23
Yosia zɛna kↄ̃n Dii bà kuuna kↄ̃n Isarailinↄ yãnↄ
Kína Yerusalɛmu gbɛ̃nsinↄ kↄ̃n Yuda gbɛ̃nsinↄ sìsi, ben aↄ̃ kàkↄ̃azi ń píngi. À gàańyo Dii ua kↄ̃n sa'orinↄ kↄ̃n annabinↄ kↄ̃n Yerusalɛmudeenↄ kↄ̃n Yudanↄ ń píngi, nɛ́ féte gbɛ̃nsi, ben à tò wà Dii bà kuunańyo takada kɛ̀ wà è à ua pì kyó kɛ̀ ń wáa píngi. Kína zɛna kpɛ́ wesagba saɛ, ben à ɛ̀ara à zɛ̀ kↄ̃n Dii bà kuunańyo yãnↄ. À bè á tɛ́ Diizi, égↄ̃ à yãdiɛnanↄ kↄ̃n à yãdannɛnanↄ kũna, égↄ̃ à ↄdↄkii gwaa kↄ̃n nↄ̀sɛo do kↄ̃n a pↄyezinao píngi, lán à kú takada pì guu nà. Ben baade píngi zɛ̀ kↄ̃n Dii bà kuunańyo yão dↄ.
Kína bè sa'oriki Ilikianɛ kↄ̃n à kpàasio kↄ̃n Dii ua zɛ́dãkparinↄ aↄ̃ pↄ́ kɛ̀ wà kɛ̀ Baalinɛ kↄ̃n Asɛrao kↄ̃n sↄsↄnɛnↄ sɛ́ɛ wà bↄo Dii ua guu. Ben à gàa à tɛ́ sↄ̃̀a Yerusalɛmu bĩi kpɛɛ Kidironu guzurɛ búgbɛn, ben wà à túbu sɛ̀ɛ wà tào Bɛtɛli. Ben kína pɛ̀ tãa sa'orinↄa kɛ̀ Yudanↄ kínanↄ ń díɛ aↄ̃ saa o Yuda wɛ́tɛ tãagbãgbãkiinↄa kↄ̃n pↄ́ kɛ̀ lìga Yerusalɛmuzinↄ ń píngi kↄ̃n sa'ori kɛ̀ aↄ̃ saa ò Baalianↄ kↄ̃n ↄfãntɛ̃o kↄ̃n mↄvurao kↄ̃n sↄsↄnɛ tↄ́deenↄ kↄ̃n sↄsↄnɛ kpaaanↄ píngi. À Asɛra lípɛɛ sɛ̀ à bↄ̀o Dii ua à gàa à tɛ́ sↄ̃̀a Yerusalɛmu bĩi kpɛɛ zaa Kidironu guzurɛn, ben à à tí bò à fã̀kɛ talakanↄ miranↄa. À gↄ̃gbɛ̃ kaaruanↄ kpɛ́ kɛ̀ kú Dii ua guunↄ gbòro dↄ. Kpɛ́ pìnↄ guun nↄgbɛ̃nↄ è Asɛra kuta bisanↄ tãn. À tò sa'ori kɛ̀ aↄ̃ↄ kú Yuda wɛ́tɛnnↄ sù Yerusalɛmu, ben à tãagbãgbãkii kɛ̀ wà bò kɛ̀ sa'orinↄ saa òanↄ gbãsĩ lɛ̀ sɛna zaa Gɛba ai Bɛsɛba. À tãagbãgbãkii kɛ̀ kú wɛ́tɛ dↄn'aɛde Yↄsua gãnulɛa wɛ́tɛ pì bĩilɛ ↄzɛzinↄ gbòro. Baa kɛ̀ tãagbãgbãki sa'ori pìnↄ è saa ò Diia Yerusalɛmuro, aↄ̃è burɛdi sɛ́sɛ'ɛ̃zɛ̃sai só kↄ̃n ń sa'ori daanↄ. 