4
Filisitininↄ Dii àkpati sina
Isarailinↄ bↄ̀ɛ aↄ̃ gàa Filisitininↄzi zĩ̀o. Aↄ̃ bùra kàɛ Ɛbɛnɛza, Filisitininↄ sↄ̃ↄ kú Afɛki. Filisitininↄ zĩ̀'ↄↄ pòro aↄ̃ gàao Isarailinↄzi. Kɛ̀ zĩ̀ gbãa kũ̀, ben Filisitininↄ Isarailinↄ blè aↄ̃ ń dɛdɛ zĩ̀lan gwe lán gↄ̃ↄn bↄrↄ siigↄ̃ taka bà. Kɛ̀ Isarailinↄ sù ń bùran, aↄ̃ gbɛ̃nsinↄ bè: Bↄ́yãnzi Dii tò Filisitininↄ wa ble zĩ̀o gbã̀azi? Wà gá wà Dii bà kuunawao àkpati sɛ́ zaa Silo wà suo àgↄ̃ kúwao, lɛ àgae wa bↄ wa ibɛɛnↄ ↄzĩ. Ben aↄ̃ gbɛ̃nↄ zĩ̀ Silo aↄ̃ gàa wà Dii bà kuunańyo àkpati sɛ̀ wà sùo. Àmbe Dii Zĩ̀kpɛde kíblekita ũ kɛrubunↄ dagura. Ɛli nɛ́ gↄ̃ↄn plaaanↄ Ɔfini kↄ̃n Finɛasio kú kↄ̃n àkpati pìo gwe. Kɛ̀ wà kào Isarailinↄ bùran, aↄ̃ vĩ̀ kↄ̃n pↄnna wiiio ń píngi ai tↄↄtɛ nìgã. Kɛ̀ Filisitininↄ wiii pì mà, aↄ̃ bè: Bↄ́ wii gbãaa bé à dↄ Eberunↄ bùran lɛɛ? Kɛ̀ aↄ̃ dↄ̃̀ Dii àkpati bé à pìta ń bùran, vĩa ń kũ aↄ̃ bè: Tãa ke pìta ń bùrammɛ. Yã gìwao sa! Yã beee taka e kɛ zikiro. Yã gìwao! Dé bé eé wa bↄ tãa gbãadee pìnↄ ↄzĩi? Tãa pìnↄ bé wà yã gàɛ Igipitinↄnɛ gbáan. Wamↄwa Filisitininↄ wà swɛ̃̀ diɛ wà gↄ̃gbɛ̃kɛɛ kɛ. Tó wée kɛ lɛro, wé zↄ̀ ble Eberunↄnɛ lán aↄ̃ↄe bleewe nàmɛ. Wà gↄ̃gbɛ̃kɛɛ kɛ wà zĩ̀ káńyo.
10 Ben Filisitininↄ fɛ̀ɛ Isarailinↄzi kↄ̃n zĩ̀o aↄ̃ ń fu, ben aↄ̃ baade bàa lɛ̀ wà tà bɛ, zaakɛ aↄ̃ dɛdɛna kɛ̀ bíta. Filisitininↄ ń gbɛ̃ kɛ̀ aↄ̃ↄ tɛ́ kɛ̀sɛnↄ dɛ̀dɛ gↄ̃ↄn bↄrↄ baaakuri. 11 Aↄ̃ Luda àkpati sìḿma, ben wà Ɛli nɛ́ gↄ̃ↄn plaaanↄ Ɔfini kↄ̃n Finɛasio dɛ̀dɛ.
12 Bɛyãmi bori gbɛ̃ke bↄ̀ zĩ̀lan à bàa lɛ̀ à gàa Silo zĩ pìa. À a pↄ́kãsãanↄ gà à kɛ̃̀kɛ̃ à bùsu kù a mìa. 13 Kɛ̀ à kà, à Ɛli lè vɛ̃ɛna kìtaa zɛ́ saɛ, èe guu dãkpaa, zaakɛ à làakari kpaɛnaro Luda àkpati yãnzi. Kɛ̀ gbɛ̃ pì gɛ̃̀ wɛ́tɛn, à baaru kpà wɛ́tɛdeenↄnɛ, ben aↄ̃ↄe ↄ́ↄ dↄↄ ń píngi. 14 Kɛ̀ Ɛli wiii pì mà à bè: Zↄka beee bↄ̀ mámɛ? Ben gbɛ̃ pì kɛ̀ kpakpaa à gá onɛ. 15 Ɛli zii kà wɛ̃̀ basↄↄro plaasai, à wɛ́ɛ gↄ̃̀ dãadãa, èe guu e dↄro. 16 Ben gbɛ̃ pì bènɛ: Tian ma bↄ zĩ̀lan, ma bↄ zaa gwe kↄ̃n bào gbã̀amɛ. Ben Ɛli à là à bè: Bↄ́ bé à kɛ̀ gwee, ma gbɛ̃? 17 Baarukpari pì wèàla à bè: Isarailinↄ bàa lɛ̀ Filisitininↄnɛ, ben Filisitininↄ ń dɛdɛ paripari. N nɛ́ gↄ̃ↄn plaaanↄ Ɔfini kↄ̃n Finɛasio gàga dↄ. Wà Luda àkpati sìḿma dↄ. 18 Kɛ̀ à Luda àkpati yã ò, Ɛli bↄ̀ a kìtan à lɛ̀ɛ a kpɛɛgãnda wɛ́tɛ bĩilɛ saɛ, ben à waa ɛ̀ à gà, zaakɛ à zi kũ̀, bensↄ̃ gbɛ̃ kãnamɛ. À dↄ̀ Isarailinↄnɛ aɛ ai wɛ̃̀ baplaa.
19 Ɛli nɛ́ Finɛasi naↄ̃ nↄ̀sina, à kà nɛ́'ina. Kɛ̀ à Luda àkpati sina baaru mà kↄ̃n a zã de ganao kↄ̃n a zã ganao, ben à kùɛ à nɛ́ ì, zaakɛ nↄ̀wãwãa fɛ̀ɛa. 20 Kɛ̀ èe gbãsĩ lɛɛ, gbɛ̃ kɛ̀ aↄ̃ à kũkũnanↄ bènɛ: Ǹton tó vĩa n kũro, zaakɛ n nɛ́ ì gↄ̃gbɛ̃ ũ. Mↄde èe weńlaro, èe ń yã daro. 21 Ben à tↄ́ kpà nɛ́ pìnɛ Ikabodu à bè: Isarailinↄ gakui kↄ̀ ɛ̀. Zaakɛ wà Luda àkpati sìḿma, bensↄ̃ à zã de kↄ̃n à zão gàga dↄ. 22 À bè: Isarailinↄ gakui kↄ̀ ɛ̀, zaakɛ wà Luda àkpati sìḿma.