14
Yonatã zĩ̀blena Filisitininↄa
Zĩkea Solu nɛ́ Yonatã bè gↄ̃kparɛ kɛ̀ à a zĩ̀kapↄnↄ kũnanɛ: Ǹ mↄ́ wà gá Filisitini gudãkii kpa kãa. Èe o a denɛ sↄ̃ro. Solu kú biisio lí gbáru zaa Migirↄnu, Gibɛa saɛ kↄ̃n zĩ̀kpɛɛnↄ gↄ̃ↄn wàa aagↄ̃. Sa'ori Ahia kú ń tɛ́, à a dansiki dana. Ikabodu vĩ̀i Aitubu nɛ́mɛ. Aitubu pì nɛ́ Finɛasi nɛ́mɛ, Ɛli kɛ̀ dɛ Luda gbã̀gbãri ũ zaa Silo diomɛ. Aↄ̃ gbɛ̃kee dↄ̃ Yonatã gàa gukearo.
Gbɛ̀kotoo kɛ̀ Yonatã yezi à gɛ̃n à Filisitini gudãkparinↄ le, gbɛ̀ sↄ̃ntɛnↄ pɛɛpɛɛnan ↄplazi kↄ̃n ↄzɛzio. A doo tↄ́n Bozezi, a doo sↄ̃ Sɛnɛ. A doo kú gu'igbãroon Mikimasa kpa, a doo sↄ̃ sↄↄmɛtɛ Gɛba kpa. Ben Yonatã bè gↄ̃kparɛ pìnɛ: Ǹ mↄ́ wà gá gɛfↄↄde gudãkpari pìnↄ kiia. Ke Dii é wa ĩan ká gwɛɛ? Zaakɛ pↄ́ke é fↄ̃ à kpá Diinɛ à gí wà mì síziro, baa tó wá pari kesↄ̃ wá pariro. Ben à zĩ̀kapↄnↄsɛri pì bènɛ: Lán à n pↄↄ gbà nà píngi dé, ǹ kɛ. Lán ń sɛ̀ nà, má kúnyo kↄ̃n nↄ̀sɛo domɛ. Ben Yonatã bè: Tↄ̀, wà gáńzi wà wa zĩnda ↄdↄańnɛ. Tó aↄ̃ bèwe wà zɛ wà ń dãmɛ, wé zɛ wa gbɛ̀n, wé gáńzi dↄro. 10 Tó aↄ̃ bè wà mↄ́mɛ sↄ̃, wé gáńzi, zaakɛ beee bé eégↄ̃ dɛ sèeda ũ kɛ̀ Dii ń náwe wa ↄzĩ.
11 Ben aↄ̃ ń zĩnda ↄ̀dↄa Filisitini gudãkpari pìnↄnɛ. Ben Filisitini pìnↄ bè: À gwa! Eberunↄↄ e bↄↄ wɛ̀ɛ kɛ̀ aↄ̃ ùtɛnnↄ guu. 12 Ben gudãkpari pìnↄ lɛ́ zù Yonatãzi kↄ̃n a zĩ̀kapↄnↄsɛrio wà bè: À mↄ́ wà yãke oare kɛ̀. Ben Yonatã bè a zĩ̀kapↄnↄsɛrinɛ: Ǹgↄ̃ tɛ́ ma kpɛɛ, zaakɛ Dii ń ná Isarailinↄnɛ ń ↄzĩmɛ. 13 Ben Yonatã e lↄↄtɛɛ kuɛna, ben à zĩ̀kapↄnↄsɛri tɛ́ à kpɛɛ. Kɛ̀ Yonatã ń nɛ́, ben à zĩ̀kapↄnↄsɛri pì ń dɛdɛ. 14 Lɛ́ɛmmana káaku pì guu Yonatã kↄ̃n a zĩ̀kapↄnↄsɛrio ń dɛdɛ gↄ̃ↄn baro taka bà. Guu pì kpã̀ngu kà lán bàlɛna basↄↄro taka bà. 15 Ben swɛ̃̀ kɛ̃̀ Filisitininↄn ń bùran kↄ̃n zĩ̀lan-o píngi. Vĩa ń zĩ̀kpɛɛnↄ kũ̀, gudãkparinↄ kↄ̃n gbɛ̃ kɛ̀ aↄ̃è gá lɛ́ɛ Isarailinↄanↄ ń píngi. Ben tↄↄtɛ nìgãnigã. Luda bé à tò swɛ̃̀ kɛ̃̀ńgu lɛ.
