28
Solu kↄ̃n nↄgbɛ̃ weegũnnade gɛ̀sisirio
Gurↄ beeenↄa Filisitininↄ ń zĩ̀kpɛɛnↄ kàkↄ̃a, aↄ̃ↄ yezi wà gá wà zĩ̀ ká kↄ̃n Isarailinↄ. Ben Akisi bè Daudanɛ: Asa ń dↄ̃ kɛ̀ mmↄn kↄ̃n n gbɛ̃nↄ é gámao zĩ̀ ká sↄ̃ↄ? Ben Dauda bènɛ: Tↄ̀, nɛ́ e sa lán mamↄma n zↄ̀bleri mɛ́ kɛ nà. Ben Akisi bènɛ: Tó lɛmɛ, mɛ́ n kɛ ma dãkpari ũ ai gurↄ píngi.
Samuɛli sↄ̃ gĩakɛ à gà kↄ̀, Isarailinↄ kàkↄ̃a ń píngi, aↄ̃ ↄ́ↄ dↄ̀ à ga yã musu, ben aↄ̃ à vĩ̀ a bɛ wɛ́tɛn zaa Rama. Solu pɛ̀ weegũnnadeenↄa kↄ̃n gɛ̀sisirinↄ Isarailinↄ bùsun. Kɛ̀ Filisitininↄ kↄ̃ kàkↄ̃a, aↄ̃ mↄ̀ wà bùra kàɛ Sunɛmu. Ben Solu Isarailinↄ kàkↄ̃a ń píngi, aↄ̃ bùra kàɛ Giliboa. Kɛ̀ Solu Filisitini zĩ̀kpɛɛnↄ è, vĩa à kũ̀, swɛ̃̀ kɛ̃̀n maamaa. À gbèka Diia, ben Dii e weàla nanaa guu ke kↄ̃n Urimuo ke annabinↄ gãzĩro. Ben Solu bè a ìbanↄnɛ: À nↄgbɛ̃ wegũnnade gɛ̀sisiri ke wɛtɛmɛ, lɛ mà gá mà yã gbekaa. Ben aↄ̃ bènɛ: Nↄgbɛ̃ wegũnnade gɛ̀sisiri kee kú Ɛndↄ.
Ben Solu a zĩnda lìɛ à pↄ́kãsã pãndenↄ dà, ben à gàa à nↄgbɛ̃ pì lè gwãavĩ, à gↄ̃ↄn plaaanↄ tɛ̀zi. À bènɛ: Ǹ tó n zĩn mↄ́ ǹ gɛ̀ kɛ̀ mɛ́ à tↄ́ onnɛ sísimɛ. Ben nↄgbɛ̃ pì bènɛ: Ń dↄ̃ sãnsãn yã kɛ̀ Solu kɛ̀, kɛ̀ à a bùsu zɛ́ zↄ̃̀ wegũnnadeenↄnɛ kↄ̃n gɛ̀sisirinↄo. Bↄ́ yã bé à tò nɛ́ɛ takutɛɛ kpákpaamɛ lɛ wà ma dɛzi? 10 Ben Solu sìnɛ kↄ̃n Dii tↄ́o à bè: Má sì kↄ̃n Diio weé ĩa damma yã kɛ̀ musuro. 11 Ben nↄgbɛ̃ pì bè: Gɛ̀ kpareen mà sísinnɛɛ? À bè: Samuɛli gɛ̀mɛ. 12 Kɛ̀ nↄgbɛ̃ pì Samuɛli è, à vĩ̀ wiiio à bè Solunɛ: Ase ḿbe Solu ũu? Bↄ́yãnzin n ↄ̃ndↄ̃ↄ kɛ̀mɛzi? 13 Ben kí bènɛ: Ǹton tó vĩa n kũro. Bↄ́n ń è? À bènɛ: Gɛ̀wãadeen má è, èe bↄↄ tↄↄtɛn. 14 Ben Solu à là à bè: À kɛ̀ diamɛ? À bènɛ: Mare zi ke bé èe mↄↄ, à utadaa dana. Ben Solu dↄ̃̀ kɛ̀ Samuɛlimɛ, ben à kùɛ à dàɛ a puua. 15 Ben Samuɛli à là à bè: Bↄ́yãnzin n ĩa dàmazi, kɛ̀ n ma sisiee? À wèàla à bè: Ma nawɛ̃a bíta èmɛ. Filisitininↄ bé wà mↄ̀ zĩ̀ kámao, ben Luda kpɛɛ lìmɛ. È wemala annabi gãzĩ ke nanaa guu dↄro. Beee yãnzin ma n sisizi. Ǹ omɛ lán mɛ́ kɛ nà. 16 Samuɛli bènɛ: Dii kpɛɛ lìnnɛ à gↄ̃̀ n ibɛɛ ũ, ben n mↄ nɛ́ɛ yã gbekaama sↄ̃ nɛ́? 17 Dii kɛ̀nnɛ lán à dàmɛ má ònnɛ nà. À n bↄ kpatan à n gbɛ̃daa Dauda kàn. 18 Dii beee kɛ̀nnɛ gbã̀a, kɛ̀ nɛ́ɛ à yã maro yãnzimɛ. Nɛ́ɛ pↄfɛ̃ pãsĩ bↄbↄnɛ Amalɛkinↄaro. 19 Dii é Isarailinↄ kↄ̃n mpio kpá Filisitininↄamɛ. Mmↄn kↄ̃n n nɛ́gↄ̃gbɛ̃nↄ égↄ̃ kúmao kɛ̀ zia. Dii é Isaraili zĩ̀kpɛɛnↄ kpá Filisitininↄa. 20 Samuɛli yã pì tò vĩa Solu kũ̀ maamaa, ben à lɛ̀ɛ a puua sↄ̀rↄrↄ gↄ̃ↄ. À gbãaa yã̀a, zaakɛ èe pↄ́ke ble gurↄ beeea ke gwãavĩ beeearo.
21 Kɛ̀ nↄgbɛ̃ pì mↄ̀ Solu kiia, à è swɛ̃̀ kɛ̃̀n maamaa, ben à bènɛ: Mamↄma n zↄ̀bleri ma n yã mà, ma a zĩnda kpà karizi, ma yã kɛ̀ ń òmɛɛ kɛ̀. 22 Ǹ n zↄ̀bleri yã ma sa. Ǹ tó mà pↄ́blee diɛnnɛ ǹ ble, lɛ ǹ gbãa e ǹ da zɛ́n. 23 Ben Solu gì à bè: Mɛ́ pↄ́ blero. Kɛ̀ à ìbanↄ nàkↄ̃rɛa lɛdo kↄ̃n nↄgbɛ̃ pìo, ben à ń yã mà. Ben à fɛ̀ɛ tↄↄtɛ à vɛ̃̀ɛ gádoa. 24 Nↄgbɛ̃ pì zù nɛ́ bↄ̀rↄ mɛ̀kpana vĩ bàdↄna a bɛ. À gàa à dɛ̀ gↄ̃ↄ, ben à flawa sɛ̀ à dɛ̀, à burɛdi sɛ́sɛ'ɛ̃zɛ̃sai kɛ̀o. 25 À dìɛ Solunɛ kↄ̃n à ìbanↄ. Aↄ̃ↄ blè, ben aↄ̃ fɛ̀ɛ wà tà gwãavĩ beeea gↄ̃ↄ.