16
Samuɛli nↄ́sikuna Dauda mìa
Dii bè Samuɛlinɛ: Nɛ́gↄ̃ ↄ́ↄ dↄↄ Solu yã musu ai bↄrɛmɛ? Ma ginɛ à kí ble Isarailinↄnɛ. Ǹ nↄ́si ká koban à pa ǹ da zɛ́n. Ma n zĩ Bɛtɛlɛmu gbɛ̃ Yɛsɛ kiia, zaakɛ à nɛ́nↄ doken má sɛ̀ à gↄ̃ kí ũ. Ben Samuɛli bè: Dian mɛ́ kɛ nà mà gá gwee? Tó Solu mà, eé ma dɛ. Ben Dii bènɛ: Ǹ zùnunu sɛ́ ǹ gáo ǹ be n mↄ ma gbãgbãmɛ. Ǹ Yɛsɛ sísi saa pì onaa, mɛ́ yã kɛ̀ nɛ́ kɛɛ onnɛ, nɛ́ nↄ́si kúmɛ gbɛ̃ kɛ̀ mɛ́ ↄdↄannɛɛ mìa.
Samuɛli yã kɛ̀ Dii ònɛ kɛ̀. Kɛ̀ èe kaa Bɛtɛlɛmu, lakutu pì gbɛ̃nsinↄ gàa wà dààlɛ. Vĩa ń kũ, ben aↄ̃ à là wà bè: Aafian n mↄ kɛ̀ↄ́? À bè: Aafiamɛ. Ma mↄ Dii gbãgbãmɛ. À gbãsĩ bↄ a zĩndan à gámao saa o. Ben à gbãsĩ bↄ̀ Yɛsɛn kↄ̃n a nɛ́gↄ̃gbɛ̃nↄ à ń sísi sa'onaa. Kɛ̀ aↄ̃ kà, Samuɛli Ɛliabu è, ben à laasuu lɛ̀ à bè: Gbɛ̃ kɛ̀ Dii sɛ̀ bé à zɛna à aɛ gwe. Ben Dii bènɛ: Ǹton à zɛna ke à gbã̀akɛɛ gwaro, ma gizimɛ. Mɛɛ̀ gbɛ̃ gwa lán gbɛ̃ntee è gwa nàro. Gbɛ̃ntee è gbɛ̃ gwa a mɛ̀amɛ, mapi sↄ̃, swɛ̃̀n mɛɛ̀ gwa. Ben Yɛsɛ Abinadabu sìsi, à mↄ̀ Samuɛli aɛ, ben à bè: Dii e gbɛ̃ kɛ̀kii sɛ́ro. Ben Yɛsɛ Sama sìsi, à mↄ̀ Samuɛli aɛ dↄ, ben à bè: Dii e gbɛ̃ kɛ̀kii sɛ́ro. 10 Ben Yɛsɛ a nɛ́gↄ̃gbɛ̃ gↄ̃ↄn swɛɛplaaanↄ sìsi, aↄ̃ mↄ̀ Samuɛli aɛ, ben à bè: Dii e ń gbɛ̃ke sɛ́ro. 11 Ben à Yɛsɛ là à bè: N gↄ̃kparɛnↄ lɛ́n yɛ̀ ń píngiↄ́? À wèàla à bè: Aↄ̃ gbɛ̃ zãadee bé à kú kɛ̀ro, èe sãa dãamɛ. Ben Samuɛli bènɛ: Ǹ gbɛ̃ zĩ wà à sísi. Wé pↄ́ke kɛro séto à sù. 12 Ben à gbɛ̃ zĩ̀a, à mↄ̀. Nɛ́ pì nɛ́ gbɛ̃ tɛ̃aamɛ, à zɛna maa bensↄ̃ à uu kɛ̃kↄ̃ana. Ben Dii bè: Ǹ fɛɛ ǹ nↄ́si kú à mìa, zaakɛ àpin gwe. 13 Ben Samuɛli koba pì sɛ̀ à nↄ́si kù à mìa à vĩ̀inↄ wáa. Zaa zĩ beeean Dii Nini sù Daudaa. Beee gbɛra Samuɛli ɛ̀ara à tà Rama.
Dauda zĩkɛna Solunɛ
14 Dii Nini gò Solua, ben Dii tò zĩn pãsĩ sùa. 15 À ìbanↄ bènɛ: Ludaa tò zĩn pãsĩ e wɛ́ɛ tãamma. 16 Kí, ǹ tó wamↄwa n ìbanↄ gbɛ̃ kɛ̀ mↄrↄlɛna dↄ̃ↄ wɛtɛ. Tó Ludaa tò zĩn pãsĩ pì sùmma, eégae mↄrↄ lɛ́nnɛ, ǹgae e ǹ kɛ sã̀ↄ. 17 Ben à bè a ìbanↄnɛ. À gbɛ̃ kɛ̀ mↄrↄlɛna dↄ̃ maamaa wɛtɛ à mↄ́omɛ. 18 Ben à ìbanↄ doke bènɛ: Ma Bɛtɛlɛmu gbɛ̃ Yɛsɛ nɛ́ ke è, à mↄrↄlɛna dↄ̃. Zĩ̀kpɛ wↄ́rↄngↄdeemɛ, bensↄ̃ à yã'ona dↄ̃. Gↄ̃ maaamɛ, bensↄ̃ Dii kúo. 19 Ben Solu gbɛ̃nↄ zĩ̀ Yɛsɛa, aↄ̃ gàa wà bènɛ: Solu bè ǹ n nɛ́ Dauda kɛ̀ è sãanↄ dã gbarɛare.
20 Ben Yɛsɛ burɛdi dì zaakinɛ kↄ̃n geepiwɛ̃ɛo tùu do kↄ̃n blèkofĩinɛ bↄ̀rↄo, à a nɛ́ Dauda gbàrɛo Solua. 21 Kɛ̀ à kà Solu kiia, à gↄ̃̀ à zĩkɛri ũ. Solu yezi maamaa, ben à à dìɛ a zĩ̀kapↄnↄsɛrinↄ doke ũ. 22 Ben Solu gbɛ̃ zĩ̀ Yɛsɛa à bè: Ǹ tó Dauda gↄ̃ ma zĩkɛri ũ, zaakɛ à yã è kɛmɛ nna. 23 Tó Ludaa tò zĩn pì sù Solua, ben Dauda è a mↄrↄ sɛ́ àgↄ̃ lɛɛnɛ. Tó zĩn pì gòa, ben è kɛ sã̀ↄ, à su a làakaria.