16 Kɛ̀ Solu gudãkpari kɛ̀ aↄ̃ↄ kúo Gibɛanↄↄ è Filisitini zĩ̀kpɛɛnↄ bàa lɛ̀ wèe fãakↄ̃a baama píngi, 17 ben Solu bè gbɛ̃ kɛ̀ aↄ̃ↄ kúaonↄnɛ: À wa gbɛ̃nↄ dↄdↄ à gwa, wé dↄ̃ gbɛ̃ kɛ̀ aↄ̃ bↄ̀ wa tɛ́. Kɛ̀ aↄ̃ↄ gwà, aↄ̃ↄ è Yonatã kↄ̃n a zĩ̀kapↄnↄsɛrio bé wà kú ń tɛ́ro. 18 Ben Solu bè Ahianɛ: Ǹ mↄ́ kↄ̃n n dansiki utao wà gbeka Diia. Zaakɛ zĩ beeea à sa'o'uta pì dana Isarailinↄ tɛ́ gwemɛ. 19 Gurↄↄ kɛ̀ Solu e yã oo sa'ori pìnɛ, zↄka kɛ̀ dↄ Filisitininↄ bùran kɛ̀kɛ èe kaara, ben Solu bènɛ à tó gwe. 20 Solu a zĩ̀kpɛɛnↄ kàkↄ̃a ń píngi, aↄ̃ gɛ̃̀ zĩ̀n, ben aↄ̃ↄ è swɛ̃̀ kɛ̃̀ Filisitininↄn maamaa, aↄ̃ↄe kↄ̃ ásaru kɛɛ fɛ̃ɛdaao. 21 Eberu kɛ̀ aↄ̃ vɛ̃̀ɛ Filisitininↄ tɛ́ yã kɛ̀ aↄ̃ mↄ̀ńyo ń bùra guunↄ ɛ̀ara wà nà ń gbɛ̃ kɛ̀ aↄ̃ↄ kú kↄ̃n Soluo kↄ̃n Yonatãoa. 22 Kɛ̀ Isaraili kɛ̀ aↄ̃ↄ utɛna Ɛflaimu bùsu gusĩsĩdeen gweenↄↄ mà Filisitininↄↄ e bàa lɛɛ, aↄ̃ nà ń gbɛ̃nↄa dↄ aↄ̃ pɛ̀ɛńzi zĩn. 23 Lɛn Dii Isarailinↄ bↄ̀ lɛ zĩ beeea, ben aↄ̃ zĩ̀ blè ai Bɛtavɛ̃.
