2
Ɛgɛyãdannɛrinↄ
Annabi ɛgɛɛnↄ bↄ̀ yã Isarailanↄ tɛ́. Lɛn ɛgɛyãdannɛrinↄ é bↄ a tɛ́ lɛ se. Aↄ̃é ɛgɛɛ kɛ̀ è tó wà kaatɛ ká Luda yãdannɛn, aↄ̃ lɛ́ sɛ́ Dii kɛ̀ ń bózi, aↄ̃é ń zĩnda kaatɛ kãndo. Weé tɛ́ńzi pari aↄ̃ wísai yãkɛna guu, weé yãpura zɛ́ zaa bo aↄ̃ yãnzi. Aↄ̃ wãkũkɛna guu aↄ̃é a ble kↄ̃n ɛgɛɛ kɛ̀ aↄ̃è bleao. Yãkpaɛ vɛ̃̀ɛḿma à gì kɛ̀, ii è na ń Kaatɛri wɛ́ɛnlo.
Zaakɛ Ludaa e malaika kɛ̀ aↄ̃ durun kɛ̀nↄ tóro, à ń ká kokotɛ̃wɛɛ siaa kɛ̀ kú gĩzĩgĩzĩ guu, àgↄ̃ ń kũna ai yãkpaɛkɛgurↄↄ zĩ. Èe anduna zi kↄ̃n a yãdarisaidee kɛ̀ aↄ̃ↄ kú à guunↄ tóro, à tò í dàńla. Mↄde à Nuu kɛ̀ è maakɛna waazi kɛɛ bↄ̀ kↄ̃n gↄ̃ↄn swɛɛplaa pãndenↄ. À yã dà Sↄdↄmu kↄ̃n Gↄmↄraola à ń káatɛ aↄ̃ gↄ̃̀ túbu ũ, à ń kɛ́ lɛ yã kɛ̀ eé ludayãdarisainↄ lee sèeda ũ. Mↄde à Lutu bↄ̀, gbɛ̃ maaa kɛ̀ à nↄ̀sɛ yàka dokadarisaidee pìnↄ wísaiyãkɛna yãnzi. Gbɛ̃ maaa pì kú ń tɛ́, yã zaaa kɛ̀ èe ee bensↄ̃ èe maa lán guu e dↄↄ nà ↄ̃̀a kɛ̀ à nↄ̀sɛ maa yãnzi. Tó lɛmɛ, lɛ Dii gbɛ̃ kɛ̀ naaziinↄ bↄna yↄ̃agwana guu zɛ́ dↄ̃, bensↄ̃ à gbɛ̃ zaaa kũna dↄ̃ lɛ à wɛ́ɛ tãa yãkpaɛkɛgurↄↄ zĩ. 10 À pãsĩn sa gbɛ̃ kɛ̀ aↄ̃è kya ká dokannↄ ũ, aↄ̃ mɛ̀ dà zaaanↄ bé è dↄńnɛ aɛ gbãsĩkɛna guu.
Ɛgɛyãdannɛri pìnↄ nɛ́ kùgbãade wadadeenↄmɛ. Dↄkɛna kↄ̃n malaika gakuideenↄ è ń vĩa kũro. 11 Malaika kɛ̀ aↄ̃ gbãa kↄ̃n ń ikoo dɛ ɛgɛyãdannɛri pìnↄlaanↄ è we wà ń tↄ́ zaaa sí aↄ̃ yã diḿma Dii aɛro. 12 Gbɛ̃ pìnↄ è yã kɛ̀ aↄ̃ↄ à gbá dↄ̃roo zaa bomɛ. Gbɛ̃ntee báa bé à dańla, aↄ̃ↄ laasuu vĩro. Wà ń í, lɛ wà ń kũkũ wà ń dɛdɛ yãnzimɛ. Aↄ̃é kaatɛ lán nↄ̀bↄnↄ bà, 13 weé à zaaa kɛ̀ aↄ̃ↄ kɛ̀ fĩa bońnɛ. Dàzaakɛna fãantɛ̃ è kɛńnɛ nna. Gurↄↄ kɛ̀ aↄ̃ↄe pↄ́ bleeao, aↄ̃è pↄnnaa kɛ kↄ̃n ń pↄ́nidɛnanↄ. Aↄ̃ kuuna a tɛ́ nɛ́ seemɛ kↄ̃n gbãsĩo. 14 Zinakɛna kú ń wɛ́ɛa, durunkɛna è mↄ́ḿmaro. Aↄ̃è mↄnafiki kɛ gbɛ̃ kɛ̀ Luda yã e kãsãa pɛ́ɛ ń guuroonↄnɛ. Wãkũ ń swɛ̃̀ blè. Luda lɛ́ kɛ̀ńnɛmɛ. 15 Aↄ̃ sã̀sã, aↄ̃ kɛ̃̀ zɛ́ súusua, aↄ̃ zɛ́ dↄ̃nkↄ̃ sɛ̀ kↄ̃n Bɛↄ nɛ́ Balamu kɛ̀ ye ↄↄ zaaazio. 16 Zaaki pↄ́lɛgboo'ina yã ònɛ lán gbɛ̃ntee bà, à kpã̀kɛ̃zi à zaakɛna yã musu, à gìnɛ kↄ̃n à mìsaiyãkɛnao. 17 Gbɛ̃ beeenↄↄ dɛ lán bia kɛ̀ aↄ̃ í bàbanↄ bàmɛ, lán lousisina kɛ̀ gɛ̃̀ zɛ́la kↄ̃n ĩao bà. Gusia níginigin Ludaa dìɛńnɛ yàari ũ. 18 Aↄ̃è ĩa kori bíta dã, aↄ̃è ↄ̃ndↄ̃ↄ kɛ gbɛ̃ kɛ̀ aↄ̃ bↄ̀ sãsãzɛn dufunↄnɛ kↄ̃n dàzaayão kↄ̃n wísaiyão. 19 Yã kɛ̀ è ń yaka zↄ̀nↄn ń ũ, ben aↄ̃è gↄ̃na wɛ̃ɛnɛnↄ ũ lɛ́ gbɛ̃ńnɛ. Zaakɛ baade píngi nɛ́ yã kɛ̀ à à swɛ̃̀ blè zↄ̀mɛ.
20 Tó aↄ̃ bↄ̀ anduna yãgbãsĩkɛnan wa Dii wa Mìsiri Yesu Kirisi dↄ̃na gãzĩ, ben aↄ̃ↄ tò yã pì ɛ̀ara à ń kagura kɛ̀, à ń swɛ̃̀ blè, aↄ̃ kuuna zãa zaa dɛ à káakupↄla. 21 Tó aↄ̃ↄe yãpura zɛ́ dↄ̃ yãro, lɛ beee maańnɛ dɛ kɛ̀ aↄ̃ↄ dↄ̃̀ gbasa wà kpɛɛ lì Luda yã kɛ̀ wà dàńnɛnɛla. 22 Yáasi kɛ̀ wà kɛ̀ kɛ̀nↄ pàpa ń musu yãpura: Gbɛ̃ɛ è ɛara a pisizi. Lɛmɛ dↄ: Alɛdɛ kɛ̀ wà à zú ò è ɛara à máɛmaɛ bↄtↄngammɛ.