27
Dauda kuuna Filisitininↄ bùsun
Dauda laasuu lɛ̀ à bè: Solu é ma dɛ zĩkea. Tó mɛ́ɛ bàa lɛ́ ma ta Filisitininↄ bùsunlo, eé bↄmao nnaro. Tó ma bàa lɛ̀, Solu é mì kɛ̃ ma wɛtɛnaa, mɛ́ bↄ à ↄzĩ. Ben Dauda fɛ̀ɛ à gàa Gata kí Akisi, Maↄku nɛ́ kiia. Gↄ̃ↄn wàa aagↄ̃ↄnↄ gàao. Ben Dauda kↄ̃n a gbɛ̃nↄ vɛ̃̀ɛ Gata kↄ̃n Akisio, baade kↄ̃n a bɛdeenↄ. Dauda kú gwe kↄ̃n a nↄↄnↄ mɛ̀n plaa, Yɛzɛrili gbɛ̃ Ainↄama kↄ̃n Kamɛli gbɛ̃ Abigaili kɛ̀ dɛ Nabala nↄↄ ũ yãao. Kɛ̀ wà ò Solunɛ Dauda bàa lɛ̀ à tà Gata, èe pɛ́ɛzi dↄro.
Dauda bè Akisinɛ: Tó ma n pↄnnaa è, ǹ ma gba zɛ́ mà vɛ̃ɛ gukea n lakutunↄ doke guu. Mamↄma n zↄ̀bleri má yezi màgↄ̃ kúnyo n mɛɛwinlo. Zĩ beeean Akisi Zikilaga kpàa, ben à gↄ̃̀ Yudanↄ kínanↄ pↄ́ ũ ai kↄ̃n a gbã̀ao. Dauda kuuna Filisitininↄ bùsun kà wɛ̃̀ do kↄ̃n mↄ siigↄ̃ↄo.
Ben Dauda kↄ̃n a gbɛ̃nↄ gàa wà lɛ̀ɛ Gesurunↄa kↄ̃n Gizinↄ kↄ̃n Amalɛkinↄ. Gbɛ̃ pìnↄↄ kú bùsu pìn zaa zimɛ bↄna zaa Suru ai à gàa pɛ́ Igipitia. Tó Dauda zĩ̀ blè bùsu pì lakutunↄa, è gↄ̃gbɛ̃ ke nↄgbɛ̃ ke tó bɛ̃ɛro, sãanↄ kↄ̃n zùnↄ kↄ̃n zaakinↄ kↄ̃n lakuminↄ kↄ̃n pↄ́kãsãanↄn è nakↄ̃a. Tó à tà, è gá Akisi kiia. 10 Tó Akisi à là guu kɛ̀ à lɛ̀ɛn gbɛ̃nↄa gbã̀a, Dauda è benɛ a gaa Nɛgɛvi bùsun, Yudanↄ ke Yeramɛli boriinↄ ke Keninↄ kiiamɛ. 11 Dauda è gↄ̃gbɛ̃ ke nↄgbɛ̃ ke tó bɛ̃ɛ wà suo Gataro, zaakɛ èe bee: Gbɛ̃ke é kↄmↄtↄ kɛńnɛ à be dia má kɛ̀ nàn yɛ̀. Lɛn ègↄ̃ kɛɛ lɛ gurↄↄ kɛ̀ à kú Filisitininↄ bùsun. 12 Akisi Dauda náanɛ kɛ̀ à bè a zĩndanɛ: Isarailinↄ gì à kãzimɛ. Eégↄ̃ dɛ ma zↄ̀bleri ũmɛ gurↄ píngi.