Yonatã zↄ́blena
24 Isarailinↄ nawɛ̃a kɛ̀ zĩ beeea, zaakɛ Solu lù sɛ̀ kↄ̃n Luda tↄ́o a zĩ̀kpɛɛnↄnɛ à bè: Ai uusiɛ gá kɛo, gbɛ̃ kɛ̀ pↄ́ blè ai màgↄ̃ gá gɛ̃ɛ bo ma ibɛɛnↄa, adee gↄ̃̀ láaripↄ ũmɛ. Ben aↄ̃ gbɛ̃kee e pↄ́ blero. 25 Zĩ̀kpɛɛnↄ sì lákpɛn ń píngi, ben aↄ̃ zↄ́'i è di guu pìn. 26 Kɛ̀ aↄ̃ sì lákpɛn lɛ, aↄ̃ↄ è zↄ́'i e bàa lɛɛ, mↄde aↄ̃ gbɛ̃kee e ↄ zↄ̃a à dà a lɛ́nlo, kɛ̀ aↄ̃ↄe vĩa kɛɛ ladana kɛ̀ Solu kɛ̀ yãnzi. 27 Yonatã sↄ̃ↄ e yã kɛ̀ a dee dìɛ a zĩ̀kpɛɛnↄnɛ maro, ben à a gò kɛ̀ à kũna zↄ̃̀ zↄ́sa pìa. À ↄ kɛ̀a à dà a lɛ́n, ben à wɛ́ɛ kɛ̃̀. 28 Ben zĩ̀kari ke bènɛ: N de lù sɛ̀ a zĩ̀kpɛɛnↄnɛ kↄ̃n Luda tↄ́o à bè, gbɛ̃ kɛ̀ pↄ́ blè gbã̀a, adee gↄ̃̀ láaripↄ ũmɛ. Beee yãnzin ń baade píngi mɛ̀ bùsazi. 29 Ben Yonatã bè: Ma dee e ĩa daḿmamɛ. Ǹ gwa lán ma wɛ́ɛ kɛ̃̀ nà, kɛ̀ ma zↄ́ pì mↄ̀sↄ féte yãnzi. 30 Tó gbɛ̃nↄ pↄ́ kɛ̀ aↄ̃ↄ sì ń ibɛɛnↄa blè gbã̀a yã dé, lɛ aↄ̃ Filisitininↄ dɛ̀dɛ dɛ beeela.
31 Zĩ beeean Isarailinↄ Filisitininↄ dɛ̀dɛ sɛna zaa Mikimasa ai Ayalↄni. Aↄ̃ kpàsa búgubugu, 32 ben aↄ̃ sì ń pↄ́kãdeenↄ tɛ́, aↄ̃ sãanↄ kↄ̃n zùnↄ kↄ̃n zùnɛnↄ kũ̀kũ aↄ̃ↄ dɛ̀dɛ gwe gↄ̃ↄ, aↄ̃ↄe soo kↄ̃n a aruo. 33 Ben wà à baaru kpà Solunɛ wà bè: Ǹ gwa! Wèe durun kɛɛ Diinɛ, wèe nↄ̀bↄ soo kↄ̃n à aruo. Ben Solu bè: A bↄ Dii yã kpɛɛ. À gbɛ̀ gbɛ̃̀ntɛ̃ gbegere pá à suomɛ kɛ̀ kpakpaa. 34 Ben à bè: À fãakↄ̃a ń tɛ́, à beńnɛ aↄ̃ baade mↄ́ ma kiia kↄ̃n a zùo ke a sãa, aↄ̃ kòto kpá gura kɛ̀ wà só. Àton durun kɛ Diinɛ à nↄ̀bↄ só kↄ̃n à aruoro. Ben baade mↄ̀ kↄ̃n a zùo gwãavĩ beeea, à à kòto kpàkpa gwe. 35 Solu Dii gbãgbãkii bò gwe. Sa'okii kɛ̀ à bò káakun gwe.
