24
Dauda gina Solu dɛnazi gbɛ̀wɛɛn
Kɛ̀ Solu sù kↄ̃n pɛɛna Filisitininↄzio, wà bènɛ Dauda kú Ɛngɛdi gbáan. Ben à Isaraili zĩ̀kpɛɛnↄ sɛ̀ɛ gↄ̃ↄn bↄrↄ aagↄ̃ à dàńyo zɛ́n, lɛ aↄ̃ Daudanↄ wɛtɛ guu kɛ̀ wè sísi Zↄ̃nↄ Gbɛ̀a. Kɛ̀ à kà sãanↄ kara kɛ̀ kú zɛ́ saɛ kiia, à gbɛ̀wɛɛ è gwe, ben à gɛ̃̀n à gàa dↄzɛzi kɛ. Dauda kↄ̃n a gbɛ̃nↄ sↄ̃ↄ kú gbɛ̀wɛɛ pìn zaa à lɛ́zɛkiia. Ben Dauda gbɛ̃nↄ bènɛ: Ǹ gwa, à gurↄↄn gbã̀a kɛ̀ Dii bè é n ibɛɛ nannɛ n ↄzĩ ǹ yã kɛnɛ lán ń yezi nà. Ben Dauda fɛ̀ɛ tɛɛɛ, à Solu utagumusu lɛ́ zↄ̃̀ à saɛ. À gbɛra Dauda gɛ̃̀ laasuun Solu uta lɛ́ kɛ̀ à zↄ̃̀ pì yãnzi, à bè a gbɛ̃nↄnɛ: Kai! Dii tón tó mà yã beee taka kɛ ma dii kɛ̀ à à kpànɛro. Mɛ́ ↄ naaro, zaakɛ Dii bé à à kpà kpatan.
Dauda kpã̀kɛ̃ a gbɛ̃nↄzi kↄ̃n yã pìo, èe tó aↄ̃ Solu dɛ̀ro. Kɛ̀ Solu bↄ̀ gbɛ̀wɛɛn, èe gɛ̃ɛ zɛ́la, ben Dauda bↄ̀ gbɛ̀wɛɛ pìn, à lɛ́ zùzi à bè: Ma dii kí! Kɛ̀ Solu lìɛ à a kpɛɛ gwà, ben Dauda kùɛ à dàɛ a puua. Ben à bè Solunɛ: Tó wà bè ma yã zaaa kpàkpa n musu, bↄ́ yã bé à tò nɛɛ̀ síi? 10 Ǹ gwa! N wɛ́ɛ è gbã̀a lán Dii n namɛ ma ↄzĩ nà gbɛ̀wɛɛn. Wà bèmɛ mà n dɛ, ben ma n wɛ̃nda gwà, ma bè mɛ́ ↄ na ma diiaro, zaakɛ Dii bé à à kpà kpatan. 11 Ǹ gwa kɛ̀ Baa! Ǹ gwa, má n uta lɛ́ kũna kɛ̀! Ma n uta lɛ́ zↄ̃̀, mↄde mɛ́ɛ n dɛro. Ń dↄ̃̀ sa kɛ̀ má n kũna kↄ̃n nↄ̀sɛ zaaaoro. Mɛ́ɛ taari kɛnnɛro, ben nɛ́ɛ ma wɛtɛɛ ǹ ma dɛ. 12 Dii yã gↄ̃gↄ̃we à gɛ̃ɛ bommamɛ, mↄde mapi mɛ́ ↄ nammaro. 13 Lán wà yáasi zù zaa zi nà wà bè, yã zaaa è bↄ zaakɛrinↄ kiiamɛ, mɛ́ ↄ nammaro. 14 N Isarailinↄ kína, dé yãnzin n bↄzi? Dén nɛ́ɛ pɛ́ɛzi? Gbɛ̃ɛ gɛ̀n yↄ́? Ke kↄ̀kↄ nɛ́ngo? 15 Dii ma yã gwa à yã gↄ̃gↄ̃we. À yã nnaa kpáma à zɛmao à ma bↄ n ↄzĩ.
16 Kɛ̀ Dauda yã beee ò Solunɛ à yã̀a, Solu bè: Ma nɛ́ Dauda, n kòton gweↄ́? Ben Solu vĩ̀ wiiio 17 à bè Daudanɛ: N yã nnaa dɛmala, zaakɛ yã zaaan má kɛ̀nnɛ, ben n fĩa bòmɛ kↄ̃n à maaao. 18 N yã maaa kɛ̀ ń kɛ̀mɛɛ ò tia. Kɛ̀ Dii ma nannɛ n ↄzĩ, nɛ́ɛ ma dɛro. 19 Tó gbɛ̃ bↄ̀ a ibɛɛa, è tó à tá aafiaↄ́? Dii yã maaa kɛ̀ ń kɛ̀mɛ gbã̀a fĩa bonnɛ. 20 Má dↄ̃ sa kɛ̀ nɛ́ gↄ̃ kí ũ, nɛ́gↄ̃ kí blee Isarailinↄnɛ. 21 Ǹ símɛ kↄ̃n Dii tↄ́o kɛ̀ nɛ́ ma borii kaatɛro, nɛ́ ma tↄ́ dɛ ma de bɛdeenↄ tɛ́ro. 22 Ben Dauda la dà Solunɛ. Kɛ̀ Solu tà bɛ, ben Dauda kↄ̃n a gbɛ̃nↄ ɛ̀ara wà tà sɛ̃̀tɛ pↄ̀rↄtu.