4
Gyaanↄↄ nↄ́si tùu yã
Annabinↄ gãli gbɛ̃ke naↄ̃ wii pɛ̀ Ɛlisazi à bè: Ma zã kɛ̀ dɛ n gbɛ̃ ũu gà. Ń dↄ̃ kɛ̀ n gbɛ̃ pì Dii vĩa vĩ. À fĩadee e mↄↄ à ma nɛ́gↄ̃gbɛ̃ gↄ̃ↄn plaaanↄ sɛ́ɛ a zↄ̀nↄ ũ. Ben Ɛlisa bènɛ: Bↄ́n ń yezi mà kɛnnɛɛ? Ǹ omɛ, bↄ́n ń vĩ n kpɛ́n? Ben à bè: Mamↄma n zↄ̀bleri, nↄ́si kɛ̀ kú tùu guu baasiro má pↄ́ke vĩro. Ben Ɛlisa bè: Ǹ gá bàazi ǹ ta korinↄ gbekagbeka n gbɛ̃daaanↄa ń píngi, àgↄ̃ pari, nɛ́ gɛ̃ kpɛ́n ǹ zɛ́ tatanlɛ kↄ̃n n nɛ́nↄ, ǹgↄ̃ nↄ́si kákaa taa pìnↄ guu, taa kɛ̀ pà nɛ́ diɛ kpado.
Ben nↄgbɛ̃ pì fɛ̀ɛ à bↄ̀ à kiia à gàa kɛ lɛ. À gɛ̃̀ kpɛ́n kↄ̃n a nɛ́nↄ à zɛ́ tàta, aↄ̃ↄe taa dↄↄnɛ, ben èe nↄ́si kákaan. Kɛ̀ taa pìnↄ pà píngi, à bè a nɛ́nↄ dokenɛ à ta pãnde dↄare, ben à bènɛ ta kee kuu dↄro, ben nↄ́si pì yona zɛ̀. À gàa à ò Luda gbɛ̃ pìnɛ, ben Luda gbɛ̃ pì bè: Ǹ gá ǹ nↄ́si pì yá ǹ fĩa boo, mpi kↄ̃n n nɛ́nↄ égↄ̃ pↄ́ blee kↄ̃n à kpaaa kɛ̀ gↄ̃̀o.
Ɛlisa Sunɛmu nↄgbɛ̃ nɛ́ fɛɛna gaan
Zĩkea Ɛlisa gàa Sunɛmu. Nↄgbɛ̃ tↄ́de kee kú gwe, à nàkↄ̃rɛa à bè, à pↄ́ ble a bɛ, ben à pↄ́ blè. Zaa gurↄ beeea tó èe gɛ̃tɛɛ, è bↄɛ à pↄ́ ble gwe. Ben nↄgbɛ̃ tↄ́dee pì bè a zãnɛ: Má dↄ̃ kɛ̀ gbɛ̃ kɛ̀ ègↄ̃ gɛ̃tɛɛ kɛ̀ gɛ̃̀n baaagↄ̃ pì nɛ́ Luda gbɛ̃mɛ súusu. 10 Wà kpɛ́nɛ bo wa kpɛ́ musu wà gádo diɛnɛ gwe kↄ̃n teebuo kↄ̃n kìtao kↄ̃n fitiao. Tó à mↄ̀ wa gwa, eégae pita gwe.
11 Zĩkea kɛ̀ Ɛlisa mↄ̀ gwe, à gɛ̃̀ a kpɛ́ pìn à dàɛ. 12 Ben à bè a zĩkɛri Geazinɛ. Ǹ Sunɛmu nↄgbɛ̃ pì sísi. Kɛ̀ à à sìsi, ben à mↄ̀ à zɛ̀ Ɛlisa aɛ. 13 Ben Ɛlisa bè Geazinɛ: Ǹ onɛ à nibↄkɛɛ kɛ̀we maamaa. Bↄ́n à yezi wà kɛare sↄ̃ↄ? À yezi wà yãke oare kínanɛ ke zĩ̀kpɛ dↄn'aɛdeenɛↄ́? Ben nↄgbɛ̃ pì bè: Pↄ́kee e kɛ̃sãma ma gbɛ̃nↄ tɛ́ro. 14 Ben Ɛlisa Geazi là à bè: Bↄ́n à dɛ wà kɛnɛ? Ben Geazi wèàla à bè: Too, à nɛ́gↄ̃gbɛ̃ ke vĩro, bensↄ̃ à zã zi kũ̀. 15 Ben Ɛlisa bè: Ǹ à sísi. Kɛ̀ à à sìsi, ben à mↄ̀ à zɛ̀ kpɛɛlɛ. 16 Ben Ɛlisa bènɛ: Zii mↄndaa'i nɛ́gↄ̃ nɛ́gↄ̃gbɛ̃ kũna n ↄzĩ. Ben nↄgbɛ̃ pì bè: Auo ma dii Luda gbɛ̃, ǹton mamↄma n zↄ̀bleri kɛkɛro.
