24
Yoyakimu kíblegurↄↄan Babilↄnu kí Nɛbukanɛza mↄ̀ à lɛ̀ɛ Yudanↄ bùsua, ben Yoyakimu gↄ̃̀ à zↄ̀bleri ũ ai wɛ̃̀ aagↄ̃. Beee gbɛra Yoyakimu nↄ̀sɛ lìɛ, ben à bↄ̀ à kpɛɛ. Dii Babilↄnia gbãamↄnnɛrinↄ gbàrɛa kↄ̃n Sirianↄ kↄ̃n Mↄabunↄ kↄ̃n Amↄninↄo. À ń gbáɛ wà Yudanↄ bùsu kaatɛ lán à ò a zↄ̀bleri annabinↄ gãzĩ nà. Yã pì Yudanↄ lè kɛ̀ Dii bé à ò yãnzi, lɛ à pɛ́ḿma à ń goala durun kɛ̀ Manase kɛ̀nↄ yãnzi kↄ̃n yã kɛ̀ à kɛ̀nↄ píngi kↄ̃n taarisaidee kɛ̀ à ń dɛdɛnↄ yão. Manase tò Yerusalɛmu pà kↄ̃n taarisaidee kɛ̀ à ń dɛdɛnↄ aruo. Beee yãnzi Dii e we à sùu kɛ̀oro. Yoyakimu yã kpaaanↄↄ kú Yudanↄ kínanↄ gĩayãkɛnanↄ takadan kↄ̃n yã kɛ̀ à kɛ̀nↄ píngi. Kɛ̀ à kà a dezinↄla, ben à nɛ́ Yoyakini vɛ̃̀ɛ à gbɛ̀n. Igipiti kína e ɛara à bↄ̀ a bùsun dↄro, zaakɛ Babilↄnu kína bùsu kɛ̀ dɛ Igipiti pↄ́ ũ yãa sìa píngi zaa Igipiti gulɛzɛki swaazi ai gana Yuflatizi.
Yudanↄ kí Yoyakini
Yoyakini wɛ̃̀ baro plaasaidee guun à kí blè, ben à vɛ̃̀ɛ kpatan Yerusalɛmu mↄ aagↄ̃. À da tↄ́n Nɛusuta, Ɛlɛnatã nɛ́, Yerusalɛmu gbɛ̃mɛ. À yã kɛ̀ Dii yeziroo kɛ̀ lán a dee kɛ̀ nà. 10 Gurↄ beeean Babilↄnu kí Nɛbukanɛza zĩ̀kpɛɛnↄ mↄ̀ Yerusalɛmu aↄ̃ à kagura kɛ̀. 11 Ben Nɛbukanɛza mↄ̀ gwe gurↄↄ kɛ̀ à zĩ̀kpɛɛ pìnↄↄ ligazi. 12 Ben Yudanↄ kí Yoyakini bↄ̀ à gàa à a zĩnda kpàa, àpi kↄ̃n a dao kↄ̃n a ìbanↄ kↄ̃n a asakpaanↄ kↄ̃n a kpàasinↄ. Babilↄnu kína Yoyakini kũ̀ a kíblena wɛ̃̀ sↄraagↄ̃dee guu. 13 Ben à Dii ua auzikinↄ nàkↄ̃a à bↄ̀o gwe kↄ̃n kíbɛ auzikinↄ píngi. À vura pↄ́ kɛ̀ Isarailinↄ kí Sulemanu kɛ̀ Dii kpɛ́ pↄ́ ũunↄ zↄ̃̀zↄ̃kↄ̃rɛ píngi lán Dii gĩakɛ à ò nà. 14 À Yerusalɛmu gbɛ̃nsinↄ kↄ̃n zĩ̀kpɛɛnↄ kũ̀kũ à tàńyo zĩ̀zↄnↄ ũ ń píngi. Aↄ̃ kà gↄ̃ↄn bↄrↄ kuri. À tà kↄ̃n lí'arinↄ kↄ̃n sianↄ dↄ. Gbɛ̃kee e gↄ̃ro, séde talakanↄ. 15 Lɛn à Yoyakini kũ̀ Yerusalɛmu lɛ kↄ̃n à dao kↄ̃n à nↄↄnↄ kↄ̃n à kpàasinↄ kↄ̃n bùsu gbɛ̃nsinↄ à tàńyo Babilↄnu zĩ̀zↄnↄ ũ. 16 À tà Babilↄnu kↄ̃n gↄ̃ gbãaanↄ gↄ̃ↄn bↄrↄ swɛɛplaa kↄ̃n ↄzĩkɛrinↄ kↄ̃n sianↄ gↄ̃ↄn wàa sↄↄro. Aↄ̃ píngi zĩ̀kari gbãaanↄmɛ. 17 À Yoyakini desɛ̃ Matania dìɛ kí ũ à gbɛ̀n, ben à à tↄ́ lìɛnɛ Zedekia.
Yudanↄ kí Zedekia
18 Zedekia wɛ̃̀ baro awɛɛdodee guun à kí blè, ben à vɛ̃̀ɛ kpatan Yerusalɛmu wɛ̃̀ kuri awɛɛdo. À da tↄ́n Amutali, Yɛrɛmaya nɛ́, Libina gbɛ̃mɛ. 19 À yã kɛ̀ Dii yeziroo kɛ̀ lán Yoyakimu kɛ̀ nà. 20 Dii pↄfɛ̃ bé à tò yã pì Yerusalɛmu kↄ̃n Yudanↄ bùsuo lè píngi ai à gàa pɛ́ḿma à ń góala. Ben Zedekia bↄ̀ Babilↄnu kína kpɛɛ.