2
Ana aduakɛna
(Luk 1:46-55)
Ben Ana adua kɛ̀ à bè:
Ma nↄ̀sɛ e yáa dↄↄ Diia,
ma mì da'iana Dii yãnzi.
Mɛ́ɛ woo kaa ma ibɛɛnↄa,
ma pↄↄ kɛ̀ nna, kɛ̀ à ma mì sì.
Gbɛ̃kee kú adona lán Dii bàro,
gbɛ̃kee kuu lán à bàro,
gbɛ̀si kee kuu lán wa Luda bàro.
Àton yã bↄɛ kↄ̃n yↄ̃nkↄↄoro,
àton tó wadayã bↄ a lɛ́nlo,
zaakɛ Dii Ludan yãdↄ̃ri ũ,
àmbe è wa yãkɛnanↄ yↄ̃ à gwa.
Gↄ̃sagbãaanↄ sá ɛ̀'ɛ,
mↄde gbɛ̃ funanↄ gbãa asaa dↄ̀ ń pii.
Gbɛ̃ kãna e a zĩnda aya kɛɛ pↄ́blee yãnzi,
mↄde nↄaa e gbɛ̃ kɛ̀ èe à dɛ yãa dɛ dↄro.
Pãaa nɛ́ ì mɛ̀n swɛɛplaa,
mↄde nɛ́pari'iri gↄ̃̀ wɛ̃nda.
Dii bé è tó gbɛ̃ ga,
bensↄ̃ è tó gbɛ̃ gↄ̃ kuu.
Àmbe è tó gbɛ̃ gɛ̃ bùsu guu,
bensↄ̃ è gɛ̀ vu.
Dii bé è mↄ́ kↄ̃n takaasio kↄ̃n kuuna nnaao,
è ↄ tↄ̃ gbɛ̃kenↄa, è gbɛ̃kenↄ sɛ́ lezĩ.
È wɛ̃ndadeenↄ bↄ bùsutitin,
è takaasideenↄ bↄ tubura.
È ń vɛ̃ɛ gu dↄ̃nkↄ̃n kↄ̃n kínɛnↄ,
è tó aↄ̃ kpata ble kↄ̃n gakuio.
Zaakɛ tↄↄtɛ kãsãpɛɛkiinↄ nɛ́ Dii pↄ́mɛ,
ben à anduna kàɛa.
È a gbɛ̃nↄ gbápɛɛki dãkpańnɛ,
è zaakɛrinↄ dúgu zↄ̃ gusiaan.
Gbɛ̃ke é fↄ̃ à ↄsii nɛ kↄ̃n a zĩnda gbãaaoro.
10 Dii é a ibɛɛnↄ ú lↄ́,
eé pata a ibɛɛnↄa zaa musu,
eé yãkpaɛ kɛńyo ai anduna lɛ́zɛkiia.
Eé gbãaa kpá kína kɛ̀ à kàa,
eé gbɛ̃ kɛ̀ à sɛ̀ pì mì da ía.
11 Ben Ɛlɛkana tà a bɛ wɛ́tɛ zaa Rama, ben nɛ́gↄ̃gbɛ̃ pì gↄ̃̀, èe zĩi kɛɛ Diinɛ kↄ̃n sa'ori Ɛlio.
Ɛli nɛ́gↄ̃gbɛ̃nↄ
12 Ɛli nɛ́gↄ̃gbɛ̃nↄ nɛ́ nɛ́ pãsĩnↄmɛ, aↄ̃è Dii daro. 13 Yã kɛ̀ sa'ori pìnↄ è kɛńnɛn yɛ̀. Tó gbɛ̃ saa ò, gurↄↄ kɛ̀ èe nↄ̀bↄ pì fùfu kɛɛ, sa'ori ìba ke è mↄ́ kↄ̃n saka gbã̀dã aagↄ̃deeo kũna. 14 Ben è pɛɛ taa guu ke oroo ke mↄ̀'oroo, ben sa'ori è pↄ́ kɛ̀ saka pì bↄ̀o sɛ́ a pↄ́ ũ píngi. Lɛn aↄ̃è kɛ Isaraili kɛ̀ aↄ̃ mↄ̀ Silonↄnɛ lɛ ń píngi. 15 Baa ai wàgↄ̃ gá nↄ̀bↄ kpá tɛ́a à nↄ́si yãa, sa'ori ìba ke è mↄ́ à be gbɛ̃ kɛ̀ saa ò pìnɛ: Ǹ nↄ̀bↄ kpá sa'oria à kpá tɛ́a, zaakɛ eé we à nↄ̀bↄ fùfukɛna símmaro, sé à búsu. 16 Tó gbɛ̃ pì bènɛ é nↄ̀bↄ kpá tɛ́a gĩa a nↄ́si yãa, gbasa pↄ́ kɛ̀ à yezi à sɛ́ sa, ben ìba pì è be: Auo! Ǹ kpáma gↄ̃ↄ! Tó n gi, mɛ́ bↄ kↄ̃n gbãaao. 17 Gↄ̃kparɛ pìnↄ durun kɛ̀ bíta Diinɛ maamaa, zaakɛ aↄ̃ↄe kya kaa à sa'onↄbↄmmɛ.
