22
Yudanↄ kí Yosia
Yosia wɛ̃̀ sↄraagↄ̃dee guun à kí blè, ben à vɛ̃̀ɛ kpatan Yerusalɛmu wɛ̃̀ baaakuri awɛɛdo. À da tↄ́n Yedida, Adaya nɛ́, Bↄzↄka gbɛ̃mɛ. À yã kɛ̀ Dii yezi kɛ̀ à a dezi Dauda zɛ́kpaɛ sɛ̀ píngi, èe pãnɛ ↄplazi ke ↄzɛziro. À kíblena wɛ̃̀ baro plaasaidee guun à a takadakɛ̃ri Safana, Azalia nɛ́, Mɛsulamu dio zĩ̀ Dii ua à bè: Ǹ gá sa'oriki Ilikia kiia ǹ onɛ à ↄↄ kɛ̀ wà mↄ̀o Dii ua kɛ̀ zɛ́dãkparinↄ sì ń ↄzĩ naro à na gbɛ̃ kɛ̀ wà ń díɛ Dii ua zĩkɛrinↄ gbɛ̃nsi ũunↄnɛ ń ↄzĩ, aↄ̃ fĩa boo gbɛ̃ kɛ̀ aↄ̃ↄe kpɛ́ pì guu kɛ̀ yàkanↄ kɛkɛɛnↄnɛ, lí'arinↄ kↄ̃n kpɛ́borinↄ kↄ̃n gbɛ̀'arinↄ. Wà lí lúo dↄ kↄ̃n gbɛ̀ ananↄ wà kpɛ́ pì kɛkɛo. Wàton gbeka lán aↄ̃ ↄↄ kɛ̀ wà nàńnɛ ń ↄzĩ pì blè nàro, zaakɛ gbɛ̃ náanɛdeenↄmɛ.
Sa'oriki Ilikia bè takadakɛ̃ri Safananɛ a bↄ Musa doka takadaa Dii ua, ben à kpàa. Kɛ̀ à à kyó kɛ̀, ben à gàa kína kiia à à yã gbã̀nɛ à bè: N ìbanↄ ↄↄ kɛ̀ kú Dii ua bↄ̀ɛ wà nà ua zĩkɛrinↄ gbɛ̃nsinↄnɛ ń ↄzĩ. 10 À ɛ̀ara à bènɛ sa'ori Ilikia takada kpàawa, ben à à kyó kɛ̀ kínanɛ. 11 Kɛ̀ kína Musa doka takada pì yã mà, ben à a utadaa gà à kɛ̃̀. 12 Ben à bè sa'ori Ilikianɛ kↄ̃n Safana nɛ́ Aikamuo kↄ̃n Mikaya nɛ́ Akaboo kↄ̃n takadakɛ̃ri Safanao kↄ̃n a ìba Asayao à bè: 13 À gá gbekamɛ Diia Yudanↄnɛ ń píngi takada kɛ̀ wà bↄ̀a kɛ̀ yã musu. Dii pↄ fɛ̃̀wazi à kɛ̀ bíta, zaakɛ wa dezinↄ e wa yã kɛ̀ kú takada kɛ̀ guu ma wà zĩi kɛ̀aro. 14 Ben sa'ori Ilikia kↄ̃n Aikamuo kↄ̃n Akaboo kↄ̃n Safanao kↄ̃n Asayao gàa wà yã pì ò nↄgbɛ̃ annabi Uludanɛ. Nↄgbɛ̃ pì kú Yerusalɛmu fáandi plaadee guumɛ, à zã tↄ́n Salumu, Tikiva nɛ́, Arasa diomɛ. Arasan Dii ua utakaɛki dãkpari ũ. 15 Dii Isarailinↄ Luda yã sù nↄgbɛ̃ pìa à bè: À gá à o gbɛ̃ kɛ̀ à a zĩmaanɛ, 16 mamↄma Dii ma bè mɛ́ mↄ́nzi kpá gu kɛ̀kiizi kↄ̃n gbɛ̃ kɛ̀ aↄ̃ↄ kúnnↄ lán à kú takada kɛ̀ Yudanↄ kína à kyó kɛ̀ pì guu nà. 17 Mɛ́ pↄfɛ̃ pita gu kɛ̀kiia, ma pↄfɛ̃ pì é kpáɛro, zaakɛ aↄ̃ ma ton aↄ̃ tuaetiti kpàta tãanↄa aↄ̃ ma pↄↄ fɛ̃̀mɛ tãa kɛ̀ aↄ̃ↄ kɛ̀ pìnↄ yãnzi. 18 À o Yudanↄ kína kɛ̀ à a zĩ à gbekamaanɛ, yã kɛ̀ à mà pì musu, mamↄma Dii Isarailinↄ Luda ma bè 19 yã kɛ̀ má ò guu kɛ̀kiia kↄ̃n gbɛ̃ kɛ̀ aↄ̃ↄ kúnnↄ, ma bè eé gↄ̃ bɛzĩ ũ kana pↄ́ ũmɛ, zaakɛ à swɛ̃̀ kpà yã pìa à a zĩnda bùsa à a utadaa gà à kɛ̃̀ à ↄ́ↄ dↄ̀, beee yãnzin ma à yã màzi. Mamↄma Dii mámbe má ò. 20 Beee yãnzin mɛ́ tó à ga, weé à vĩi yĩiyĩi. Eé wɛ́ɛ si mↄ́nzi kɛ̀ mɛ́ kpá guu kɛ̀zilɛro. Ben zĩ̀ri pìnↄ ɛ̀ara wà tà kína kiia kↄ̃n yã pìo.