22
Solu Nↄbu sa'orinↄ dɛdɛna
Dauda bↄ̀ gwe à bàa lɛ̀, à gàa à gɛ̃̀ Adulamu gbɛ̀wɛɛn. Kɛ̀ à vĩ̀inↄ kↄ̃n à de bɛdeenↄ à baaru mà, aↄ̃ gàa wà à lè gwe. Yã'ↄ̃ammadeenↄ kↄ̃n fĩadeenↄ kↄ̃n gbɛ̃ kɛ̀ yã è kɛńnɛroonↄ kàkↄ̃azi ń píngi, ben à gↄ̃̀ ń gbɛ̃nsi ũ. Aↄ̃ kà gↄ̃ↄn wàa plaa taka bà. Bↄna zaa gwe Dauda gàa Mizipa, Mↄabunↄ bùsun, à bè Mↄabu kínanɛ: Ǹ ma de kↄ̃n ma dao gba zɛ́ aↄ̃gↄ̃ kúnyo ai mà dↄ̃ lán Luda é kɛmɛ nà. Ben à ń tó kↄ̃n Mↄabu kínao gwe. Aↄ̃ↄ kúo gurↄↄ kɛ̀ Dauda kú sɛ̃̀tɛ pↄ̀rↄtu. Beee gbɛra annabi Gada mↄ̀ à yã ò Daudanɛ à bè: Ǹtongↄ̃ kú sɛ̃̀tɛ pↄ̀rↄtu dↄro. Ǹ ɛara ǹ tá Yudanↄ bùsun. Ben à fɛ̀ɛ à gàa Ɛrɛti líkpɛn.
Zĩkea Solu vɛ̃ɛna sãma lí gbáru Gibɛa sĩ̀sĩa. À a sári kũna, à ìbanↄ lìgazi ń píngi. Ben à mà wà Dauda kↄ̃n gbɛ̃ kɛ̀ aↄ̃ↄ kúonↄ kúkii dↄ̃̀. Ben à bè a ìba pìnↄnɛ: a Bɛyãmi boriinↄ, à ma yã ma a píngi. Yɛsɛ nɛ́ é buraanↄ kↄ̃n geepi búnↄ kpáawaↄ́? Eé a diɛ zĩ̀kari gↄ̃ↄn wàa sↄsↄↄro ke gↄ̃ↄn basↄsↄↄroonↄ gbɛ̃nsinↄ ũↄ́? A píngi a lɛ́ kpàkↄ̃sↄ̃mazimɛ. Kɛ̀ ma nɛ́ yã yì kↄ̃n Yɛsɛ nɛ́o, a gbɛ̃kee e omɛro. A gbɛ̃kee e ma wɛ̃nda gwaro. Èe damɛ ma swãla kɛ̀ ma nɛ́ ma ìba pì nↄ̀sɛ fɛ̀ɛ àgↄ̃ ma wɛtɛɛ à ma dɛ, lán èe kɛɛ nà tiaro. Ɛdↄmu bori Doɛgi kú kↄ̃n Solu ìbanↄ gwe, ben à bè: Ma Yɛsɛ nɛ́ è, à mↄ̀ Aitubu nɛ́ Aimɛlɛki kiia zaa Nↄbu. 10 À yã gbèkanɛ Diia, ben à kũsãɛ kpàa kↄ̃n Filisitini bori Gↄlaya fɛ̃ɛdaao.
11 Ben kína gbɛ̃nↄ zĩ̀ aↄ̃ sa'oriki Aimɛlɛki sísi kↄ̃n a de bɛdee kɛ̀ aↄ̃ↄ dɛ sa'orinↄ ũ zaa Nↄbunↄ ń píngi. Ben aↄ̃ mↄ̀ kína kiia ń píngi. 12 Ben Solu bènɛ: Ǹ swã kpá ǹ ma, Aitubu nɛ́. À wèàla à bè: Ma swã dↄ, Baa. 13 Ben Solu à là à bè: Bↄ́yãnzin mmↄn kↄ̃n Yɛsɛ nɛ́o a lɛ́ kpàkↄ̃sↄ̃mazizi? Bↄ́yãnzin n pↄ́blee kpàa kↄ̃n fɛ̃ɛdaaozi? N yã gbèkanɛ Ludaa, lɛ à fɛɛmazi àgↄ̃ ma wɛtɛɛ à ma dɛ, lán èe kɛɛ nà tia. 14 Aimɛlɛki wèàla à bè: N ìbanↄ tɛ́ píngi, dé bé à náanɛ vĩ à kà Dauda ũu? N nɛ́ zãmɛ, n zĩnda dogarinↄ kínamɛ, bensↄ̃ à tↄ́ bↄ̀ n bɛ. 15 Mɛ́ɛ gbekanɛ Ludaa zikiroo? Kai! Baa, ǹton yã di mamↄma n zↄ̀bleriaro ke ma de bɛdeenↄ, zaakɛ má yãke dↄ̃ yã pì musuro pátipati. 16 Ben kí bènɛ: Nɛ́ gamɛ, mpi kↄ̃n n de bɛdeenↄ ń píngi. 17 Ben à ò dogari kɛ̀ aↄ̃ↄ kú gweenↄnɛ à bè: À fɛɛ à Dii gbã̀gbãrinↄ dɛdɛ, zaakɛ ń ↄↄ kú Dauda yãmmɛ. Aↄ̃ↄ à bàalɛna yã dↄ̃, ben aↄ̃ↄe omɛro. Mↄde à ìba pìnↄↄ e wezi wà ↄ sɛ̀ wà Dii gbã̀gbãri pìnↄ dɛ̀dɛro. 18 Ben kí bè Doɛginɛ: Ǹ fɛɛ ǹ sa'ori pìnↄ dɛdɛ. Ben à fɛ̀ɛ à ń dɛdɛ gↄ̃ↄ. À sa'o'utadari pìnↄ dɛ̀dɛ gↄ̃ↄn basiigↄ̃ asↄↄromɛ. 19 Ben Solu ɛ̀ara à sa'ori pìnↄ wɛ́tɛ Nↄbudeenↄ dɛ̀dɛ dↄ, gↄ̃gbɛ̃nↄ kↄ̃n nↄgbɛ̃nↄ kↄ̃n nɛ́ gbãaanↄ kↄ̃n nɛ́kpãntɛ̃nↄ kↄ̃n zùnↄ kↄ̃n zaakinↄ kↄ̃n sãanↄ. Wà ń dɛdɛ kↄ̃n fɛ̃ɛdaao ń píngi.
20 Ben Aimɛlɛki nɛ́ ke pìtińgu, à tↄ́n Abiata. À bàa lɛ̀ à gàa à nà Daudaa. 21 À bè Daudanɛ, Solu Dii gbã̀gbãrinↄ dɛ̀dɛ ń píngi. 22 Ben Dauda bènɛ: Kɛ̀ ma Ɛdↄmu bori Doɛgi è gwe zĩ beeea, má dↄ̃ sãnsãn kɛ̀ eé o Solunɛ. Ma yãnzin wà n de bɛdeenↄ dɛ̀dɛzi ń píngi. 23 Ǹgↄ̃ kúmao. Ǹton tó vĩa n kũro. Gbɛ̃ kɛ̀ èe n wɛtɛɛ à n dɛɛ e ma wɛtɛɛ à ma dɛmɛ se. Yãke é n le ma kiiaro.