30
Dauda Amalɛkinↄ kaatɛna
Dauda kↄ̃n a gbɛ̃nↄ kà Zikilaga à gurↄ aagↄ̃dee zĩ. À mↄ̀ à lè Amalɛkinↄ mↄ̀ wà lɛ̀ɛ Nɛgɛvi bùsua kↄ̃n Zikilagao ń kpɛɛ. Aↄ̃ lɛ̀ɛ Zikilagaa aↄ̃ tɛ́ sↄ̃̀a. Aↄ̃ nↄgbɛ̃ kɛ̀ aↄ̃ↄ kú gweenↄ kũ̀kũ, nɛ́nↄgbɛ̃nↄ kↄ̃n nↄgbɛ̃ ìsinↄ ń píngi. Aↄ̃ↄe ń gbɛ̃ke dɛro, aↄ̃ ń sɛ́ɛ wà tàńyo. Kɛ̀ Dauda kↄ̃n a gbɛ̃nↄ kà ń bɛ wɛ́tɛ, aↄ̃ↄ è wà tɛ́ sↄ̃̀a wà ń nↄgbɛ̃nↄ kↄ̃n ń nɛ́gↄ̃gbɛ̃nↄ kↄ̃n ń nɛ́nↄgbɛ̃nↄ kũ̀kũ wà tàńyo. Ben Dauda kↄ̃n gbɛ̃ kɛ̀ aↄ̃ↄ kúonↄ wii lɛ̀ aↄ̃ ↄ́ↄ dↄ̀ ai aↄ̃ gbãaa yã̀a, ai aↄ̃ↄe fↄ̃ wà ↄ́ↄ dↄ̀ dↄro. Wà Dauda nↄↄnↄ kũ̀kũ wà tàńyo ń plaa Ainↄama kↄ̃n Abigailio. Dauda wɛ́ɛtãmma è maamaa, zaakɛ wèe bee wà à pápa gbɛ̀o wà dɛmɛ. Aↄ̃ baade píngi nↄ̀sɛ yàka aↄ̃ nɛ́gↄ̃gbɛ̃nↄ kↄ̃n ń nɛ́nↄgbɛ̃nↄ yã musu. Mↄde Dauda gbãa è Dii a Ludaa, ben à bè sa'ori Abiatanɛ: Ǹ mↄ́ kↄ̃n n dansiki utao. Kɛ̀ à gàaonɛ, ben Dauda yã gbèka Diia, à à là à bè: Mà pɛ́ɛ gbãamↄnnɛri pìnↄzi mɛ́ ń leↄ́? À bènɛ: Ǹ pɛ́ɛńzi, nɛ́ ń le ǹ n gbɛ̃nↄ mì sí. Ben Dauda dà zɛ́n kↄ̃n gↄ̃ↄn wàa aagↄ̃ↄnↄ. Kɛ̀ aↄ̃ kà Beso swaazi, gbɛ̃kenↄ gↄ̃̀ gwe. 10 Gↄ̃ↄn wàa doonↄ gbãaa yã̀a, aↄ̃ↄe fↄ̃ wà bikũ̀ swaa pìaro, ben Dauda bikũ̀, à tɛ́ ń gbɛ̀zi kↄ̃n gↄ̃ↄn wàa plaaanↄ.
11 Aↄ̃ Igipiti gbɛ̃ke è sɛ̃̀tɛ, ben aↄ̃ gàao Dauda kiia. Wà pↄ́blee kpàa à blè, wà í kpàa à mì. 12 Ben aↄ̃ kãkã bɛ kori kpàa kↄ̃n geepi kàrao mɛ̀n plaa à sò. Ben à mɛ̀ sù, zaakɛ à kɛ̀ fãantɛ̃ kↄ̃n gwãavĩo gurↄ aagↄ̃ pↄ́blesai ímisai. 13 Ben Dauda à là à bè: Dé gbɛ̃n n ũu? N bↄ mámɛ? Ben Igipiti gbɛ̃ pì bè: Amalɛki zↄ̀n ma ũ. À gurↄ aagↄ̃deen yɛ̀, ma dii pã kpàmazi kɛ̀ mɛ́ɛ gyãa kɛɛ yãnzi. 14 Wa lɛɛ Nɛgɛvi bùsuamɛ, guu kɛ̀ Kiritinↄↄ kún kↄ̃n Yudanↄ kↄ̃n Kalɛbu boriinↄ, ben wà tɛ́ sↄ̃̀ Zikilagaa. 15 Ben Dauda à là à bè: Nɛ́ fↄ̃ ǹ gámao gbɛ̃ pìnↄ kiiaↄ́? À wèàla à bè: Tó ń sìmɛ kↄ̃n Luda tↄ́o kɛ̀ nɛ́ ma dɛro, tó nɛ́ ma kpá ma diiaro, mɛ́ gányo ń kiia.
