21
Yudanↄ kí Manase
Manase wɛ̃̀ kuri awɛɛplaadee guun à kí blè, ben à vɛ̃̀ɛ kpatan Yerusalɛmu wɛ̃̀ baaagↄ̃ sↄↄrosai. À da tↄ́n Ɛfɛziba. À yã kɛ̀ Dii yeziroo kɛ̀ kɛ̀ à zɛ̀ kↄ̃n borii kɛ̀ Dii pɛ̀ḿma Isarailinↄnɛnↄ yãzaakɛnanↄo. À tãagbãgbãkii kɛ̀ a de Ɛzɛkaya gbòronↄ kɛ̀kɛ à bò kↄ̃n Baali sa'okiinↄ. À Asɛra lí pɛ̀ɛ lán Isarailinↄ kí Ahabu kɛ̀ nà yã. À kùɛ sↄsↄnɛnↄnɛ à ń gbãgbã. À sa'okiinↄ bò Dii ua guu Yerusalɛmu, guu kɛ̀ Dii bè a tↄ́ égↄ̃ kúa pì. À sa'okiinↄ bò Dii ua mɛ̀n plaaanↄ guu sↄsↄnɛnↄnɛ píngi. À sa'opↄ kɛ̀ wè ká tɛ́n à tɛ́ kũ ò kↄ̃n a nɛ́gↄ̃gbɛ̃o, à pↄ́ dàḿma à màsonↄ kɛ̀, à yã gbèka gɛ̀sisirinↄa kↄ̃n weegũnnadeenↄ, à yã kɛ̀ Dii yeziroo kɛ̀ maamaa, ben à à pↄↄ fɛ̃̀nɛ. À Asɛra tãa kɛ̀ à kɛ̀ pì dìɛ Dii ua guu kɛ̀ Dii bè Daudanɛ kↄ̃n à nɛ́ Sulemanuo a tↄ́ égↄ̃ kúa gurↄ píngi, zaakɛ Isaraili wɛ́tɛnↄ tɛ́ píngi Yerusalɛmun à sɛ̀. À bè, tó Isarailinↄ yã kɛ̀ á dìɛńnɛnↄ kũna píngi, tó aↄ̃ zɛ̀ kↄ̃n doka kɛ̀ a zↄ̀bleri Musa kpàḿmao píngi, é ɛara à ń bↄɛ bùsu kɛ̀ á kpà ń dezinↄanlo, é tó aↄ̃ likↄ̃aa zↄ̃ dↄro. Baa kↄ̃n beeeo aↄ̃ gì à yã mazi. Manase ń sãsã, ben aↄ̃ yã zaaa kɛ̀ dɛ borii kɛ̀ Dii ń kaatɛ ń dezinↄnɛnↄ pↄ́la.
10 Ben Dii yã ò a zↄ̀bleri annabinↄ gãzĩ à bè: 11 Zaakɛ Yudanↄ kí Manase yã kɛ̀ à dɛ tɛ̃̀ ũunↄ kɛ̀ à yã zaaa kɛ̀ dɛ Amↄri kɛ̀ aↄ̃ↄ kú a ãanↄla, à Yudanↄ dà durunkɛnan tãa kɛ̀ à kɛ̀nↄ yã musu, 12 beee yãnzin mamↄma Dii Isarailinↄ Luda ma bè, mɛ́ mↄ́nzi kpá Yerusalɛmuzi kↄ̃n Yudanↄ bùsuo píngi. Gbɛ̃ kɛ̀ aↄ̃ à baaru mànↄ é kɛ gìri. 13 Zaka kɛ̀ má yↄ̃̀o Samarianɛn mɛ́ yↄ̃o Yerusalɛmunɛ se. Mɛ́ kɛnɛ lán má kɛ̀ Ahabu bɛɛnɛ nà. Mɛ́ Yerusalɛmu wawa lán wè taa wawa wà à lɛ́ kúɛ nà. 14 Mɛ́ pã kpá ma gbɛ̃ kpaaa pìnↄzi mà ń na ń ibɛɛnↄnɛ ń ↄzĩ. Aↄ̃é ń pↄ́nↄ nakↄ̃a wà ń sɛ́ɛ, 15 zaakɛ aↄ̃ yã kɛ̀ má yeziroo kɛ̀, aↄ̃ègↄ̃ ma pↄↄ fɛ̃ɛmɛ zaa gurↄↄ kɛ̀ aↄ̃ dezinↄ bↄ̀ Igipiti ai kↄ̃n a gbã̀ao.
16 Manase taarisaideenↄ dɛ̀dɛ paripari ai aↄ̃ gɛ̀nↄ Yerusalɛmu pà zaa à lɛ́a kɛ̀ ai à lɛ́a kãa, durun kɛ̀ à kɛ̀ à Yudanↄ dà yã kɛ̀ Dii yeziroo kɛnan baasi. 17 Manase yã kpaaanↄ kↄ̃n durun kɛ̀ à kɛ̀nↄ píngi kú Yudanↄ kínanↄ gĩayãkɛnanↄ takadan. 18 Kɛ̀ à kà a dezinↄla, wà à vĩ̀i a bɛ, Uza karan, ben à nɛ́ Amↄ vɛ̃̀ɛ à gbɛ̀n.
Yudanↄ kí Amↄ
19 Amↄ wɛ̃̀ baro awɛɛplaadee guun à kí blè, ben à vɛ̃̀ɛ kpatan Yerusalɛmu wɛ̃̀ plaa. À da tↄ́n Mɛsulɛmɛ, Aruzu nɛ́, Yↄtↄba gbɛ̃mɛ. 20 À yã kɛ̀ Dii yeziroo kɛ̀ lán à de Manase kɛ̀ nà. 21 À a de zɛ́kpaɛ sɛ̀ píngi. À dↄ̀ tãa kɛ̀ a de dↄ̀ńzinↄzi à kùɛńnɛ. 22 À Dii a dezinↄ Luda tòn, èe à zɛ́ sɛ́ro. 23 Ben à ìbanↄ lɛ́ kpàkↄ̃sↄ̃zi wà à dɛ̀ a bɛ. 24 Kɛ̀ Yudanↄ gbɛ̃ kɛ̀ aↄ̃ lɛ́ kpàkↄ̃sↄ̃zi pìnↄ dɛ̀dɛ ń píngi, ben aↄ̃ à nɛ́ Yosia kà kí ũ à gbɛ̀n. 25 Amↄ yã kpaaanↄↄ kú Yudanↄ kínanↄ gĩayãkɛnanↄ takadan kↄ̃n yã kɛ̀ à kɛ̀nↄ píngi. 26 Kɛ̀ wà à vĩ̀i Uza karan, ben à nɛ́ Yosia vɛ̃̀ɛ à gbɛ̀n.