9
Yehu kana Isarailinↄ kína ũ
Annabi Ɛlisa annabi gãli gbɛ̃ke sìsi, ben à bènɛ: Ǹ asaa dↄmma ǹ kũ, ǹ nↄ́si tùu kɛ̀ sí ǹ gáo Ramↄ Giliada. Tó n ka gwe, ǹ kpáɛ kɛ Yosafata nɛ́ Yehu, Nimisi diozi ǹ bↄo a gbɛ̃nↄ tɛ́, nɛ́ gɛ̃o kpɛ́n ai kpɛ́tu. Ǹ tùu pì nↄ́si kú à mìa, nɛ́ onɛ kɛ̀ Dii bè a à kà Isarailinↄ kína ũ. Beee gbɛra ǹ zɛ́ wɛ̃, nɛ́ bàa sí ǹ su. Ǹton gì kɛ gwero. Ben annabi gↄ̃kparɛ pì gàa Ramↄ Giliada. Kɛ̀ à kà gwe, à zĩ̀kari dↄn'aɛdeenↄ è kaɛna, ben à bè: Dↄn'aɛde, má yã vĩ mà onnɛ. Ben Yehu à là à bè: Wa dén ń tɛ́a? À wèàla à bè: Ḿbee dↄn'aɛde. Kɛ̀ Yehu fɛ̀ɛ à gɛ̃̀ kpɛ́n, ben gↄ̃kparɛ pì nↄ́si kù à mìa à bè: Dii Isarailinↄ Luda bè a n ka a gbɛ̃ Isarailinↄ kína ũ. Ǹ Ahabu bɛdeenↄ dɛdɛ, Dii é a zↄ̀bleri annabinↄ gɛ̃ɛ boḿma kↄ̃n a zↄ̀bleri kɛ̀ Yɛzɛbɛli ń dɛ́nↄ ń píngi. Ǹ Ahabu bɛdee pìnↄ dɛdɛ zↄ̀nↄ kↄ̃n wɛ̃ɛnɛnↄ ń píngi. Aↄ̃ gↄ̃gbɛ̃ ke tón gↄ̃ Isarailinↄ bùsunlo, Ahabu ua é gↄ̃ lán Nɛbati nɛ́ Yeroboamu ua bà, lán Ahia nɛ́ Baasa ua bà. 10 Gbɛ̃ɛnↄ é Yɛzɛbɛli gɛ̀ só Yɛzɛrili bĩikpɛɛmɛ, gbɛ̃ke é à vĩro. Ben annabi pì zɛ́ wɛ̃̀ à bàa sì. 11 Kɛ̀ Yehu bↄ̀ à gàa a dↄn'aɛde daanↄ kiia, ben aↄ̃ à là wà bè: À kɛ̀ diamɛ ĩadee pì mↄ̀ n kiiaee? À wèńla à bè: Á à dↄ̃ kɛ̀ yãzↄ̃zↄ̃rimɛ. 12 Ben aↄ̃ bè: Ɛgɛɛmɛ! Ǹ owe. Ben à bè: Yã kɛ̀ à òmɛɛn yɛ̀. À bè Dii bè a ma ka Isarailinↄ kína ũ. 13 Ben aↄ̃ baade kɛ̀ kpakpaa à a utadaa sɛ̀ à kàɛ à gbá gĩzĩ didikiia, ben aↄ̃ kuu pɛ̀ wà bè: Yehu kɛ̀ kí ũ.
