11
Solu zĩ̀blena Amↄninↄa
Amↄni bori Naasa mↄ̀ kↄ̃n a zĩ̀kpɛɛnↄ, aↄ̃ bùra kàɛ Yabɛsi Giliada saɛ, ben Yabɛsideenↄ bè Naasanɛ: Ǹ lɛdolɛ kɛwao, wé mì siɛnnɛ. Ben Naasa bèńnɛ: Tó ma a baade wɛ́ɛ ↄplakpapↄ bↄ̀bↄ, ben wí Isarailinↄ kũ̀ ń píngi, mɛ́ gbasa mà lɛdolɛ kɛao. Ben Yabɛsi gbɛ̃nsinↄ bènɛ: Ǹ wa gba gurↄ swɛɛplaaa lɛ wà gbɛ̃nↄ zĩ Isarailinↄ bùsu guu píngi. Tó gbɛ̃kee kuu à wa mì síro, wé wa zĩnda kpámma.
Kɛ̀ zĩ̀ri pìnↄ kà Solu bɛ zaa Gibɛa, aↄ̃ yã pì òńnɛ, ben wà sósobi ↄ́ↄ dↄ̀. Gurↄ beeea Solu e suu kↄ̃n buraao, à tɛ́ a zùnↄzi, ben à bè: Bↄ́ yã bé à mↄ̀, ben wèe ↄ́ↄ dↄↄ? Ben wà Yabɛsidee pìnↄ yã tↄ̃kɛ̃̀nɛ. Kɛ̀ Solu yã pì mà, Luda Nini sùa, ben à pↄ fɛ̃̀ maamaa. À zù sɛ̀ mɛ̀n plaa à dɛ̀ à zↄ̃̀zↄ̃kↄ̃rɛ, ben à gbɛ̃nↄ zĩ̀o Isarailinↄ bùsu guu píngi aↄ̃ bè: Lɛn weé kɛ gbɛ̃ kɛ̀ e tɛ́ Soluzi kↄ̃n Samuɛlioroo zùnↄnɛ lɛ. Ben vĩa ń kũ Dii yã musu, aↄ̃ bↄ̀ wà tɛ̀ńzi lɛdo ń píngi. Solu ń náro zaa Bɛzɛki. Isarailinↄ kà gↄ̃ↄn bↄrↄ wàa do kpɛ́ basↄↄro. Yudanↄↄ kú ń tɛ́ gↄ̃ↄn bↄrↄ baaakuri.
Ben wà bè zĩ̀ri kɛ̀ aↄ̃ mↄ̀ pìnↄnɛ: À gá à o a gbɛ̃nↄnɛ, zia ai ↄfãntɛ̃ gↄ̃ gá gbã, wé ń mì sí. Kɛ̀ zĩ̀rinↄ tà, aↄ̃ yã pì baaru kpà Yabɛsideenↄnɛ, ben aↄ̃ pↄↄ kɛ̀ nna. 10 Aↄ̃ bè Amↄninↄnɛ: Wé wa zĩnda kpáawa zia, é a pↄyeziyã kɛwa.
11 Solu a gbɛ̃nↄ kpàatɛtɛ gãli aagↄ̃. Gudↄnaon aↄ̃ sì Amↄninↄn ń bùran aↄ̃ ń dɛdɛ ai ↄfãntɛ̃ gàa à fɛɛo. Ben gbɛ̃ kɛ̀ aↄ̃ gↄ̃̀nↄ fã̀akↄ̃a doodo.
12 Ben wà bè Samuɛlinɛ: Dénↄ bé wà bè Solu é kí bleweroo? À bↄɛńyo wà ń dɛdɛ. 13 Ben Solu bè: Weé gbɛ̃ke dɛ gbã̀aro, zaakɛ Dii Isarailinↄ mì sì gbã̀amɛ. 14 Ben Samuɛli bè gbɛ̃nↄnɛ: À mↄ́ wà gá Giligala wà ɛara wà Solu kpá kpatan gwe dↄ. 15 Ben aↄ̃ gàa Giligala ń píngi, aↄ̃ ɛ̀ara wà Solu kpà kpatan Dii aɛ gwe dↄ, aↄ̃ kɛnnakↄ̃o saa ò Diia, ben Solu kↄ̃n Isarailinↄ pↄnnaa kɛ̀ gwe ń píngi maamaa.