36 Ben Solu bè: Wà pɛ́ɛ Filisitininↄzi gwãavĩa wàgↄ̃ ń dɛdɛɛ ai guu gá dↄo. Wàton ń gbɛ̃ke tóro. Ben wà bènɛ: Ǹ kɛ lán à kɛ̀nnɛ maa nà. Ben sa'ori bè: À tó wà gbeka Ludaa kɛ̀ gĩa. 37 Ben Solu gbèka Ludaa: Wà pɛ́ɛ Filisitininↄzi, nɛ́ ń nawe wa ↄzĩↄ́? Ben èe weàla zĩ beee zĩro. 38 Ben Solu bè: a zĩ̀kpɛ gbɛ̃nsinↄ a píngi, à sↄ̃mazi kɛ̀, lɛ wà e wà dↄ̃ durun kɛ̀ wà kɛ̀ gbã̀a. 39 Kↄ̃n Dii Isarailinↄ Mìsiri tↄ́o, baa tó ma nɛ́ Yonatã bé à durun kɛ̀, séde à ga. Ben gbɛ̃kee e yã siàlaro. 40 Ben à bèńnɛ: À zɛ kpado kãa, mapi kↄ̃n ma nɛ́o wégↄ̃ kú kpado kɛ̀. Ben wà bènɛ: Ǹ kɛ lán à kɛ̀nnɛ maa nà. 41 Solu bè Dii Isarailinↄ Ludanɛ: Ǹ tó wà yãpuraa dↄ̃. Ben yã Yonatã kↄ̃n Soluo blè, ben parii mì bↄ̀ bàn. 42 Solu bè: À gbɛ̀ la mapi kↄ̃n ma nɛ́o musu. Kɛ̀ yã Yonatã blè, 43 ben Solu bènɛ: Ǹ yã kɛ̀ ń kɛ̀ omɛ. Ben Yonatã bènɛ: Ma gò lɛ́ sↄ̃ntɛn má zↄ̃̀ zↄ́a, féte má mↄ̀sↄ. Maɛ kɛ̀! Mà ga. 44 Ben Solu bè: Yonatã, tó nɛ́ɛ garo, Luda yã kɛmɛ pãsĩpãsĩ. 45 Ben wà bè Solunɛ: Yonatã gaↄ́! Àmↄ kɛ̀ tò wa zĩ̀ blèↄ́? Auo! Kↄ̃n Ludao wée we kɛ̀ baa à mìkã mɛ̀n doo lɛ́ɛ tↄↄtɛro, zaakɛ Luda dↄnlɛn à beee kɛ̀o gbã̀a. Lɛn wà Yonatã mì sì lɛ, èe garo. 46 Ben Solu kámma bò kↄ̃n pɛɛna Filisitininↄzio, ben Filisitininↄ tà ń bùsun.
47 Kɛ̀ Solu vɛ̃̀ɛ Isarailinↄ kpatan à yã̀a, à zĩ̀ kà kↄ̃n a ibɛɛnↄ gu píngia: Mↄabunↄ kↄ̃n Amↄninↄ kↄ̃n Ɛdↄmunↄ kↄ̃n Zoba kínanↄ kↄ̃n Filisitininↄo. Kpaa kɛ̀ à lìɛn píngi, è zĩ̀ bleḿmamɛ. 48 À wↄ́rↄngↄkɛ tↄ́ bↄ̀ à zĩ̀ blè Amalɛkinↄa, à Isarailinↄ sì ń wɛ́ɛtãmmarinↄa. 49 Yonatã kↄ̃n Isibosɛo kↄ̃n Malakisuaon Solu nɛ́gↄ̃gbɛ̃nↄ ũ. À nɛ́nↄgbɛ̃nↄ vĩ gↄ̃ↄn plaa. À káaku tↄ́n Mɛraba, à plaade tↄ́n Mikala. 50 À naↄ̃ tↄ́n Ainↄama, Aimaza nɛ́mɛ. À zĩ̀kpɛɛnↄ gbɛ̃nsi tↄ́n Abana. Solu pì dãaromɛ, à desɛ̃ Nɛrɛ nɛ́mɛ. 51 Solu de Kisi kↄ̃n Abana de Nɛrɛon Abiɛli nɛ́nↄ ũ. 52 Solu gurↄ ègↄ̃ pãsĩ kↄ̃n Filisitininↄo gurↄ píngi. Tó Solu gↄ̃sagbãa ke wↄ́rↄngↄdee è, è à sí à na a zĩ̀kpɛɛnↄamɛ.