14 Ben Yehu lɛ́ kpàkↄ̃sↄ̃ńyo Yoramuzi. Gurↄ beeea sↄ̃ kí Yoramu pì kↄ̃n Isarailinↄ ń píngi e gii kↄ̃n Ramↄ Giliadao, aↄ̃ↄe zĩ̀ kaa kↄ̃n Siria kí Azailio. 15 Kɛ̀ Sirianↄ à kɛ̃̀nna, ben à ɛ̀ara à tà Yɛzɛrili ai à kɛ̃kↄ̃a. Ben Yehu bè a gbɛ̃ pìnↄnɛ: Tó a zɛmaomɛ, àton tó gbɛ̃ke bↄ wɛ́tɛn à gá yã kɛ̀ baaru kpá Yɛzɛriliro. 16 Ben Yehu gɛ̃̀ a sↄ̃goron, èe gaa Yɛzɛrili. Yoramu daɛ gwe kɛ̃nnana, Yudanↄ kí Aazia kú gwe dↄ, à gàa wɛ́ɛ kpáɛzi. 17 Kɛ̀ gudãkpari kɛ̀ kú Yɛzɛrili gudãkpaki lezĩ musu Yehu è kↄ̃n a gbɛ̃nↄ, aↄ̃ↄe mↄↄ, ben à wii lɛ̀ à bè: Ma gbɛ̃nↄ è, aↄ̃ↄe mↄↄ. Ben Yoramu bè: Ǹ sↄ̃dee gbarɛ à gá dańlɛ à ń la tó aafian aↄ̃ↄe mↄↄo. 18 Ben sↄ̃dee bↄ̀ à gàa à Yehu lè à bè: Kína bè, aafian nɛ́ɛ mↄↄoↄ́? Yehu wèàla à bè: N bà ũgba kↄ̃n aafiaomɛ? Ǹ mↄ́ ǹgↄ̃ tɛ́mazi. Ben gudãkpari bè: Zĩ̀ri pì ń lé, mↄde èe ɛara à sùro. 19 Ben kína sↄ̃de plaadee gbàrɛ dↄ. Kɛ̀ à ń lé, à bè: Kína bè, aafian nɛ́ɛ mↄↄoↄ́? Ben Yehu wèàla à bè: N bà ũgba kↄ̃n aafiaomɛ? Ǹ mↄ́ ǹgↄ̃ tɛ́mazi. 20 Ben gudãkpari pì bè: À ń lé, mↄde èe sↄ̃ ɛara à sùro. Gbɛ̃ pì górofĩna dɛ lán Nimisi dio Yehu bà, è góro baka lán ĩadee bà.
21 Ben kí Yoramu bè: Ǹ góro dↄmɛ sↄ̃nↄa! Kɛ̀ wà dↄ̀a, ben à bↄ̀ wɛ́tɛn kↄ̃n Yudanↄ kí Aaziao, baade kↄ̃n a sↄ̃goroo, aↄ̃ↄe gaa da Yehulɛ. Ben aↄ̃ dàkↄ̃rɛ Yɛzɛrili gbɛ̃ Nabↄti kɛ̀ wà à dɛ̀ yãa bura. 22 Kɛ̀ Yoramu wɛ́ɛ sì Yehulɛ, ben à à là à bè: Yehu, aafian nɛ́ɛ mↄↄoↄ́? À wèàla à bè: Aafia kú mámɛ? Zaakɛ n da Yɛzɛbɛli tãagbãgbãna kↄ̃n à pↄ́dammanao dàgula. 23 Kɛ̀ Yoramu lìɛ èe bàa sii, ben à lɛ́ zù Aaziazi à bè: Bↄnkpɛɛyãmɛ Aazia! 24 Ben Yehu a sá gà à Yoramu pào a kafatawa dagura. Kà pì gàa à à swɛ̃̀ zↄ̃̀, ben à kɛ̀ yↄ̀kↄↄ a sↄ̃goron. 25 Ben Yehu bè a zĩ̀kpɛ gbɛ̃nsi Bidikanɛ: Ǹ à gɛ̀ sɛ́ ǹ zu Yɛzɛrili gbɛ̃ Nabↄti bura gwe. Ma dↄn kɛ̀ wá kú sↄ̃goro guu lɛdo yã wa plaa, wá tɛ́ à de Ahabu kpɛɛ, gurↄↄ mↄ̀a Dii gĩakɛ à lɛ́ kɛ̀ à yã musu à bè 26 á è lán wà Nabↄti dɛ̀ nà kↄ̃n a nɛ́nↄ. Bura kɛ̀n é Nabↄti pↄ́ gɛ̃ɛ bonɛ Ahabua. Beee yãnzin ǹ à gɛ̀ sɛ́ ǹ zĩnna bura gwe lán Dii ò nà.
