13
Samuɛli kpãkɛ̃na Soluzi
Kɛ̀ Solu kí blè Isarailinↄnɛ wɛ̃̀ plaa, à ń zĩ̀karinↄ sɛ̀ gↄ̃ↄn bↄrↄ aagↄ̃. Gↄ̃ↄn bↄrↄ plaaa kúo Mikimasa kↄ̃n Bɛtɛli gusĩsĩdeeo. Gↄ̃ↄn bↄrↄ doo kú kↄ̃n à nɛ́ Yonatão Gibɛa, Bɛyãmi bùsun. Ben à gbɛ̃ kpaaanↄ gbàrɛ, baade tà a bɛ.
Yonatã lɛ̀ɛ Filisitini gudãkpakii kɛ̀ kú Gɛbaa, ben Filisitininↄ à baaru mà. Ben Solu zĩ̀ kuu pɛ̀ Isarailinↄ bùsu gu píngia à bè Eberunↄ ma! Ben Isarailinↄↄ mà ń píngi wà bè, Solu lɛ̀ɛ Filisitini gudãkpakiia, ben Filisitininↄ Isarailinↄ kyãkyãma bò. Ben wà Isarailinↄ sìsi, aↄ̃ mↄ̀ wà nà Solua Giligala. Ben Filisitininↄ kↄ̃ kàkↄ̃a aↄ̃ zĩ̀ ká kↄ̃n Isarailinↄ. Aↄ̃ sↄ̃goronↄ kà bↄrↄ baaakuri, aↄ̃ sↄ̃gorodeenↄ kà bↄrↄ swɛɛdo, ben aↄ̃ kɛ̀sɛdeenↄↄ pari lán ísialɛ bùsu'ãatɛ̃ bà. Ben aↄ̃ fɛ̀ɛ wà gàa wà bùra kàɛ Mikimasa, Bɛtavɛ̃ ↄfãntɛ̃bↄɛ kpa. Kɛ̀ Isarailinↄↄ è wà kú nawɛ̃a guu wèe naakↄ̃rɛḿma, ben aↄ̃ ùtɛ gbɛ̀wɛɛnↄ guu kↄ̃n dàkonↄ kↄ̃n gbɛ̀ sↄ̀tↄnↄ kↄ̃n kokotɛ̃wɛɛnↄ kↄ̃n lↄ̀gↄnↄo. Aↄ̃ gbɛ̃kenↄ toke lɛ̀ wà bikũ̀ Yodaa ai Gada bùsun kↄ̃n Giliada bùsuo. Solu kpɛ́ kú Giligala, vĩa e gbɛ̃ kɛ̀ aↄ̃ↄ kúonↄ kũu maamaa.
À Samuɛli dã̀ gurↄ swɛɛplaa lán à dìɛnɛ nà. Kɛ̀ èe mↄ́ro, ben à gbɛ̃nↄↄ e fãakↄ̃a. Ben Solu bè: À mↄ́mɛ kↄ̃n sa'opↄ kɛ̀ wè ká tɛ́n à tɛ́ kũo kↄ̃n sáabukpa sa'opↄnↄ. Ben à sa'opↄ kɛ̀ wè ká tɛ́n à tɛ́ kũ pì ò. 10 Kɛ̀ à yã̀a, Samuɛli e kaa, ben Solu pì gàa à dààlɛ à gbãakɛ kpàzi. 11 Ben Samuɛli bènɛ: Bↄ́ yãn ń kɛ̀ gwee? Solu wèàla à bè: Kɛ̀ má è ma gbɛ̃nↄↄ e fãakↄ̃a, bensↄ̃ nɛ́ɛ mↄ́ gurↄↄ kɛ̀ ń dìɛaro yãnzimɛ. Filisitininↄↄ e kↄ̃ kaakↄ̃a Mikimasa, 12 ben ma bè, aↄ̃ton lɛ́ɛma Giligala kɛ̀ ai mà Dii gbeka. Ben ma saa pì ò tiasi. 13 Ben Samuɛli bènɛ: N faasaiyã kɛ̀! Ń yã kɛ̀ Dii n Ludaa dìɛnnɛɛ kũnaro. Tó ń kũna yãmɛ, lɛ Dii é tó n boriinↄ gↄ̃ kpata blee Isarailinↄnɛ gurↄ píngi. 14 Tia la nɛ́ gì kɛ kpatanlo. Lán ń yã kɛ̀ Dii dìɛnnɛɛ kũnaro nà, à gĩakɛ à gbɛ̃ kɛ̀ à pↄↄ kɛ̀nɛ wɛ̀tɛ, à à dìɛ a gbɛ̃nↄ dↄn'aɛdee ũ. 15 Ben Samuɛli fɛ̀ɛ Giligala à gàa Gibɛa, Bɛyãmi bùsun. Ben Solu a zĩ̀kari kɛ̀ aↄ̃ↄ kúonↄ nàro, aↄ̃ kà gↄ̃ↄn wàa aagↄ̃ taka bà.
16 Solu kↄ̃n a nɛ́ Yonatão kↄ̃n a zĩ̀kari kɛ̀ aↄ̃ↄ kúńyonↄↄ kú Gibɛa, Filisitininↄ sↄ̃ bùra kàɛ Mikimasa. 17 Zĩ̀kari gãli aagↄ̃ↄnↄ bↄ̀ɛ Filisitininↄ bùran aↄ̃ gàa lɛ́ɛ Isarailinↄa. Gãli doo gàa Ɔfla kpa Suali bùsun, 18 gãli doo gàa Bɛtoroni kpa, ben à aagↄ̃dee gàa Isarailinↄ bùsu lɛ́n, sĩ̀sĩ kɛ̀ aɛdↄna kperanↄ guzurɛa kↄ̃n gbáao.
19 Sia kú Isarailinↄ bùsunlo, zaakɛ Filisitininↄ bè, Eberunↄ tón fɛ̃ɛda ke sári piro. 20 Filisitininↄ kiian Isarailinↄ è gá swaaronↄ kↄ̃n zùswaaronↄ kↄ̃n kpásanↄ kↄ̃n kontonↄ lɛ́ kɛkɛn píngi. 21 Swaaro kↄ̃n zùswaaro lɛ́kɛkɛna kà kondogi ↄↄ plaplaa, sakanↄ kↄ̃n kpásanↄ sↄ̃ kondogi ↄↄ doodo. 22 À yã bé à tò zĩ̀ pì kágurↄ Solu kↄ̃n Yonatão zĩ̀karinↄ fɛ̃ɛda ke sári kũnaro, sé Solu kↄ̃n Yonatão baasiro.
23 Filisitini gudãkparinↄ gàa Mikimasa gbɛ̀kotoon.