23
Dauda Kɛiladeenↄ mìsina
Wà ò Daudanɛ wà bè: Ǹ gwa, Filisitininↄↄ e zĩ̀ kaa kↄ̃n Kɛiladeenↄ, aↄ̃ↄe ń pↄ́wɛɛnↄ naakↄ̃a. Ben Dauda gbèka Diia à bè: Mà gá mà lɛ́ɛ Filisitini pìnↄan yↄ́? Ben Dii bènɛ: Ǹ gá ǹ lɛ́ɛḿma ǹ Kɛiladeenↄ mì sí. Ben Dauda gbɛ̃nↄ bènɛ: Lán vĩa e wa kũu Yudanↄ bùsu kɛ̀n nà, wé fↄ̃ wà gá wà zĩ̀ ká kↄ̃n Filisitininↄ Kɛilaↄ́? Dauda ɛ̀ara à gbèka Diia dↄ, ben Dii bènɛ: Ǹ fɛɛ ǹ gá Kɛila, zaakɛ mɛ́ Filisitininↄ nannɛ n ↄzĩ. Ben Dauda gàa Kɛila kↄ̃n a gbɛ̃nↄ, à zĩ̀ kà kↄ̃n Filisitininↄ, ben à ń pↄ́kãdeenↄ sìḿma. À Filisitininↄ dɛ̀dɛ paripari, ben à Kɛiladeenↄ mì sì. Kɛ̀ Aimɛlɛki nɛ́ Abiata bàa lɛ̀ èe gaa Dauda kiia yã, à a sa'o'uta kũna, ben à gàao Kɛila.
Solu pɛɛna Daudazi
Kɛ̀ Solu mà Dauda gàa Kɛila, à bè: Luda gìzimɛ, ben à à nàmɛ ma ↄzĩ, zaakɛ à a zĩnda tàta wɛ́tɛ bĩidee guumɛ. Solu a zĩ̀kpɛɛnↄ kàkↄ̃a ń píngi, lɛ aↄ̃ gá Dauda kagura kɛ kↄ̃n à gbɛ̃nↄ zaa Kɛila. Kɛ̀ Dauda mà Solu e à zaaa kpaakↄ̃sↄ̃azi, ben à bè sa'ori Abiatanɛ à mↄ́ kↄ̃n sa'o'utao. 10 Ben Dauda bè: Dii Isarailinↄ Luda, mapi n zↄ̀bleri má mà Solu e zɛ́ wɛtɛɛ à mↄ́ Kɛila à wɛ́tɛ kɛ̀ kaatɛ ma yãnzi. 11 Kɛiladeenↄ é ma kpáan yↄ́? Solu é mↄ́ kɛ̀ lán má mà nàn yↄ́? Dii Isarailinↄ Luda, ǹ o mamↄma n zↄ̀blerinɛ. Ben Dii bènɛ: Eé mↄ́. 12 Ben Dauda à là dↄ: Kɛiladeenↄ é ma kpáa kↄ̃n ma gbɛ̃nↄn yↄ́? Ben Dii bè: Aↄ̃é a kpáamɛ. 13 Ben Dauda kↄ̃n a gbɛ̃nↄ fɛ̀ɛ, aↄ̃ kà gↄ̃ↄn wàa aagↄ̃ taka bà. Kɛ̀ aↄ̃ bↄ̀ Kɛila, ben aↄ̃ↄe sↄ̃ki kpákpaa. Kɛ̀ Solu mà Dauda bↄ̀ Kɛila, èe gà à gàa gwe dↄro.