18 Nɛ́gↄ̃gbɛ̃ Samuɛli sↄ̃ ègↄ̃ zĩi kɛɛ Diinɛ kↄ̃n dansiki utao dana. 19 À da è uta gyaba nɛ́ngo zↄ̃nɛ. Tó èe mↄↄ saa o kↄ̃n a zão wɛ̃̀ kↄ̃n wɛ̃̀o, ben è mↄ́onɛ. 20 Ɛli è sa maaa o Ɛlɛkananɛ kↄ̃n a nↄↄ pìo à be: Dii n gba nɛ́ dↄ kↄ̃n n nↄↄ pìo, nɛ́ kɛ̀ à à wɛ́ɛ kɛ̀ ben à kpà Diia pì gɛ̃ɛ ũ. Ben aↄ̃è tá ń bɛ. 21 Ben Dii aubarika dà Anan, à ɛ̀ara à nɛ́ ì mɛ̀n sↄↄro, gↄ̃gbɛ̃nↄ gↄ̃ↄn aagↄ̃, nↄgbɛ̃nↄ plaa. Nɛ́gↄ̃gbɛ̃ Samuɛli sↄ̃ↄ e bíta kũu Dii ↄzĩ.
22 Ɛli zi kũ̀ kótokoto, à yã kɛ̀ a nɛ́nↄↄ e kɛɛ Isarailinↄnɛ mà píngi kↄ̃n lán aↄ̃è daɛ kↄ̃n nↄgbɛ̃ kɛ̀ aↄ̃ègↄ̃ zĩi kɛɛ dakↄ̃rɛki kuta kpɛɛlɛnↄo nà. 23 Ben à ń lá à bè: Bↄ́ bé à tò ée yã kɛɛ lɛɛ? Má mà baade píngi e a yãzaakɛna oo. 24 Àton kɛ lɛro ma nɛ́nↄ! Baaru kɛ̀ má mà kɛ̀ èe daagula Dii gbɛ̃nↄ tɛ́ pì maaro. 25 Tó gbɛ̃ durun kɛ̀ a gbɛ̃daaanɛ, Luda é à yã gↄ̃gↄ̃, mↄde tó gbɛ̃ durun kɛ̀ Diinɛ, dé bé eé agbaa kpánɛ? Ben aↄ̃ gì ń de yã mazi, zaakɛ Dii zɛ̀ kↄ̃n ń dɛdɛna yãomɛ. 26 Nɛ́gↄ̃gbɛ̃ Samuɛli sↄ̃ↄ e bíta kũu èe kaara. Ègↄ̃ nna kↄ̃n Diio kↄ̃n baade píngio.
Àisi zaa dↄna Ɛli bɛdeenↄa
27 Ben Luda gbɛ̃ke mↄ̀ à bè Ɛlinɛ: Dii bè, gurↄↄ kɛ̀ n dezi Aruna bɛdeenↄↄ e zↄ̀ blee Firi'aunanɛ zaa Igipiti, a bↄ a mↄńzi tɛ̃tɛ̃ntɛ̃, 28 Isaraili boriinↄ tɛ́ píngi n dezi Arunan á sɛ̀ a gbã̀gbãri ũ. Ben à a gbãgbã, à tuaetiti kàare tɛ́n kↄ̃n sa'o'utao dana. Dii bè, a sa'opↄ kɛ̀ Isarailinↄ è kpáta kpà à boriinↄa píngi. 29 Dii bè, bↄ́ bé à tò eè a sa'onↄbↄ zↄ̃ kↄ̃n gbáo kↄ̃n gbaa kɛ̀ á dìɛ aↄ̃ mↄ́oare a kpɛ́ guuo? À bè, bↄ́yãnzi nɛɛ̀ n nɛ́nↄ diɛ dɛalazi, ben ée mɛ̀ kpaa kↄ̃n a gbɛ̃ Isarailinↄ sa'onↄbↄ maaao? 30 Beee yãnzi Dii Isarailinↄ Luda bè, á dìɛ yã n boriinↄ kↄ̃n n dezi boriinↄ bé wàgae a gbãgbã ai gurↄ píngi, mↄde tia ée we beeezi dↄro. À bè, gbɛ̃ kɛ̀ à a kpe dàn é bɛ̀ɛ línɛ, gbɛ̃ kɛ̀ kya kàaguun é kɛ pↄ́ ũro. 31 Ǹ ma! À bè, gurↄke é mↄ́, é n bɛ gbãaa símma kↄ̃n n de bɛ pↄ́o. Mare zi ke égↄ̃ kú n ua dↄro. 32 Nɛ́ nawɛ̃a e a bɛ. Baa tó a aubarika pìsi Isarailinↄa ń píngi, mare zi ke égↄ̃ kú n uaro ai gurↄ píngi. 33 N uadeenↄ é gaga zɛ́gbãn ń píngi. N gbɛ̃ kɛ̀ ée à bↄ a gbãgbãzĩinloo é tó n wɛ́ɛ wo kↄ̃n ↄ́ↄ dↄↄo, n pↄↄ é sia kũ. 34 N nɛ́ gↄ̃ↄn plaa Ɔfini kↄ̃n Finɛasio é gaga gurↄ dↄ̃nkↄ̃ zĩ aↄ̃ plaa ń píngi. Beee égↄ̃ dɛnnɛ sèeda ũ kɛ̀ yã kɛ̀ á ò é kɛ píngi. 35 Dii bè, é gbɛ̃ sɛ́ sa'ori náanɛdee ũ, eé a pↄyeziyã kɛ lán á yezi nà. É à boriinↄ gba gbãaa gíngin, eégↄ̃ zĩi kɛɛ kína kɛ̀ é kánɛ ai gurↄ píngi. 36 N borii kɛ̀ aↄ̃ gↄ̃̀nↄ é mↄ́ wà kúɛ kɛnɛ ↄↄ ke burɛdi yãnzi aↄ̃ be: Ǹ sa'ori zĩ ke dawe wà kɛ, lɛ wà pↄ́ féte e wàgↄ̃ blee.