10 À tò sa'okii kɛ̀ kú Tofɛti, Bɛninↄmu guzurɛn gbãsĩ lɛ̀, lɛ gbɛ̃ke tón sa'opↄ kɛ̀ wè ká tɛ́n à tɛ́ kũ o Mↄlɛkia kↄ̃n a nɛ́gↄ̃gbɛ̃ ke a nɛ́nↄgbɛ̃o dↄro. 11 À sↄ̃ kɛ̀ Yudanↄ kínanↄↄ kyakɛ̀ ↄfãntɛ̃ pↄ́ ũunↄ Dii kpɛ́ kpɛɛlɛa gò, ben à sↄ̃ pìnↄ góronↄ kpàta. Sↄ̃ pìnↄↄ kú gbãade Natãmɛlɛki kpɛ́ saɛ. 12 À sa'okii kɛ̀ Yudanↄ kínanↄↄ bò Aaza kpɛ́ musuanↄ gbòro kↄ̃n kɛ̀ Manase bò Dii ua mɛ̀n plaaa guunↄo. À wìwi dúgudugu, ben à à bùru sɛ̀ɛ à kwɛ̀ɛ Kidironu guzurɛn. 13 Isarailinↄ kí Sulemanu tãagbãgbãkiinↄ bò yã Sidↄ̃deenↄ tãa Asatorɛnɛ kↄ̃n Mↄabunↄ tãa Kɛmↄsio kↄ̃n Amↄninↄ tãa Mↄlɛkio Yerusalɛmu ↄfãntɛ̃bↄɛ kpa zaa Kùkpɛ sĩ̀sĩgɛɛzi sↄↄmɛtɛ kpa, ben Yosia tò tãagbãgbãkii pìnↄ gbãsĩ lɛ̀. 14 À à gbɛ̀pɛɛnↄ wìwi à à lípɛɛnↄ zↄ̃̀zↄ̃, ben à gbɛ̃ntee gɛ̀wanↄ fã̀akↄ̃a guu pìnↄla.
15 Baa tãagbãgbãkii kɛ̀ Nɛbati nɛ́ Yeroboamu bò Bɛtɛli kↄ̃n à sa'okiio à Isarailinↄ dào durunkɛnan pì, Yosia gbãgbãkii pì kↄ̃n a sa'okiio gbòro. À gbãgbãkii pì gbɛ̀nↄ wìwi à à tí bò à tɛ́ sↄ̃̀ Asɛra lípɛɛa dↄ. 16 Kɛ̀ à wɛ́ɛ zù, à miranↄ è sĩ̀sĩa gwe, ben à gɛ̀wanↄ bↄ̀ɛn à kpàta sa'okii pìa à tò à gbãsĩ lɛ̀, lán Dii gĩakɛ à ò nà Luda gbɛ̃ gãzĩ. 17 Ben kína bè: Dé miran wà sèeda kɛ̀a kãaa? Ben wɛ́tɛpideenↄ bè: Luda gbɛ̃ kɛ̀ bↄ̀ Yudanↄ bùsummɛ. Àmbe à gĩakɛ à yã kɛ̀ ń kɛ̀ Bɛtɛli sa'okii kɛ̀kiinɛ pì ò. 18 Ben kína bè: À à tó gwe. Gbɛ̃ke tón à wá sɛ́ à sↄ̃ki kpáoro. Ben wà à wánↄ tò gwe kↄ̃n annabi kɛ̀ bↄ̀ Samaria pↄ́o. 19 Tãagbãgbãki kpɛ́ kɛ̀ Isarailinↄ kínanↄↄ bò Samaria bùsu wɛ́tɛnↄ guu aↄ̃ Dii pↄↄ fɛ̃̀onɛnↄn Yosia wìwi píngi lán à kɛ̀ Bɛtɛli pↄ́nɛ nà. 20 Ben à gbãgbãkii pìnↄ sa'orinↄ kòto kpàkpa sa'okii kɛ̀ aↄ̃è saa oanↄa ń píngi à gbɛ̃ntee gɛ̀wanↄ kpàtaa, ben à ɛ̀ara à tà Yerusalɛmu.