17 Ben nↄgbɛ̃ pì nↄ̀ sì. Kɛ̀ wɛ̃̀ làa kà, à nɛ́ ì gↄ̃gbɛ̃ ũ lán Ɛlisa ònɛ nà. 18 Kɛ̀ nɛ́ pì ìsi kũ̀, ben zĩkea à gàa à a de lè bura kↄ̃n pↄ́kɛ̃rinↄ. 19 Ben à bè a de pìnɛ: Ma mì! Ma mì! Ben à de pì bè a zĩkɛrinɛ: Ǹ nɛ́ pì sɛ́ ǹ táo a danɛ. 20 Kɛ̀ à à sɛ̀ à tào a danɛ, ben à da pì à sɛ̀ à kpà a gbála. Kɛ̀ ↄfãntɛ̃ kà mìdangura, ben à gà. 21 Ben à à sɛ̀ à dìo Luda gbɛ̃ pì kpɛ́n à à dàɛ à gádoa, ben à bↄ̀ à zɛ́ tàtaàlɛ. 22 Ben à a zã sìsi à bènɛ: Ǹ zĩkɛrinↄ doke gbarɛmɛ kↄ̃n zaakio. Má yezi mà gá Luda gbɛ̃ kiia mà su kpakpaa. 23 Ben à à lá à bè: À kɛ̀ dia nɛ́ɛ gaa à kiia gbã̀a? Mↄ dufu ke kámmabogurↄↄ zĩn gbã̀aro nɛ́! Ben nↄgbɛ̃ pì bè: Beee yãke vĩro. 24 À gàari yì zaakinɛ à dìa, ben à bè a zĩkɛrinɛ: Ǹ à kpakɛ wà gá. Ǹton zɛro, séto ma ònnɛ. 25 Aↄ̃ dà zɛ́n wà gàa Luda gbɛ̃ pì kiia zaa Kamɛli kpiii musu. Kɛ̀ Luda gbɛ̃ pì à è tɛ́ kãaa, à bè a zĩkɛri Geazinɛ: Ǹ Sunɛmu nↄgbɛ̃ gwa, à tɛ́ kãa! 26 Ǹ bàa lɛ́ ǹ gá daàlɛ, nɛ́ à la, tó à aafia kↄ̃n a zão kↄ̃n a nɛ́o. Ben nↄgbɛ̃ pì wèàla à bè: Aafiamɛ! 27 Kɛ̀ à kà Luda gbɛ̃ kiia kpiii pì musu, ben à à kũ̀ a gbáa. Kɛ̀ Geazi mↄ̀ à ↄ sↄ̃zi, ben Luda gbɛ̃ pì bè: Ǹ à tó. À nↄ̀sɛ yakanamɛ, mↄde Dii beee ùtɛmɛ, èe omɛro. 28 Ben nↄgbɛ̃ pì bè: Ma dii, ma nɛ́gↄ̃gbɛ̃ wɛ́ɛ kɛ̀mman yↄ́? Mɛ́ɛ be ǹton ma kɛkɛroroo?