14 Dauda kú zɛki gbãaan gbáan Zifi bùsu sĩ̀sĩdeen. Lán guu e dↄↄ nà Solu ègↄ̃ à wɛtɛɛ à dɛ, mↄde Ludaa e Dauda nanɛ à ↄzĩro. 15 Gurↄↄ kɛ̀ Dauda kú Zifi bùsu líkpɛn, à mà Solu kↄ̃n à gbɛ̃nↄↄ e mↄↄ a dɛ. 16 Ben Solu nɛ́ Yonatã fɛ̀ɛ à gàa à Dauda lè zaa líkpɛ pìn, à à gbà swɛ̃̀ kↄ̃n Luda tↄ́o. 17 À bènɛ: Ǹton tó vĩa n kũro, zaakɛ ma de é e à ↄ nammaro. Ḿbe nɛ́ kí ble Isarailinↄnɛ, mapi sↄ̃ mɛ́gↄ̃ dɛ n plaadee ũ. Ma de pì beee dↄ̃ se. 18 Ben aↄ̃ yã yì kↄ̃o ń plaa Dii aɛ. Dauda gↄ̃̀ líkpɛn gwe, ben Yonatã tà bɛ.
19 Beee gbɛra Zifideenↄ gàa wà Solu lè Gibɛa aↄ̃ bè: Dauda utɛna wa bùsun sɛ̃̀tɛ pↄ̀rↄtu. À kú líkpɛn Akila sĩ̀sĩgɛɛzi Yɛsimↄ sↄↄmɛtɛ kpa. 20 Kí, gurↄↄ kɛ̀ ń yezi píngi, ǹ mↄ́ gwe, wé à kpámma. 21 Ben Solu bè: Dii aubarika daagu kɛ̀ a ma wɛ̃nda gwà yãnzi. 22 À tá à ɛara à soru kɛ. À guu kɛ̀ è gán gbekagbeka kↄ̃n gbɛ̃ kɛ̀ aↄ̃ à ènↄ, zaakɛ má mà wà bè, à ↄ̃ndↄ̃ↄ nɛ́ ↄ̃ndↄ̃ↄnlo. 23 À gbekagbeka lɛ à e à à utɛkiinↄ dↄ̃ píngi, à ɛara à mↄ́ à ma le, lɛ mà à sãnsãn ma, mɛ́ gáao. Tó à kú a bùsun gwemɛ, mɛ́ pɛ́ɛzi Yuda boriinↄ tɛ́ píngi. 24 Ben aↄ̃ dà zɛ́n, aↄ̃ dↄ̀ Solunɛ aɛ gana Zifi. Àɛ sↄ̃ Dauda kↄ̃n a gbɛ̃nↄ gĩakɛ wà kú Maↄni gbáan sɛ̃̀tɛ Yɛsimↄ sↄↄmɛtɛ kpa.
25 Kɛ̀ Solu kↄ̃n a gbɛ̃nↄↄ e mↄↄ pɛ́ɛzi, à à baaru mà, ben à pìta kpiii pìa à gàa à kú Maↄni gbáan. Kɛ̀ Solu mà, ben à pɛ̀ɛzi Maↄni gbáan gwe. 26 Solunↄ e táa oo kpiii kpɛɛ kãa kpa, Daudanↄ e táa oo à kpɛɛ kɛ̀ kpa, aↄ̃ↄe wãa aↄ̃ↄe bàa lɛɛ Solunɛ. Gurↄↄ kɛ̀ Solu kↄ̃n a gbɛ̃nↄↄ e ligaa Daudanↄzi aↄ̃ ń kũ, 27 ben gbɛ̃ke mↄ̀ à baaru kpà Solunɛ à bè: Ǹ kɛ kpakpaa, Filisitininↄ mↄ̀ wà lɛ̀ɛ wa bùsua. 28 Ben Solu pɛɛna Daudazi tò, à gàa Filisitininↄ le. Beee yãnzi wè guu pì sísi Kↄ̃kpaatɛkpiii. 29 Beee gbɛra Dauda bↄ̀ gwe à gàa à vɛ̃̀ɛ sɛ̃̀tɛ pↄ̀rↄtu, guu kɛ̀ wè sísi Ɛngɛdi.