29
Filisitininↄ kínanↄ Dauda gbarɛna Zikilaga
Filisitininↄ ń zĩ̀kpɛɛnↄ kàkↄ̃a Afɛki, bensↄ̃ Isarailinↄ bùra kú Yɛzɛrili íbↄkiia. Filisitininↄ kínanↄↄ e gɛ̃tɛɛ kↄ̃n ń zĩ̀kpɛ gãlinↄ, aↄ̃ kenↄ gↄ̃ↄn basↄsↄↄro, aↄ̃ kenↄ wàa sↄsↄↄro. Dauda kↄ̃n a gbɛ̃nↄↄ tɛ́ ń kpɛɛ kↄ̃n Akisio. Ben Filisitininↄ kína pìnↄ Akisi là wà bè: Eberu kɛ̀nↄ sↄ̃ nɛ́? À wèńla à bè: Daudan yɛ̀. Isarailinↄ kí Solu ìba kemɛ yã. À gurↄplaa kɛ̀mao. À kúmao dɛ wɛ̃̀ doola. Naana zaa gurↄↄ kɛ̀ à mↄ̀ ma kiia ai gbã̀a, mɛ́ɛ taari ke earo. Ben kína pìnↄ pɛ̃tɛ̃ kɛ̀o wà bè: Ǹ gↄ̃gbɛ̃ pì gbarɛ à tá guu kɛ̀ ń kpàan. Eé e à gáwao zĩ̀lanlo, lɛ àton bↄ wa kpɛɛ gwero yãnzi. Dian eé e à kɛ nna kↄ̃n a diio nà, tó èe kɛ à tà kↄ̃n wa gbɛ̃kenↄ mìo baasiroo? Dauda kɛ̀ wà lɛ̀ sì wà ↄ̃ wã̀ à yã musun gweroo? Kɛ̀ wà bè:
Solu gbɛ̃nↄ dɛ̀dɛ gↄ̃ↄn wàa sↄsↄↄro,
Dauda sↄ̃ gↄ̃ↄn bↄrↄ lɛo ũgbangba.
Ben Akisi Dauda sìsi à bènɛ: Má sì kↄ̃n Diio ń kuu gbɛ̃ maaa ũ ma kiia, n ganamao zĩ̀lan kɛ̀mɛ nna, zaakɛ naana zaa gurↄↄ kɛ̀ n mↄ ma kiia ai gbã̀a, mɛ́ɛ taari ke emmaro. Mↄde ń yã e kɛ wa kínanↄnɛro. Ǹ ɛara ǹ tá kↄ̃n aafiao lɛ ǹton yãke kɛ à kɛńnɛ zaaro. Ben Dauda Akisi là à bè: Bↄ́n má kɛ̀? Naana zaa gurↄↄ kɛ̀ ma mↄ n kiia ai gbã̀a, bↄ́n ń èmaa? Bↄ́yãnzin mɛ́ e mà gá mà zĩ̀ ká kↄ̃n ma dii kí ibɛɛnↄoroo? Ben Akisi bènɛ: Má dↄ̃ kɛ̀ ń maamɛ lán Luda malaika bà, mↄde wa kínanↄ bè ǹton gáwao zĩ̀lanlo. 10 Tó guu dↄ̀, ǹ fɛɛ kↄngↄ idɛ'idɛ kↄ̃n n dii Solu zↄ̀bleri kɛ̀ aↄ̃ mↄ̀nyonↄ, à tá. 11 Ben Dauda fɛ̀ɛ kↄngↄ idɛ'idɛ kↄ̃n a gbɛ̃nↄ, aↄ̃ↄe taa Filisitininↄ bùsun. Filisitininↄ sↄ̃ gàa Yɛzɛrili.