25
Yerusalɛmu kaatɛna
Zedekia kíblena wɛ̃̀ kɛ̃ndodee guu, à mↄ kuri gurↄ kurideen Babilↄnu kí Nɛbukanɛza mↄ̀ lɛ́ɛ Yerusalɛmua, àpi kↄ̃n a zĩ̀kpɛɛnↄ ń píngi. Aↄ̃ bùra kàɛ à bĩi saɛ, ben aↄ̃ gbà lezĩnↄ dↄ̀ wà lìgazi. Aↄ̃ wɛ́tɛ pì kagura kɛ̀ lɛ ai kí Zedekia kíblena wɛ̃̀ kuri awɛɛdodee guu. À mↄ siigↄ̃ gurↄ kɛ̃ndodeen nↄaa gbãaa kpà wɛ́tɛ pìn, gbɛ̃ke pↄ́blee vĩ dↄro. Kɛ̀ wà bĩi fↄ̃̀, baa kɛ̀ Babilↄnianↄↄ ligana wɛ́tɛ pìzi, ben Yuda zĩ̀kpɛɛnↄ bàa sì ń píngi, aↄ̃ bↄ̀ɛ kↄ̃n kíbɛ karao aↄ̃ bↄ̀ɛ wɛ́tɛ gɛ̃kiia gwãavĩ, ben aↄ̃ pɛ̀ɛ Yoda sɛ̃̀n. Ben Babilↄnia zĩ̀kpɛɛnↄ pɛ̀ɛ kína pìzi aↄ̃ à lè sɛ̃̀n Yɛriko kpa. Kɛ̀ Zedekia zĩ̀kpɛɛnↄ lɛ̀kↄ̃a wà à tòn, ben wà à kũ̀ wà tào Babilↄnu kínanɛ zaa Ribla, ben wà yã dààla. Wà à nɛ́nↄ dɛ̀dɛ à wáa, ben wà à wɛ́ɛ bↄ̀bↄ wà mↄ̀gotɛ̃ gata kpànɛ wà tào Babilↄnu.
Babilↄnu kína kíblena wɛ̃̀ baro dosaidee guu, à mↄ sↄↄroo gurↄ swɛɛplaadee zĩ à ìba Nɛbuzaradã mↄ̀ Yerusalɛmu. Àmbe Nɛbukanɛza dogarinↄ gbɛ̃nsi ũ. À tɛ́ sↄ̃̀ Dii uaa kↄ̃n kíbɛɛo kↄ̃n Yerusalɛmu kpɛ́nↄ píngi. Kpɛ́ kɛ̀ dɛ kpɛ́ bíta ũ píngi dé, à tɛ́ sↄ̃̀amɛ. 10 Ben à tò Babilↄnia zĩ̀kpɛɛnↄ ń píngi Yerusalɛmu bĩi gbòro. 11 À gbɛ̃ kɛ̀ aↄ̃ gↄ̃̀ wɛ́tɛ pì guunↄ sɛ̀ɛ à tàńyo Babilↄnu kↄ̃n gbɛ̃ kɛ̀ aↄ̃ gàa wà nà Babilↄnu kínaanↄ kↄ̃n gbɛ̃ kpaaanↄ. 12 Talakanↄn à tòn lɛ aↄ̃gↄ̃ geepi búnↄ kↄ̃n búgbɛnↄ sɛ̃̀ waa.
13 Babilↄnianↄ Dii ua mↄ̀gotɛ̃ wesagbanↄ kↄ̃n tadibↄnↄ kↄ̃n íkaki bítao wìwi aↄ̃ tào Babilↄnu. 14 Aↄ̃ túbukabↄnↄ kↄ̃n a sɛ́ɛbↄnↄ kↄ̃n fitiadɛbↄnↄ kↄ̃n gↄ̃mbↄnↄ kↄ̃n mↄ̀gotɛ̃ pↄ́ pãnde kɛ̀ wè Dii zĩi kɛonↄ nàkↄ̃a wà tào dↄ. 15 Ben dogarinↄ gbɛ̃nsi pì takasonↄ kↄ̃n arusibↄnↄ kↄ̃n pↄ́ kɛ̀ wà pì kↄ̃n vurao ke kↄ̃n kondogionↄ sɛ̀ɛ píngi. 16 Wesagba mɛ̀n plaa kↄ̃n íkakii pìo kↄ̃n tadibↄ kɛ̀ Sulemanu pì Dii ua pↄ́ ũunↄ, wèe fↄ̃ wà à mↄ̀gotɛ̃ yↄ̃̀ kilooaro, à tìisi kɛ̀ bíta. 17 Wesagba pìnↄ lezĩ kà gã̀sãsuu baro plaplaasai, bensↄ̃ à mìfura kɛ̀ kú musunↄ lezĩ kà gã̀sãsuu sↄsↄↄro. Mↄ̀kyakotãna kↄ̃n ↄzĩi kɛ̀ wà kɛ̀ lán biisio bɛɛ bànↄↄ ligana mìfura pìnↄzi píngi. Wesagba mɛ̀n plaaa pìnↄↄ sɛ̃nkpɛmɛ.
