6
Kpásawɛɛ funa íla
Annabi gãli gbɛ̃nↄ bè Ɛlisanɛ: Ǹ gwa, guu kɛ̀ wèe kakↄ̃ana kɛɛn kɛ̀we nɛ́ngo. Wà gá Yodazi, wa baade é lí zↄ̃ wà kpɛ́ dↄo gwe, guu kɛ̀ wégↄ̃ kun. Ben Ɛlisa bè: À gá. Ben aↄ̃ gbɛ̃ke bè: Nɛ́ sùu kɛ ǹ gáwaoroo? Ben à bè: Mɛ́ gá. Ben à gàańyo. Kɛ̀ aↄ̃ kà Yodazi, aↄ̃ↄe lí zↄ̃zↄ̃ↄ. Kɛ̀ aↄ̃ gbɛ̃kee e lí zↄ̃ↄ, ben à kpása wɛ́ɛ bↄ̀ a pán à zù ín bùdum, ben à wii lɛ̀ Ɛlisazi à bè: O'o dii, ma kpása pì sɛ̀ḿmamɛ fá! Ben Luda gbɛ̃ bè: Mákpan à zùn súusuu? Kɛ̀ à ↄ̀dↄanɛ, ben Ɛlisa lí zↄ̃̀ à zù ín gwe, à tò kpása pì wɛ́ɛ fù íla. Ɛlisa bè: Ǹ sɛ́ ǹ bↄo! Ben gbɛ̃ pì ↄ bↄ̀ à kũ̀.
Siria zĩ̀kpɛɛnↄ vĩ̀akũna
Siria kí fɛ̀ɛ Isarailinↄzi kↄ̃n zĩ̀o. À lɛ́ kpàkↄ̃sↄ̃ kↄ̃n a ìbanↄ, ben à bèńnɛ gukean weé bùra káɛn. Ben Luda gbɛ̃ lɛ́kpãsã kɛ̀ Isarailinↄ kínanɛ à bè, àgↄ̃ guu pì dãkpaa àton gɛ̃àlaro, zaakɛ Sirianↄↄ e mↄↄ gwemɛ. 10 Ben Isarailinↄ kína gbɛ̃nↄ zĩ̀ guu kɛ̀ Luda gbɛ̃ à yã ònɛ pì guu. Lɛn Ɛlisa ègↄ̃ lɛ́ daaa gɛ̃̀n baaagↄ̃ lɛ, ben è tó wàgↄ̃ guu pìnↄ dãkpaa. 11 Ben Sirianↄ kína làakari fɛ̀ɛ yã pì yãnzi. À a ìbanↄ kàkↄ̃a, ben à ń lá à bè: Wa dé bé à dɛ Isarailinↄ kína gbɛ̃ ũu? À omɛ. 12 À ìba pìnↄ doke wèàla à bè: Ma dii kí, èe kɛ wa gbɛ̃ke nɛ́ à gbɛ̃nlo. Isarailinↄ bùsu annabi Ɛlisa bé è yã kɛ̀ nɛɛ̀ o zaa n kpɛ́ guu gbã Isarailinↄ kínanɛ. 13 Ben kína bè: À gá à à wɛtɛ guu kɛ̀ à kún, mɛ́ gbɛ̃nↄ zĩ wà à kũ. Ben wà bènɛ: À kú Dotãmɛ. 14 Ben kína zĩ̀kpɛɛnↄ gbàrɛ gwe paripari kↄ̃n sↄ̃deenↄ kↄ̃n sↄ̃goronↄ. Aↄ̃ gàa gwe gwãavĩ aↄ̃ lìga wɛ́tɛ pìzi.
