15
Dii gina Soluzi kí ũ
Samuɛli bè Solunɛ: Mámbe Dii ma zĩ, ben ma nↄ́si kùmma n kpatablena à gbɛ̃ Isarailinↄnɛ sèeda ũ. Tↄ̀! Ǹ swã kpá Dii yãzi sa. Dii Zĩ̀kpɛde bè, é gɛ̃ɛ bo Amalɛkinↄa yã kɛ̀ aↄ̃ↄ kɛ̀ Isarailinↄnɛ, kɛ̀ aↄ̃ zɛ́ zↄ̃̀ńnɛ ń bↄɛna Igipiti gbɛra yãnzi. Ǹ gá lɛ́ɛḿma sa, ǹ ń kaatɛ ń píngi. Ǹton ń gbɛ̃ke tóro. Ǹ ń dɛdɛ ń píngi, gↄ̃gbɛ̃nↄ kↄ̃n nↄgbɛ̃nↄ kↄ̃n nɛ́nↄ kↄ̃n nɛ́kpãntɛ̃nↄ kↄ̃n zùnↄ kↄ̃n sãanↄ kↄ̃n lakuminↄ kↄ̃n zaakinↄo.
Ben Solu a gbɛ̃nↄ sìsi à ń kakↄ̃a Telaimu. À zĩ̀kpɛ kɛ̀sɛdeenↄ gↄ̃ↄn bↄrↄ wàa domɛ. Yudanↄↄ kuu dↄ gↄ̃ↄn bↄrↄ kuri. Ben Solu gàa Amalɛkinↄ wɛ́tɛ, à nàɛ èe ń kpákpaa swawɛɛn. Solu lɛ́kpãsã kɛ̀ Keninↄnɛ à bè: À bↄɛ Amalɛkinↄ tɛ́ lɛ màton a dɛdɛńyoro yãnzi, zaakɛ ámbe a yã maaa kɛ̀ Isarailinↄnɛ ń bↄɛna Igipiti gbɛra. Kɛ̀ Keninↄ bↄ̀ɛ Amalɛkinↄ tɛ́, ben Solu gàa à lɛ̀ɛ Amalɛki pìnↄa sɛna zaa Avila ai à gàa pɛ́o Suru kɛ̀ kú Igipiti ↄfãntɛ̃bↄɛ kpaaa. À Amalɛki kí Agaga kũ̀ bɛ̃ɛ, ben à à gbɛ̃nↄ dɛ̀dɛ kↄ̃n fɛ̃ɛdaao ń píngi. Solu kↄ̃n a zĩ̀kpɛɛnↄↄ e Agaga dɛro, bensↄ̃ aↄ̃ sã maaanↄ sɛ̀ɛ kↄ̃n zùnↄ kↄ̃n zùnɛ mɛ̀kpananↄ kↄ̃n sãnɛ bↄ̀rↄnↄ kↄ̃n pↄ́ maaanↄ píngi, aↄ̃ↄe we wà ń dɛdɛro. Pↄ́ ginanↄ kↄ̃n pↄ́ yãyãnanↄn aↄ̃ↄ dɛ̀dɛ píngi.
10 Ben Dii yã sù Samuɛlia à bè: 11 Ma Solu kana kpatan tò ma nↄ̀sɛ yàka, zaakɛ à kpɛɛ lìmɛ. Lán má dànɛ nà, è kɛ lɛro. Yã pì dì Samuɛlia, ben à wii pɛ̀ Diizi ai guu gàa à dↄ̀o. 12 Kɛ̀ Samuɛli fɛ̀ɛ kↄngↄ idɛ'idɛ, à gàa da Solulɛ, ben wà bènɛ: Solu gàa Kamɛli. À sèeda pɛ̀ɛ gwe a zĩnda dↄngupↄ ũ, ben à gɛ̃̀tɛ à tà Giligala. 13 Kɛ̀ Samuɛli Solu lè, ben Solu bènɛ: Dii aubarika dangu! Má kɛ̀ lán Dii òmɛ nà. 14 Ben Samuɛli à là à bè: Sã wiii kɛ̀ ma swã e maa dɛ diamɛ? Zù wiii kɛ̀ mɛ́ɛ maa bↄ̀ mámɛ? 15 Ben Solu wèàla à bè: Amalɛkinↄ pↄ́nↄmɛ, zaakɛ wà ń sãanↄ kↄ̃n ń zù maaanↄ sɛ̀ɛ wà sùo wà saa oo Dii n Ludaamɛ. Wa ń kpaaanↄ dɛ̀dɛ. 16 Ben Samuɛli bènɛ: Ǹ yĩtɛ lɛ, mɛ́ yã kɛ̀ Dii òmɛ gwãavĩa onnɛ. Ben Solu bè: Ǹ o. 17 Ben Samuɛli bè: Kɛ̀ n n zĩnda féte bò yã, nɛ́ɛ gↄ̃ Isaraili boriinↄ dↄn'aɛdee ũroo? Dii n ka kpatan Isarailinↄ kína ũ, 18 ben à n zĩ bↄkↄ̃tɛ kɛare kɛ̀ à bè: Ǹ gá ǹ Amalɛkinↄ dɛdɛ, zaakɛ durunkɛrinↄmɛ. Ǹ gá ǹ zĩ̀ káńyo ai ǹ ń kaatɛ. 