18 Dogari gbɛ̃nsi pì sa'oriki Seraya kũ̀ kↄ̃n à plaade Zɛfanayao kↄ̃n zɛ́dãkpari gↄ̃ↄn aagↄ̃ↄnↄ. 19 À gbɛ̃nsi kɛ̀ dɛ zĩ̀kpɛ dↄn'aɛdee ũu kũ̀ wɛ́tɛ guu kↄ̃n kína ìba gↄ̃ↄn sↄↄroo kɛ̀ à bↄ̀ḿma wɛ́tɛ guunↄ dↄ kↄ̃n zĩ̀kpɛ gbɛ̃nsi takadakɛ̃ri kɛ̀ è gbɛ̃nↄ tↄ́ da sozan-o kↄ̃n à gbɛ̃nↄ gↄ̃ↄn baaagↄ̃ↄ kɛ̀ wà bↄ̀ḿma wɛ́tɛ guunↄ. 20 Nɛbuzaradã ń sɛ́ɛ à tàńyo Babilↄnu kínanɛ zaa Ribla, 21 ben Babilↄnu kína ń dɛdɛ Ribla gwe Amata bùsun. Lɛn wà Yudanↄ sɛ̀ɛ ń bùsun wà tàńyo lɛ.
Gedalia diɛna Yudanↄ bùsu gbɛ̃nsi ũ
22 Babilↄnu kí Nɛbukanɛza Aikamu nɛ́ Gedalia, Safana dio dìɛ gbɛ̃ kɛ̀ aↄ̃ gↄ̃̀ Yudanↄ bùsunnↄ gbɛ̃nsi ũ. 23 Kɛ̀ zĩ̀kpɛ dↄn'aɛdeenↄ kↄ̃n ń gbɛ̃nↄↄ mà Babilↄnu kína Gedalia dìɛ gbɛ̃nsi ũ, ben aↄ̃ mↄ̀ à kiia Mizipa. Nɛtania nɛ́ Sumaila kú ń tɛ́ kↄ̃n Karea nɛ́ Yoananao kↄ̃n Tanumɛ nɛ́ Seraya, Nɛtofa gbɛ̃o kↄ̃n Maaka gbɛ̃ nɛ́ Yazaniao kↄ̃n ń gbɛ̃nↄ. 24 Ben Gedalia la dàńnɛ kↄ̃n ń gbɛ̃ pìnↄ à bè: Àton vĩa kɛ Babilↄnia gbãadeenↄnɛro. À vɛ̃ɛ wa bùsun kɛ̀ à zↄ̀ ble Babilↄnu kínanɛ, égↄ̃ aafia. 25 Mↄde à mↄ swɛɛplaadee guun Nɛtania nɛ́ Sumaila, Ɛlisama dio kɛ̀ dɛ kínɛ ũu mↄ̀ kↄ̃n gↄ̃ↄn kurinↄ à Gedalia dɛ̀ kↄ̃n Yuda kɛ̀ aↄ̃ↄ kúo Mizipanↄ kↄ̃n Babilↄnia kɛ̀ aↄ̃ↄ kúo gweenↄ. 26 Ben Yudanↄ fɛ̀ɛ, nɛ́ féte gbɛ̃nsi ń píngi kↄ̃n zĩ̀kpɛ dↄn'aɛdee pìnↄ, aↄ̃ bàa sì wà tà Igipiti, kɛ̀ aↄ̃ↄe vĩa kɛɛ Babilↄnianↄnɛ yãnzi.
Yoyakini gbarɛna
27 Yudanↄ kí Yoyakini tana Babilↄnu wɛ̃̀ baaakuri awɛɛswɛɛplaade, à mↄ kuri awɛɛplaa gurↄ baaasↄↄro awɛɛplaadeen Babilↄnu kí Ɛvili Mɛrodaki à bↄ̀ kpɛ́siaan a kíblena wɛ̃̀ káaku guu. 28 À yã maaa ònɛ, ben à vɛ̃ɛkii kpàa kɛ̀ dɛ à kína daa kɛ̀ aↄ̃ↄ kúo Babilↄnunↄ pↄ́la. 29 Ben Yoyakini a kpɛ́sia uta bↄ̀ à kàɛ, ègↄ̃ pↄ́ blee kↄ̃n kínao lɛdo ai a wɛ̃̀ndi lɛ́n. 30 Lán guu e dↄↄ nà kína ègↄ̃ pↄ́blee kɛ̀ à yezi kpaaa ai à gàa à gào.