15 Kɛ̀ Luda gbɛ̃ zĩkɛri fɛ̀ɛ kↄngↄ idɛ'idɛ, à bↄ̀, ben à zĩ̀kpɛɛ pìnↄ è ligana wɛ́tɛzi kↄ̃n sↄ̃deenↄ kↄ̃n sↄ̃goronↄ. Ben à bè Ɛlisanɛ: O'o dii, wé kɛ diamɛ? 16 À wèàla à bè: Ǹton tó vĩa n kũro. Gbɛ̃ kɛ̀ aↄ̃ↄ kúwaonↄↄ pari dɛ gbɛ̃ kɛ̀ aↄ̃ↄ kúńyonↄla. 17 Ben Ɛlisa wɛ́ɛ kɛ̀ à bè: Dii, ǹ à wɛ́ɛ kɛ̃nɛ. Ben Dii zĩkɛri pì wɛ́ɛ kɛ̃̀nɛ. Kɛ̀ à guu gwà dↄ, ben à sↄ̃deenↄ kↄ̃n sↄ̃goro tɛ́deenↄ è ligana Ɛlisazi, aↄ̃ dà sĩ̀sĩ pìla. 18 Kɛ̀ Sirianↄↄ e mↄↄ Ɛlisa kũ, ben à wɛ́ɛ kɛ̀ Diia à bè: Ǹ tó gbɛ̃ pìnↄ vĩ̀a kũ. Ben Dii tò aↄ̃ vĩ̀a kũ̀ lán Ɛlisa wɛ́ɛ kɛ̀a nà. 19 Ben Ɛlisa bè Siria zĩ̀kpɛɛ pìnↄnɛ: Zɛ́ kɛ̀kiinlo! Wɛ́tɛ kɛ̀kiinlo! À tɛ́mazi mà gáao gbɛ̃ kɛ̀ ée wɛtɛɛ kiia. Ben à gàańyo Samaria. 20 Kɛ̀ aↄ̃ gɛ̃̀ wɛ́tɛ pì guu, ben Ɛlisa bè: Dii, ǹ ń wɛ́ɛ wɛ̃ńnɛ sa. Kɛ̀ Dii ń wɛ́ɛ wɛ̃̀ńnɛ, aↄ̃ guu gwà aↄ̃ↄ è kɛ̀ Samarian wà kún. 21 Kɛ̀ Isarailinↄ kína ń é, à Ɛlisa là à bè: Mà ń dɛdɛn yↄ́? Baa, mà ń dɛdɛn yↄ́? 22 Ben Ɛlisa wèàla à bè: Ǹton ń dɛdɛro. Nɛɛ̀ gbɛ̃ kɛ̀ n ń kũkũ zĩ̀lannↄ dɛdɛn yↄ́? Ǹ pↄ́blee kpáḿma aↄ̃ ble. Ǹ í kpáḿma aↄ̃ mi, gbasa wà tá ń diia. 23 Ben kína pↄnna pↄ́blee kɛ̀ńnɛ, aↄ̃ blè wà í mì, ben wà ń gbáɛ, aↄ̃ tà ń diia. Beee gbɛra Siria gbãamↄnnɛrinↄↄ e ɛara wà mↄ̀ lɛ́ɛ Isarailinↄ bùsua dↄro.
Sirianↄ Samaria kagurakɛna
24 Gurↄ plaaa gbɛra Siria kí Bɛnadada a zĩ̀kpɛɛnↄ kàkↄ̃a ń píngi, ben aↄ̃ mↄ̀ wà Samaria kagura kɛ̀. 25 Ben nↄaa gbãa kũ̀ wɛ́tɛ pìn, wà à kagura kɛ̀ à gì kɛ̀ ai wèe zaaki mì yaa kondogi kiloo do, lukuluku gbↄ̃̀ zaka nɛ́ngo lɛ́ doo sↄ̃ kondogi ↄↄ mɛ̀n sↄↄro. 26 Kɛ̀ Isarailinↄ kína tɛ́ bĩi musu, ben nↄgbɛ̃ ke wii pɛ̀zi à bè: Ma dii kí, ǹ ma mì sí. 27 Ben kína bènɛ: Tó Dii e n mì síro, mɛ́ e mà n mì sí diamɛ? Má blɛwɛɛ ke geepiwɛ̃ɛ vĩn yↄ́? 28 Ben à ɛ̀ara à à là à bè: Bↄ́ bé à n lee? Ben nↄgbɛ̃ pì wèàla à bè: Nↄgbɛ̃ ke bé à bèmɛ mà mↄ́ kↄ̃n ma nɛ́gↄ̃gbɛ̃o wà só gbã̀a, zian sↄ̃ wé a pↄ́ só. 29 Ben wa ma nɛ́ kùku wá sò. Kɛ̀ guu dↄ̀, ben ma bènɛ à mↄ́ kↄ̃n a pↄ́o sↄ̃ wà só, ben à a pↄ́ kii ùtɛ. 30 Kɛ̀ kína mà yã kɛ̀ nↄgbɛ̃ pì ò, ben à a utadaa gà à kɛ̃̀. Kɛ̀ wà wɛ́ɛ sɛ̀ wà à gwà lán à tɛ́ bĩi musu nà, wà à è kↄ̃n pↄsia utanↄ dana a utadaa gĩzĩ. 31 Ben kína bè: Tó mɛ́ɛ Safata nɛ́ Ɛlisa mì zↄ̃ gbã̀aro, Luda yã kɛmɛ pãsĩpãsĩ.
32 Ɛlisa vɛ̃ɛna a kpɛ́n kↄ̃n gbɛ̃nsinↄ. Ben kína gbɛ̃ zĩ̀ à dↄare aɛ à gá Ɛlisa kũ ai àgↄ̃ ká. Ai zĩ̀ri pì gↄ̃ gá ká gwe, ben Ɛlisa bè gbɛ̃nsi pìnↄnɛ: Gbɛ̃dɛri pì gbɛ̃ zĩ̀, èe mↄↄ à ma mì zↄ̃. À làakari kɛ! Tó zĩ̀ri pì kà, à zɛ́ tatanɛ, àton tó à gɛ̃ro. Ée à dii kɛ̀sɛ kĩi ma dↄ à kpɛɛroo? 33 Kɛ̀ à kpɛ́ èe yã oońnɛ, ben zĩ̀ri pì kà à kiia. Ben kína pì kà à bè: Mↄ́nzi kɛ̀ bↄ̀ Dii kiiamɛ, bↄ́ mɛ́ wɛ́ɛ dↄzi dↄↄ?