29 Ben Ɛlisa bè Geazinɛ: Ǹ n asaa dↄmma ǹ ma gò sɛ́ ǹ gá. Tó n da gbɛ̃kelɛ, ǹton ì kpáaro. Tó gbɛ̃ke ì kpàmma sↄ̃, ǹton wero. Ǹ gá ǹ ma gò pì na nɛ́ pì aɛa. 30 Ben nɛ́ pì da bè: Kↄ̃n Dii kuunao kↄ̃n n kuunao mɛ́ tá n sairo. Ben Ɛlisa bↄ̀ à tɛ́zi. 31 Geazi dↄ̀ aɛ à gàa à gò pì nà nɛ́ pì aɛa, mↄde èe kĩi ke kɛro, èe nigãro. Ben Geazi ɛ̀ara à gàa à dà Ɛlisalɛ à bènɛ: Nɛ́ pì e fɛɛro. 32 Kɛ̀ Ɛlisa kà bɛɛ pìn, à nɛ́ pì è daɛna a gádoa gɛ̀ ũ. 33 Ben à gɛ̃̀ nɛ́ pìzi ado, à zɛ́ tàta à wɛ́ɛ kɛ̀ Diia. 34 Ben à dàɛ nɛ́ pìa. À lɛ́ pɛ̀ à lɛ́a à wɛ́ɛ pɛ̀ à wɛ́ɛn à ↄ dàda à ↄↄnↄn. Lán à dàɛ nɛ́ pìa nà, ben à mɛ̀ kɛ̀ lↄ́gↄlↄgↄ. 35 Ɛlisa fɛ̀ɛ à zɛ̀ à táa ò kpɛ́ pìn à gàa à sù, ben à ɛ̀ara à dàɛ nɛ́ pìa dↄ. Ben nɛ́ pì yĩ sã̀ gɛ̃̀n swɛɛplaa à wɛ́ɛ wɛ̃̀. 36 Ben Ɛlisa Geazi sìsi à bènɛ: Ǹ Sunɛmu nↄgbɛ̃ pì sísi. Kɛ̀ à à sìsi à mↄ̀, ben Ɛlisa bènɛ: N nɛ́n yɛ̀. 37 Ben à kùɛ à mì pɛ̀ɛ à gbá saɛ à a nɛ́ pì sɛ̀ à bↄ̀o.
Sɛwɛɛ kana do'oroon
38 Ɛlisa tà Giligala. Gurↄ beeea dekaa kú bùsu pìn. Annabinↄↄ káɛ à aɛ, ben à bè a zĩkɛrinɛ: Ǹ dàga di tɛ́a, nɛ́ dò kuku annabi kɛ̀nↄnɛ. 39 Kɛ̀ aↄ̃ gbɛ̃ke gàa dò pↄ́nↄ wɛtɛ bura, ben à bↄ̀ sɛ̃̀tɛ boboa. À à bɛɛ bòbo à kà a uta lɛ́baan à pà. Kɛ̀ à sùo, ben wà pàrapara wà kà dòn, gbɛ̃kee dↄ̃ lán à dɛ nàro. 40 Kɛ̀ wà dò pì tↄ̀ gbɛ̃ pìnↄnɛ aↄ̃ pↄ́ bleo, kɛ̀ aↄ̃ↄ dã̀, aↄ̃ wii lɛ̀ wà bè: Luda gbɛ̃, gaa bé à kú do'oroo pìn. Ben aↄ̃ↄe fↄ̃ wà blèro. 41 Ben Ɛlisa bè: À flawa sɛ́ à mↄ́o. Ben à kↄ̀ à kà do'oroo pìn à bè: Ǹ kpaatɛńnɛ aↄ̃ ble. Ben sɛwɛɛ pì yã̀a do'oroon.
Pↄ́blekpana gↄ̃ↄn basↄↄrooa
42 Gbɛ̃ke bↄ̀ Baali Salisa à mↄ̀ Luda gbɛ̃ pìnɛ kↄ̃n burɛdi kɛ̀ wà kɛ̀ kↄ̃n pↄ́wɛɛ káakuo mɛ̀n baro kↄ̃n gbado dufuo. Ben Ɛlisa bè: Ǹ kpá gbɛ̃nↄa aↄ̃ só. 43 Ben à zĩkɛri à là à bè: Gbɛ̃ pìnↄ kà gↄ̃ↄn basↄↄro, dian mɛ́ beee kpaatɛńnɛ nà? À wèàla à bè: Ǹ kpáḿma aↄ̃ só, zaakɛ Dii bè aↄ̃é só, à kpaa é gↄ̃. 44 Ben à kpàḿma, aↄ̃ↄ sò, à kpaaa gↄ̃̀ lán Dii ò nà.