19 À kɛ̀ dia n gi Dii yã mazi, n lɛɛ ń pↄ́nↄa, n yã kɛ̀ Dii yeziroo kɛ̀? 20 Ben Solu bènɛ: Ma Dii yã mà, ma bↄkↄ̃tɛ kɛ̀ à ma zĩ mà kɛɛ kɛ̀. Ma Amalɛkinↄ dɛ̀dɛ ń píngi, ben ma su kↄ̃n ń kí Agagao. 21 Ben zĩ̀karinↄ sã maaanↄ kↄ̃n zù maaanↄ bↄ̀ pↄ́ kɛ̀ wà sɛ̀ɛ pìnↄ tɛ́, lɛ wà saa oo Dii n Ludaa zaa Giligala kɛ̀. 22 Ben Samuɛli bè:
Dii yã kũna maanɛ dɛ
sa'opↄ kɛ̀ wè ká tɛ́n à tɛ́ kũla.
Mìsiɛnanɛ dɛ sa'onala.
À yãmana dɛ
sa'ona kↄ̃n sãkaro mɛ̀kpanaola.
23 Gina à yã mazi durun sɛ̃nkpɛ kↄ̃n màsokɛnaomɛ.
Dↄkɛnao zaa sɛ̃nkpɛ kↄ̃n tãagbãgbãnaomɛ.
Lán n gi Dii yã mazi nà,
àpi gì n kíkɛɛzi se.
24 Ben Solu bènɛ: Ma durun kɛ̀. Ma pã Dii yã kɛ̀ ń òmɛɛnɛ, zaakɛ ma vĩa kɛ̀ gbɛ̃nↄnɛ, ben ma ń yã mà. 25 Ǹ sùu kɛmao kↄ̃n ma durun pìo sa. Ǹ ɛara ǹ gámao lɛ mà e mà dↄnzi kɛ Diinɛ. 26 Ben Samuɛli bènɛ: Mɛ́ gányoro. N gi Dii yãzi, ben à gìnnɛ ǹgↄ̃ dɛ Isarailinↄ kína ũ.
27 Kɛ̀ Samuɛli kpɛɛ lì, èe taa, ben Solu à kũ̀ a uta lɛ́a, ben à kɛ̃̀ à ↄzĩ. 28 Ben Samuɛli bènɛ: Dii n bↄ Isarailinↄ kpatan zaa gbã̀a, ben à n gbɛ̃daaa kɛ̀ à maa dɛnlaa kàn. 29 Isarailinↄ Luda Gakuide è ɛgɛɛ toro, è a laasuu liɛro, zaakɛ gbɛ̃nteenlo, gbasa à a laasuu liɛ. 30 Ben Solu bènɛ: Ma durun kɛ̀. Baa kↄ̃n beeeo n yã nna, ǹ ma kpe da Isaraili gbɛ̃nsinↄ kↄ̃n gbɛ̃ píngio aɛ. Ǹ gá zɛmɛ lɛ mà e mà dↄnzi kɛ Dii n Ludanɛ. 31 Ben Samuɛli ɛ̀ara à gàa à zɛ̀nɛ, ben Solu dↄnzi kɛ̀ Diinɛ.
32 Ben Samuɛli bè: À mↄ́ kↄ̃n Amalɛki kí Agagao. Kɛ̀ kína pì e mↄↄ, èe kpákpaa kɛ̀ yãkee kuuro, zaakɛ èe daa a bↄ gaa lɛ́zĩmɛ. 33 Ben Samuɛli bè: Lán n fɛ̃ɛdaa tò nↄgbɛ̃ paridee kòra a nɛ́zi nà, lɛn n da é kora a nɛ́zi lɛ se. Ben à Agaga zↄ̃̀zↄ̃kↄ̃rɛ Dii aɛ Giligala gwe. 34 Ben à tà Rama. Solu sↄ̃ tà a bɛ Gibɛa. 35 Baa kɛ̀ Solu kɛ̀ Samuɛlinɛ wɛ̃nda, Samuɛli e gá à wɛ́ɛ kpáɛzi dↄro ai à gàa gao, zaakɛ Dii pↄↄ yàka kɛ̀ à Solu kà Isarailinↄ kína ũ yãnzi.