à bè: Zaakɛ Dii bè é ma kɛ̃kↄ̃a mɛ́ gá a kpɛ́n à gurↄ aagↄ̃dee zĩ, bↄ́ bé eégↄ̃ dɛ à sèeda ũu? Ben Isaya wèàla à bè: Sèeda kɛ̀ Dii é kɛnnɛ lɛ́ kɛ̀ à gbɛ̃̀nnɛ yã musun yɛ̀. Ɔra kɛ̀ ↄfãntɛ̃ e suuo Aaza didikiinↄa, ń yezi à gá ai à gbápɛki mɛ̀n kurian yↄ́, ke à ɛara à su kpɛɛ kpa mɛ̀n kuriamɛ? 10 Ben Ɛzɛkaya wèàla à bè: Ɔra pitana gbápɛki mɛ̀n kuria zĩ'ũro. À tó à ɛara à sↄkpa kpɛɛ kpa gbápɛki mɛ̀n kuria. 11 Kɛ̀ annabi Isaya Dii wɛ́ɛ kɛ̀, ben ↄra kɛ̀ ↄfãntɛ̃ e suuo ɛ̀ara à sↄ̀kpa gbápɛki mɛ̀n kuri kɛ̀ à pìtaa yãanↄa.
Babilↄnu bùsu zĩ̀rinↄ mↄna Yerusalɛmu
12 Gurↄ beeea Baladã nɛ́ Mɛrodaki Baladã, Babilↄnu kína takada kpã̀sã Ɛzɛkayanɛ kↄ̃n gbaao, kɛ̀ à à gyãkɛna baaru mà yãnzi. 13 Ɛzɛkaya gbãakɛɛ kpà zĩ̀ri pìnↄzi à gàańyo a laasin, à a kondogi pↄ́nↄ ↄ̀dↄańnɛ kↄ̃n vura pↄ́nↄ kↄ̃n pↄ́ gũ nnannaanↄ kↄ̃n nↄ́si maaao. À gàańyo a gↄ̃kɛbↄkaɛkiin dↄ à a auzikinↄ ↄ̀dↄańnɛ mámmam. Pↄ́kee kú à bɛ ke à bùsun kɛ̀ à gì ↄdↄańnɛziro. 14 Ben annabi Isaya gàa à à lè à à là à bè: Yã kpareen gbɛ̃ pìnↄↄ ònnɛɛ? Zaa mákpan aↄ̃ bↄ̀n wà mↄ̀ n kiiaa? Ben Ɛzɛkaya wèàla à bè: Aↄ̃ bↄkii zã̀, Babilↄnun aↄ̃ bↄ̀n. 15 Ben Isaya à là à bè: Bↄ́n aↄ̃ↄ è n bɛɛ? À wèàla à bè: Aↄ̃ ma bɛ pↄ́ píngi è. Ma auziki kee kuu kɛ̀ ma gi ↄdↄańnɛziro. 16 Ben Isaya bènɛ: Ǹ yã kɛ̀ Dii ò ma: 17 Gurↄↄ e mↄↄ, weé n bɛ pↄ́ píngi kↄ̃n auziki kɛ̀ n dezinↄ tònnɛ ń kũna ai gbã̀anↄ sɛ́ɛ wà táo Babilↄnu. Dii bè à ke é gↄ̃ro. 18 Weé nɛ́ kɛ̀ nɛ́ ń i kenↄ sɛ́ɛ wà táńyo, aↄ̃é gↄ̃ Babilↄnu kíbɛ zĩkɛrinↄ ũ. 19 Ben Ɛzɛkaya bè Isayanɛ: Dii yã kɛ̀ ń òmɛɛ pì maa. Zaakɛ èe daa vɛ̃ɛna aafia yãkete sai égↄ̃ kuu ai a wɛ̃̀ndi lɛ́mmɛ. 20 Ɛzɛkaya yã kpaaanↄ kↄ̃n à nɛ́gↄ̃gbɛ̃kɛyãnↄↄ kú Yudanↄ kínanↄ gĩayãkɛnanↄ takadan. Lán à íkaɛkii kɛ̀ nà kↄ̃n íbaazɛ kɛ̀ à bↄ̀ gbɛ̀n è mↄ́ kↄ̃n ío wɛ́tɛ guu kú gwe dↄ. 21 Kɛ̀ à kà a dezinↄla, ben à nɛ́ Manase vɛ̃̀ɛ à gbɛ̀n.