16 Ben à gàao. Kɛ̀ aↄ̃ kà, aↄ̃ ń lé, aↄ̃ↄ fãakↄ̃ana gu píngia, aↄ̃ↄe pↄ́ blee, aↄ̃ↄe í mii, aↄ̃ↄe pↄnnaa kɛɛ pↄ́ bíta kɛ̀ aↄ̃ↄ sɛ̀ɛ Filisitininↄ bùsunnↄ kↄ̃n Yudanↄ bùsuo yãnzi. 17 Ben Dauda sì ń tɛ́ à ń dɛdɛ naana zaa uusiɛ ai gu làa gàa à dↄ̀o uusiɛ. Aↄ̃ gbɛ̃kee e bↄkii ero, séde gↄ̃kparɛ gↄ̃ↄn wàa plaaa kɛ̀ aↄ̃ dì lakumia aↄ̃ bàa lɛ̀nↄ baasiro. 18 Dauda gbɛ̃ kɛ̀ Amalɛkinↄ ń kũkũnↄ mì sì ń píngi kↄ̃n a nↄↄnↄ ń plaa. 19 Aↄ̃ gbɛ̃kee e sãsãro, nɛ́ féte gbɛ̃nsi, nɛ́gↄ̃gbɛ̃nↄ kↄ̃n nɛ́nↄgbɛ̃nↄ ń píngi. Baa pↄ́ kɛ̀ aↄ̃ↄ sɛ̀ɛnↄ, Dauda ɛ̀ara à pↄ́ pìnↄ sì píngi. 20 À sãanↄ kↄ̃n zùnↄ nàkↄ̃a, ben à gbɛ̃nↄ pↄ́kãdee pìnↄ kpan'aɛ kɛ̀ aↄ̃ bè: Dauda pↄ́nↄn yɛ̀.
21 Ben Dauda kà gↄ̃ↄn wàa doo kɛ̀ aↄ̃ gbãaa yã̀a aↄ̃ↄe fↄ̃ wà gàaoro aↄ̃ gↄ̃̀ Beso swaazinↄ kiia. Aↄ̃ bↄ̀ɛ wà dààlɛ kↄ̃n gbɛ̃ kɛ̀ aↄ̃ↄ kúonↄ. Kɛ̀ Dauda sↄ̃̀ńzi, à ì kpàḿma, 22 ben gbɛ̃ pãsĩ gaabudee kɛ̀ aↄ̃ↄ tɛ́ Daudazinↄ bè: Lán aↄ̃ↄe gáwaoro nà, wé pↄ́ kɛ̀ wá sìnↄ ke kpáḿmaro, tó èe kɛ aↄ̃ baade naↄ̃ kↄ̃n a nɛ́nↄ baasiro. Aↄ̃ ń sɛ́ wà táńyo. 23 Ben Dauda bè: Auo! Ma gbɛ̃nↄ, àton kɛ lɛ kↄ̃n pↄ́ kɛ̀ Dii kpàwaanↄro, zaakɛ à wa dãkpa à gbãamↄnnɛri kɛ̀ aↄ̃ lɛ̀ɛwaanↄ nàwe wa ↄzĩ. 24 Dé bé é yã kɛ̀ á ò kɛ̀kii sí sↄ̃ↄ? Gbɛ̃ kɛ̀ aↄ̃ gↄ̃̀ aↄ̃ↄe pↄ́nↄ dãkpaanↄ asaia égↄ̃ dↄ̃nkↄ̃ kↄ̃n gbɛ̃ kɛ̀ aↄ̃ gàa zĩ̀lannↄmɛ. Wé kpaatɛtɛkↄ̃nɛ sáasaamɛ. 25 Kɛ̀ Dauda yã pì dìɛ, ben à gↄ̃̀ doka ũ Isarailinↄnɛ zaa zĩ beeea ai kↄ̃n a gbã̀ao.
26 Kɛ̀ Dauda kà Zikilaga, à pↄ́ kɛ̀ à sì kenↄ kpã̀sã Yudanↄ bùsu gbɛ̃nsi kɛ̀ aↄ̃ↄ dɛ a gbɛ̃nna ũunↄnɛ à bè: Gbaa kɛ̀ á è pↄ́ kɛ̀ wá sì Dii ibɛɛnↄa guunↄn gwe. 27 À kpã̀sãńnɛ Bɛtɛli kↄ̃n Ramↄ Nɛgɛvio kↄ̃n Yatio 28 kↄ̃n Aroao kↄ̃n Sifimↄo kↄ̃n Ɛsɛtɛmↄao 29 kↄ̃n Rakalao kↄ̃n Yeramɛli bori wɛ́tɛnↄ kↄ̃n Keni wɛ́tɛnↄ 30 kↄ̃n Ɔↄmao kↄ̃n Borasão kↄ̃n Atakao 31 kↄ̃n Ɛblↄnuo kↄ̃n guu kɛ̀ Dauda lili òn kↄ̃n a gbɛ̃nↄ píngi.