3
Dii mↄ́gurↄↄ zĩ
Ma gbɛ̃ yenzideenↄ, lá plaadee kɛ̀ má kɛ̃̀areen yɛ̀. Lá mɛ̀n plaaa pìnↄ guu píngi ma yã dↄ̀agu, lɛ à vu iin kↄ̃n laasuu maaaomɛ. Má yezi yã kɛ̀ Luda annabinↄↄ ò yãanↄ dↄagu kↄ̃n yã kɛ̀ wa Dii wa Mìsiri dìɛ a zĩ̀rinↄnɛ aↄ̃ↄ òareeo. Àgↄ̃ dↄ̃ zaa káaku kɛ̀ gurↄ zãanↄa zĩndapↄyezikɛrinↄ é mↄ́ wà a lalandi kɛ wà be: Èe a mↄna lɛ́ gbɛ̃roo? À kú máa? Wa denↄ gà, mↄde pↄ́ píngi kú a gbɛ̀n zaa lán Luda anduna kàɛ nàmɛ. Kɛ̀ Luda yã ò yã à musu kↄ̃n andunao kɛ̀, aↄ̃ yã pì kpà swãkoto. À tↄↄtɛ bↄ̀ ín, à à kɛ̀ í pì gãzĩ, í pì bé à dà anduna káakupↄla, à à kàatɛ. Luda yã'ona dↄ̃nkↄ̃ pì bé à tò musu kↄ̃n anduna tiaa kɛ̀o diɛna tɛ́ pↄ́ ũ ai gurↄↄ kɛ̀ eé yãkpaɛ kɛ kↄ̃n a yãdarisaideenↄ, à ń kaatɛ.
Ma gbɛ̃ yenzideenↄ, àton tó yã kɛ̀ sãaguro: Gurↄ doo dɛ Diinɛ lán wɛ̃̀ wàa sↄↄroo bàmɛ, wɛ̃̀ wàa sↄↄro sↄ̃ↄ dɛnɛ lán gurↄ doo bàmɛ. Dii mɛ̀kpɛtɛ vĩ kↄ̃n yã kɛ̀ à à lɛ́ gbɛ̃̀ kɛnao lán gbɛ̃kenↄ e daa nàro, èe mɛna kɛɛaomɛ. À yezi gbɛ̃ke kaatɛro, à yezi gbɛ̃ sãnda píngi nↄ̀sɛ liɛmɛ. 10 Dii mↄ́gurↄↄ zĩ égↄ̃ dɛ lán kpãi mↄna bàmɛ. Zĩ beeea musu é gɛ̃ zɛ́la bìoo, à pↄ́nↄ é tɛ́ kũ wà pia, tↄↄtɛ kↄ̃n pↄ́ kɛ̀ kú à guunↄ égↄ̃ kuu dↄro. 11 Zaakɛ pↄ́ píngi é kaatɛ lɛ, gbɛ̃ kparee boriin égↄ̃ dɛ à ũu? À tó a kuuna gↄ̃ adona ludayãdarinↄ ũ 12 wɛ́ɛdↄna à mↄ́gurↄↄzi, à aĩa kɛ gurↄↄ pì ká kpakpaa. Zĩ pìa musu é kaatɛ kↄ̃n tɛ́o, à puusu wãaa é à pↄ́nↄ yↄ́. 13 Wapinↄ sↄ̃, wa wɛ́ɛ dↄ ludambɛ dufu kↄ̃n tↄↄtɛ dufuozi kɛ̀ Luda à lɛ́ gbɛ̃̀wee. Gwen maakɛna égↄ̃ kún.
14 Beee yãnzi ma gbɛ̃ yenzideenↄ, a wɛ́ɛdↄna gurↄↄ pìzi guu à aĩa kɛ àgↄ̃ kuu see sai taari sai, àgↄ̃ nna kↄ̃n Ludao. 15 À wa Dii mɛnakɛna diɛ mìsina ũ, lán wa gbɛ̃ yenzide Pↄlu takada kɛ̃̀are nà kↄ̃n ↄ̃ndↄ̃ↄ kɛ̀ Luda à gbào. 16 Yã pìnↄn Pↄlu ò takada kɛ̀ à kɛ̃̀nↄ guu píngi. À lá pì gukenↄ dↄ̀rↄ dↄ̃na zĩ'ũ. Wɛ́ɛsiadeenↄ kↄ̃n gbɛ̃ kɛ̀ aↄ̃ zɛna gbãaroonↄ è yã pìnↄ liɛ kpɛɛgãnda, lán aↄ̃è kɛ nà kↄ̃n Luda yã takada kpaaanↄ. Lɛn aↄ̃è ń zĩnda da kaatɛnan lɛ.
17 Apinↄ sↄ̃ ma gbɛ̃ yenzideenↄ, lán á yã pì dↄ̃ nà kↄ̀, à làakari kɛ, lɛ dokadarisaideenↄ tón a sãsã kↄ̃n ń ɛgɛɛoro. Àton bↄ a zɛna gbãaan à lɛ́ɛro. 18 Àgↄ̃ gbãa wa Dii wa Mìsiri Yesu Kirisi gbɛ̃kɛ kↄ̃n à dↄ̃nao guu. Àmbe à gakui vĩ zaa tia ai gurↄ píngi! Aami.