3
Dii lɛ́zuna Samuɛlizi
Nɛ́gↄ̃gbɛ̃ Samuɛli e zĩi kɛɛ Diinɛ Ɛli ↄzĩ. Gurↄ beeea Dii yã è su gbɛ̃a kpakpaaro, ben wɛ́ɛgupu'ena kuu pariro. Zĩkea Ɛli daɛna a daɛkiia. À wɛ́ɛ bùsa, èe guu ee maamaa dↄro. Samuɛli daɛna Dii kpɛ́n, guu kɛ̀ Luda àkpati kún. Luda fitia e ga kↄ̀ro. Ben Dii lɛ́ zù Samuɛlizi. À wèàla à bè: Maɛ kɛ̀! Ben à bàa lɛ̀ à gàa Ɛli kiia à bè: N lɛ́ zùmazin yↄ́? Maɛ kɛ̀. Ben à bènɛ: Mɛ́ɛ lɛ́ zunziro. Ǹ gá daɛ. Ben à ɛ̀ara à gàa à dàɛ. Dii ɛ̀ara à lɛ́ zùzi dↄ, ben à ɛ̀ara à gàa Ɛli kiia à bè: N lɛ́ zùmazin yↄ́? Maɛ kɛ̀. Ben à bè: Ma nɛ́, mɛ́ɛ lɛ́ zunziro. Ǹ gá daɛ. Samuɛli sↄ̃ↄ Dii dↄ̃ gĩaro, Dii yã e sua kↄ̀ro. Dii ɛ̀ara à lɛ́ zùzi à gɛ̃̀n aagↄ̃deeo, ben à fɛ̀ɛ à gàa Ɛli kiia dↄ à bè: N lɛ́ zùmazin yↄ́? Maɛ kɛ̀. Ben Ɛli dↄ̃̀ sa kɛ̀ Dii bé èe lɛ́ zuu gↄ̃kparɛ pìzi. Ben à bènɛ: Ǹ gá daɛ. Tó à lɛ́ zùnzi sa, ǹ be: Ǹ yã o Dii, n zↄ̀bleri swã dↄ. Ben Samuɛli gàa à dàɛ a daɛkiia.
10 Dii mↄ̀ à zɛ̀ gwe, à lɛ́ zùzi lán yã pↄ́ bà à bè: Samuɛli! Samuɛli! Ben Samuɛli bè: Ǹ yã o Dii, mamↄma n zↄ̀bleri ma swã dↄ. 11 Ben Dii bènɛ: Ǹ ma! Mɛ́ yã kɛ Isarailinↄ tɛ́, gbɛ̃ kɛ̀ à à baaru mà é kɛkɛ à swã wɛ̃mɛ. 12 Gurↄ beeea mɛ́ àisi kɛ̀ má kpà Ɛli bɛdeenↄzi kɛ píngi zaa à daɛnaa ai à mìdɛnaa. 13 Ma bènɛ mɛ́ tó yã gae wí à bɛdeenↄ musu ai gurↄ píngi à zaaa kɛ̀ à à yã dↄ̃ yãnzi. À nɛ́nↄ ń zĩnda kpɛ bↄ̀, ben èe gíńnɛro. 14 Beee yãnzi ma la dà Ɛli bɛdeenↄ yã musu ma bè: Sa'ona ke gbadana é Ɛli bɛdeenↄ taari kɛ̃ḿma zikiro.
15 Samuɛli dàɛ ai guu dↄ̀, ben à Dii kpɛ́ gbànↄ wɛ̃̀wɛ̃. À wɛ́ɛgupu kɛ̀ à è ona Ɛlinɛ vĩa vĩ. 16 Ben Ɛli à sìsi à bè: Samuɛli ma nɛ́! À wèàla à bè: Maɛ kɛ̀! 17 Ben à à là à bè: À bènnɛ diamɛ? Ǹton yã pì utɛmɛro. Tó n yã kɛ̀ à ònnɛɛ ke ùtɛmɛ, Luda yã kɛnnɛ pãsĩpãsĩ. 18 Ben Samuɛli yã pì tↄ̃kɛ̃̀nɛ píngi, èe à ke utɛnɛro. Ben Ɛli bè: Diin à ũ. Lán à kɛ̀nɛ maa nà à kɛ.
19 Samuɛli e bíta kũu, bensↄ̃ Dii kúo. Èe tó yã kɛ̀ à ò lɛ̀ɛ pãro. 20 Ben Isaraili kɛ̀ aↄ̃ↄ kú zaa Dani ai Bɛsɛbanↄↄ dↄ̃̀ ń píngi sa kɛ̀ Samuɛli nɛ́ Dii annabimɛ yãpura. 21 Dii ègↄ̃ bↄↄ àgↄ̃ mↄↄ Samuɛlizi zaa Silo, guu kɛ̀ à a zĩnda ↄ̀dↄanɛn káaku. È yã onɛ, ben Isarailinↄↄ e à yã maa ń píngi.