21 Kína bè baade pínginɛ: À Banla zĩbaa kɛ Dii a Ludanɛ lán à kú Dii bà kuunawao takada kɛ̀ guu nà. 22 Zaa gurↄↄ kɛ̀ yãgↄ̃gↄ̃rinↄ dↄ̀ Isarailinↄnɛ aɛ kↄ̃n gurↄↄ kɛ̀ Isarailinↄ kínanↄ kↄ̃n Yudanↄ kínanↄↄ e kí bleeo píngi, wèe Banla zĩbaa pì kɛ à kà lɛro. 23 Kí Yosia kíblena wɛ̃̀ baro plaasaidee guun wà Banla zĩbaa pì kɛ̀ Yerusalɛmu. 24 Beee gbɛra à yã̀a kↄ̃n gɛ̀sisirinↄ kↄ̃n weegũnnadeenↄ kↄ̃n kpɛ́ guu tãanↄ kↄ̃n ua tãanↄ kↄ̃n tɛ̃̀ pↄ́ kɛ̀ wà è Yerusalɛmu kↄ̃n Yudanↄ bùsuonↄ píngi, lɛ à zĩi kɛ dokayã kɛ̀ kú takada kɛ̀ sa'oriki Ilikia bↄ̀a Dii ua pìnↄa. 25 Kína kɛ̀ aↄ̃ↄ kú à ãanↄ kↄ̃n kína kɛ̀ aↄ̃ↄ kú à gbɛraanↄ tɛ́, aↄ̃ gbɛ̃kee e aɛ dↄ Diia kↄ̃n nↄ̀sɛo do kↄ̃n pↄnnaao píngi lán à bàro. À Musa doka kũna píngi a gbãa lɛ́n. 26 Baa kↄ̃n beeeo Dii pↄfɛ̃na Yudanↄzi kↄ̃n pɛ̃tɛ̃ pãsĩo yã zaaa kɛ̀ Manase kɛ̀ yãnzi e kpáɛro. 27 Dii bè: Mɛ́ pɛ́ Yudanↄa mà ń gomala lán ma pɛ Isarailinↄa ma ń gómala nà. Mɛ́ gí Yerusalɛmu kɛ̀ má sɛ̀zi kↄ̃n kpɛ́ kɛ̀ ma bè ma tↄ́ égↄ̃ kúao. 28 Yosia yã kpaaanↄↄ kú Yudanↄ kínanↄ gĩayãkɛnanↄ takadan kↄ̃n yã kɛ̀ à kɛ̀nↄ píngi.
29 Kí Yosia gurↄↄa kɛ̀ Igipiti kí Fɛro Nɛko e gaa Asirianↄ kína le Yuflati, ben Yosia gàa zĩ̀ káo Mɛgido. Kɛ̀ aↄ̃ kↄ̃ lè, ben Nɛko à dɛ̀. 30 À ìbanↄ à gɛ̀ sɛ̀ wà dà sↄ̃goro guu, aↄ̃ sùo Yerusalɛmu wà vĩ̀i. Ben Yudanↄ à nɛ́ Yoaza kà kí ũ à gbɛ̀n.
Yudanↄ kí Yoaza
31 Yoaza wɛ̃̀ baro awɛɛ'aagↄ̃dee guun à kí blè, ben à vɛ̃̀ɛ kpatan Yerusalɛmu mↄ aagↄ̃. À da tↄ́n Amutali, Yɛrɛmaya nɛ́, Libina gbɛ̃mɛ. 32 À yã kɛ̀ Dii yeziroo kɛ̀ lán à dezinↄ kɛ̀ nà. 33 Ben Fɛro Nɛko mↄ̀ kàa Ribla, Amata bùsun, lɛ àtongↄ̃ dɛ kí ũ Yerusalɛmuro yãnzi, ben à bè Yudanↄ fĩa boare kondogi tↄn aagↄ̃ kↄ̃n a kusuo kↄ̃n vurao kiloo baaakuri asↄↄro. 34 Ben à Yosia nɛ́ Ɛliakimu dìɛ kí ũ a de gɛ̃ɛ ũ, ben à à tↄ́ lìɛnɛ Yoyakimu. Ben à Yoaza sɛ̀ à tào Igipiti, gwen à gàn. 35 Yoyakimu kondogi kↄ̃n vura kɛ̀ Fɛro Nɛko gbèkaa sì a bùsudeenↄa baade gbãa lɛ́n, ben à kpàa.
Yudanↄ kí Yoyakimu
36 Yoyakimu wɛ̃̀ baaasↄↄrodee guun à kí blè, ben à vɛ̃̀ɛ kpatan Yerusalɛmu wɛ̃̀ kuri awɛɛdo. À da tↄ́n Zebida, Pedaya nɛ́, Ruma gbɛ̃mɛ. 37 À yã kɛ̀ Dii yeziroo kɛ̀ lán a dezinↄ kɛ̀ nà.