12
Samuɛli ↄgbarɛna kpatazi
Samuɛli bè Isarailinↄnɛ ń píngi: Ma yã kɛ̀ á òmɛɛ mà píngi, ma kí kàare kpatan. Àpi bé eé dↄare aɛ sa. Mapi sↄ̃ ma zi kũ̀, ma mìkã pura kũ̀ ben ma nɛ́nↄↄ kúao. Ma dↄare aɛ zaa ma gↄ̃kparɛkɛgurↄ ai kↄ̃n a gbã̀ao. Maɛ kɛ̀! À kɛ ma sèedadeenↄ ũ Dii kↄ̃n kí kɛ̀ à kpào aɛ. Ma zù ke zaaki sì a gbɛ̃keaↄ́? Ma a gbɛ̃ke blèↄ́? Ma wɛ́ɛ tã̀ a gbɛ̃keaↄ́? Ma ↄdↄnkpɛɛgbaa sì a gbɛ̃kea ai à ma wɛ́ɛ tàtaↄ́? Tó má kɛ̀ lɛ, mɛ́ à fĩa bonɛ. Ben aↄ̃ wèàla wà bè: Nɛ́ɛ wa blero, nɛ́ɛ wɛ́ɛ tãwaro, nɛ́ɛ pↄ́ke sí wa gbɛ̃kearo. Samuɛli bèńnɛ dↄ: Dii kↄ̃n kí kɛ̀ à kàon a sèedadeenↄ ũ gbã̀a, kɛ̀ ée taari emaro. Aↄ̃ bè: Dii bé wa sèedadee ũ. Ben Samuɛli bèńnɛ: Dii bé à Musa kↄ̃n Arunao dìɛ, ben aↄ̃ bↄ̀ kↄ̃n a dezinↄo Igipiti. À zɛ tɛɛɛ Dii aɛ, mɛ́ yã maaa kɛ̀ à kɛ̀are kↄ̃n a dezinↄ tↄ̃kɛ̃are. Yakubunↄ gana Igipiti gbɛra a dezinↄ wii pɛ̀ Diizi, ben à Musa kↄ̃n Arunao dìɛ, aↄ̃ ń bↄ́ɛ Igipiti, ben aↄ̃ ń káɛ bùsu kɛ̀kiin. Kɛ̀ Dii ń Luda yã sã̀ńgu yãnzi, ben à ń kpá Azo zĩ̀kpɛɛnↄ gbɛ̃nsi Siseraa kↄ̃n Filisitininↄ kↄ̃n Mↄabunↄ kío, aↄ̃ↄe zĩ̀ kaańyo. 10 Ben aↄ̃ wii pɛ̀ Diizi wà bè: Wa durun kɛ̀ wa pã kpànzi wa dↄ̀ Baalinↄzi kↄ̃n Asatorɛnↄ. Ǹ wa bↄ wa ibɛɛnↄ ↄzĩ sa, wégↄ̃ dↄↄnzi. 11 Ben Dii Gidiↄn dìɛ kↄ̃n Barakio kↄ̃n Yɛfɛtao kↄ̃n Samusĩo aↄ̃ a bↄ a ibɛɛ pìnↄ ↄzĩ baama píngi, ben a gↄ̃ kaɛna aafia.
12 Kɛ̀ á è Amↄni kí Naasa e mↄↄ lɛ́ɛawa, baa kɛ̀ Dii a Ludan a kína ũ, a bèmɛ: Lɛnlo! Kín á yezi! 13 Tia la kína kɛ̀ á gbèka á sɛ̀n yɛ̀, àɛ kɛ̀ Dii à dìɛare. 14 Tó á Dii vĩa vĩ ben ée dↄↄzi, tó ée à yã maa ben ée bↄ à yã kpɛɛro, tó apinↄ kↄ̃n gbɛ̃ kɛ̀ èe kí bleeareeo tɛ́ Dii a Ludazi, égↄ̃ aafia. 15 Tó ée Dii yã ma sↄ̃ro, ben a bↄ à yã kpɛɛ, eé ↄ tↄ̃awamɛ lán à kɛ̀ a dezinↄnɛ nà. 16 À zɛ à yã bíta kɛ̀ Dii é kɛaree e. 17 Ésekɛ̃gurↄↄn wá kún kɛ̀roo? Mɛ́ Dii sísi, eé tó lou vĩ à ma, égↄ̃ dↄ̃ kɛ̀ a kína gbekana kɛ̀ Diinɛ zaa maamaa.
18 Ben Samuɛli Dii sìsi, ben Dii tò lou vĩ̀ à mà zĩ beeea. Ben baade píngi vĩa kɛ̀ Diinɛ kↄ̃n Samuɛlio maamaa. 19 Ben aↄ̃ bènɛ: Ǹ wɛ́ɛ kɛwe Dii n Ludaa lɛ wapinↄ n zↄ̀blerinↄ tón gagaro. Wa yã zaaa kà wa durunnↄla, kɛ̀ wa kína gbèka.
20 Samuɛli bèńnɛ: Àton tó vĩa a kũro. A yã zaaa pì kɛ̀ píngimɛ, mↄde àton kɛ̃ Diiaro. Àgↄ̃ dↄↄzi kↄ̃n nↄ̀sɛo do. 21 Àton kɛ̃a à tɛ́ pↄ́ ginanↄziro. Aↄ̃ↄ àre vĩro, aↄ̃é fↄ̃ wà gbɛ̃ bↄro, zaakɛ pↄ́ pãanↄmɛ. 22 Dii é a gbɛ̃nↄ zĩnnaro a zĩnda tↄ́ bíta yãnzi, zaakɛ à kɛ̀nɛ à a kɛ a gbɛ̃nↄ ũ. 23 Mapi sↄ̃, Dii tón tó mà durun kɛare mà aduakɛnaare tóro. Mɛ́ zɛ́ maaa kɛ̀ dɛ à sɛ́ ↄdↄaare. 24 À vĩa kɛ Diinɛ, àgↄ̃ dↄↄzi kↄ̃n náanɛo kↄ̃n nↄ̀sɛo do. À laasuu lɛ́ yã bíta kɛ̀ à kɛ̀areenↄa. 25 Tó a gi a tɛ à zaaazi, apinↄ kↄ̃n a kínao, weé a kaatɛ a píngi.