8
Kína Sunɛmu nↄgbɛ̃ bura sↄkpanɛna
Ɛlisa bè nↄgbɛ̃ kɛ̀ à à nɛ́ fɛ̀ɛ pìnɛ à fɛɛ à tá bùsu pãnden kↄ̃n a bɛdeenↄ à gurↄ plaaa kɛ gwe, zaakɛ Dii dìɛ nↄaa é gɛ̃ Isarailinↄ bùsun ai wɛ̃̀ swɛɛplaamɛ. Ben nↄgbɛ̃ pì kɛ̀ lán Luda gbɛ̃ ònɛ nà. Àpi kↄ̃n a bɛdeenↄ gàa wà vɛ̃̀ɛ Filisitininↄ bùsun ai wɛ̃̀ swɛɛplaa. Wɛ̃̀ swɛɛplaaa pì gbɛran à bↄ̀ Filisitininↄ bùsun à sù, ben à gàa wɛ́ɛ kɛ kínaa a bɛ kↄ̃n a buraao yã musu. Gurↄ beeea kína e fàadi boo kↄ̃n Luda gbɛ̃ zĩkɛri Geazio à bè: Ǹ yã bíta kɛ̀ Ɛlisa kɛ̀nↄ tↄ̃kɛ̃mɛ. Gurↄↄ kɛ̀ èe à gɛ̀fɛɛna yã oo kínanɛ, ben nↄgbɛ̃ kɛ̀ à à nɛ́gↄ̃gbɛ̃ fɛ̀ɛnɛ pì mↄ̀ wɛ́ɛ kɛ kína pìa, lɛ à a bɛ kↄ̃n a buraao sↄkpaare. Ben Geazi bè: Ma dii kí, nↄgbɛ̃ kɛ̀ Ɛlisa à nɛ́ fɛ̀ɛnɛ pìn yɛ̀ kↄ̃n a nɛ́o. Kɛ̀ kína à làla yã pìzi, ben nↄgbɛ̃ pì yã pì tↄ̃kɛ̃̀nɛ. Ben kína bè a ìbanↄ dokenɛ: Ǹ nↄgbɛ̃ pì pↄ́nↄ sↄkpanɛ kↄ̃n blɛɛ kɛ̀ kɛ̀ à buraan zaa gurↄↄ kɛ̀ à fɛ̀ɛ kɛ̀ ai kↄ̃n a gbã̀aoo.
Azaili kí Bɛnadada dɛna
Ɛlisa gàa Damasiku gurↄↄ kɛ̀ Siria kí Bɛnadada e gyãa kɛɛ. Kɛ̀ wà ònɛ Luda gbɛ̃ mↄ̀ kɛ̀, ben kína bè Azailinɛ: Ǹ gbaa sɛ́ ǹ gá dao Luda gbɛ̃lɛ ǹ kpáa ǹ onɛ à Dii gbekamɛ, tó mɛ́ fɛɛ kↄ̃n gyãa kɛ̀kiio. Ben Azaili Damasiku pↄ́ maaanↄ sɛ̀ɛ lakumi aso baplaa, ben à gàa dao Ɛlisalɛ. Kɛ̀ à kà à kiia à bè: N zↄ̀bleri Siria kí Bɛnadada bé à ma zĩmma mà n gbeka, tó é fɛɛ a gyãpɛa. 10 Ben Ɛlisa wèàla à bè: Ǹ gá ǹ onɛ eé fɛɛ kↄ̃n beeeo, mↄde Dii ↄ̀dↄamɛ kɛ̀ eé gamɛ. 11 Ben Luda gbɛ̃ wɛ́ɛ pɛ̀ Azailia ai wí à kũ̀, ben Luda gbɛ̃ nà ↄ́ↄdↄnaa. 12 Ben Azaili à là à bè: Ma dii, bↄ́yãnzin nɛ́ɛ ↄ́ↄ dↄↄzi? À wèàla à bè: Kɛ̀ má yã zaaa kɛ̀ nɛ́ kɛ Isarailinↄnɛ dↄ̃ yãnzimɛ. Nɛ́ tɛ́ sↄ̃ ń zɛki gbãaanↄa, nɛ́ ń gↄ̃kparɛnↄ dɛdɛ kↄ̃n fɛ̃ɛdaao, nɛ́ ń nɛ́nↄ yãmiyãmi, nɛ́ ń nↄ̀sindadeenↄ gbɛɛɛ fↄ̃fↄ̃. 13 Ben Azaili bè: Mamↄma n zↄ̀bleri, dén ma ũ mà gbasa mà yã bíta beee taka kɛɛ? Ben Ɛlisa bènɛ: Dii ↄ̀dↄamɛ kɛ̀ nɛ́ gↄ̃ Sirianↄ kína ũ.