27 Kɛ̀ Yudanↄ kí Aazia è lɛ, ben à dà Bɛtagã zɛ́n kↄ̃n bào. Ben Yehu pɛ̀ɛzi èe bee: À à dɛ se. Ben wà à pà a sↄ̃goro guu gurↄↄ kɛ̀ èe Guru sĩ̀sĩ kũu Ibleamu saɛ. Ben à ń kɛ̃ à tà Mɛgido, gwe à gàa à gàn. 28 À ìbanↄ à gɛ̀ sɛ̀ wà dà sↄ̃goro guu wà tào Yerusalɛmu, ben aↄ̃ à mira kpàkↄ̃zi kↄ̃n a dezinↄ pↄ́o Dauda wɛ́tɛ. 29 Ahabu nɛ́ Yoramu kíblena wɛ̃̀ kuri awɛɛdodee guun Aazia kɛ̀ Yudanↄ kí ũ.
Yɛzɛbɛli gana
30 Kɛ̀ Yehu mↄ̀ Yɛzɛrili, Yɛzɛbɛli à baaru mà, ben à kiroo kà à a mìkã kɛ̀kɛ. Zaa bĩi kpɛ́ musu windo guun èe wɛ́ɛ kpaɛɛ. 31 Kɛ̀ Yehu gɛ̃̀ bĩilɛa, ben Yɛzɛbɛli bè: N kɛ sɛ̃nkpɛ kↄ̃n Zimirio, n n dii dɛ̀. Aafian n mↄo kɛ̀ↄ́? 32 Kɛ̀ Yehu wɛ́ɛ sɛ̀ musu, à windo gwà, ben à bè: Dé bé à zɛ̀mao? Dé bé à kú ma kpaa? Kɛ̀ kíbɛ zĩkɛri gↄ̃ↄn plaa ke aagↄ̃ↄnↄ mↄ̀ wà wɛ́ɛ kpàɛ windo guu, 33 ben Yehu bèńnɛ: À ↄ yĩpazi à à pãɛ. Kɛ̀ aↄ̃ ↄ yĩ̀pazi aↄ̃ à pã̀ɛ, ben Yehu kìti pàa kↄ̃n sↄ̃goroo ai à aru fã̀fã gũ̀a kↄ̃n a sↄ̃nↄ. 34 Kɛ̀ Yehu gɛ̃̀ kíbɛ, à pↄ́ blè à í mì, ben à bè: Baa kɛ̀ wà láari bↄ̀ nↄgbɛ̃ pìn, wà à vĩi, zaakɛ kí boriimɛ. 35 Kɛ̀ wà gàa wà à gɛ̀ sɛ́ wà vĩi, ben wèe pↄ́ke ero, tó èe kɛ à mìwatoro kↄ̃n à gbálanↄ kↄ̃n à ↄlanↄ baasiro. 36 Ben wà ɛ̀ara wà gàa wà ò Yehunɛ, ben à bè: Yã kɛ̀ Dii ò a zↄ̀bleri Tisibɛ gbɛ̃ Ilia gãzĩn gwe, à bè: Gbɛ̃ɛnↄ é Yɛzɛbɛli nↄ̀bↄ só Yɛzɛrili bĩi kpɛɛ. 37 Yɛzɛbɛli gɛ̀ é gↄ̃ káɛ tↄↄtɛ lán pↄ́kãde gbↄ̃̀ bà Yɛzɛrili bĩi kpɛɛ. Gbɛ̃ke é e à be Yɛzɛbɛlin yɛ̀ro.