14 Kɛ̀ à bↄ̀ Ɛlisa kiia, à ɛ̀ara à tà a dii kiia. Kɛ̀ kína à là yã kɛ̀ Ɛlisa ònɛzi, ben à bè: À bèmɛ nɛ́ fɛɛ aafia. 15 Kɛ̀ guu dↄ̀, Azaili bisa gègete sɛ̀ à yàku, ben à kù kína uula ai à gà, ben Azaili vɛ̃̀ɛ à gbɛ̀n.
Yudanↄ kí Yehoramu
16 Isarailinↄ kí Ahabu nɛ́ Yoramu kíblena wɛ̃̀ sↄↄrodee guu, Yudanↄ kí Yosafata nɛ́ Yehoramu nà kíblenaa. 17 À wɛ̃̀ baaakuri awɛɛplaadeen à kí blè, à vɛ̃̀ɛ kpatan Yerusalɛmu wɛ̃̀ sↄraagↄ̃. 18 À zɛ̀ kↄ̃n Isarailinↄ kínanↄ yãkɛnao lán Ahabu bɛdeenↄ bà, zaakɛ à Ahabu nɛ́nↄgbɛ̃ sɛ̀ nↄↄ ũ, ben à yã kɛ̀ Dii yeziroo kɛ̀. 19 Baa kↄ̃n beeeo Dii e we à Yudanↄ dúgu zↄ̃̀ro a zↄ̀bleri Dauda yãnzi, zaakɛ à lɛ́ gbɛ̃̀nɛ à bè, à borii égↄ̃ kí blee ai gurↄ píngi.
20 Yehoramu kíblegurↄↄan Ɛdↄmunↄ ń zĩnda sì Yudanↄa aↄ̃ ń zĩnda kína kà. 21 Beee yãnzi Yehoramu gàa Zai kↄ̃n a sↄ̃goronↄ píngi, ben Ɛdↄmunↄ lìgazi kↄ̃n a sↄ̃gorodeenↄ. À fɛ̀ɛ à ń kɛ̃guu gwãavĩ à tà, ben à zĩ̀kpɛɛnↄ bàa sì wà tà bɛ. 22 Ɛdↄmunↄ ń zĩnda sì Yudanↄa ai kↄ̃n a gbã̀ao. Gurↄ beeean Libinadeenↄ ń zĩnda sì Yudanↄa se. 23 Yehoramu yã kpaaanↄ kↄ̃n yã kɛ̀ à kɛ̀nↄ píngi kú Yudanↄ kínanↄ gĩayãkɛnanↄ takadan. 24 Yehoramu gà, wà à mira kpàkↄ̃zi kↄ̃n a dezinↄ pↄ́o Dauda wɛ́tɛ, ben à nɛ́ Aazia vɛ̃̀ɛ à gbɛ̀n.
Yudanↄ kí Aazia yã
25 Isarailinↄ kí Ahabu nɛ́ Yoramu kíblena wɛ̃̀ kuri awɛɛplaadee guun Yudanↄ kí Yehoramu nɛ́ Aazia nà kíblenaa. 26 À wɛ̃̀ baro awɛɛplaadee guun à kí blè, à vɛ̃̀ɛ kpatan Yerusalɛmu wɛ̃̀ domɛ. À da tↄ́n Atalia, Isarailinↄ kí Ɔmiri diomɛ. 27 Aazia zɛ̀ kↄ̃n Ahabu bɛdeenↄ yãkɛnao, à yã kɛ̀ Dii yeziroo kɛ̀ lán Ahabu bɛdeenↄ bà, zaakɛ à anzurenↄmɛ. 28 À gàa à nà Ahabu nɛ́ Yoramua, ben aↄ̃ↄe zĩ̀ kaa lɛdo kↄ̃n Siria kí Azailio zaa Ramↄ Giliada. Kɛ̀ Sirianↄ Yoramu kɛ̃̀nna, 29 ben à ɛ̀ara à tà Yɛzɛrili ai a bↄ̀ pì gↄ̃ yãa. Ben Aazia gàa wɛ́ɛ kpáɛzi gwe.