2
Yãdannɛna zɛ́dee
Mmↄn sↄ̃, ǹ yã kɛ̀ è kↄ̃ sɛ́ kↄ̃n yãzɛdedannɛnao dańnɛ. Ǹ da mare ìsinↄnɛ aↄ̃gↄ̃ ń zĩnda kũna dↄ̃ gbɛ̃ bɛ̀ɛdeenↄ ũ làakarideenↄ ũ. Aↄ̃gↄ̃ dↄnzizɛ kũna gbãa kↄ̃n yenzio kↄ̃n mɛnao. Ǹ da nↄgbɛ̃nsinↄnɛ dↄ aↄ̃ kuuna gↄ̃ dɛ dↄnziri maaanↄ kuuna ũ. Aↄ̃tongↄ̃ dɛ gudɛri ke wɛ̃ zↄ̀nↄ ũro. Aↄ̃ yã maaa dańnɛ, lɛ aↄ̃ lɛ́ da nↄzãreenↄa aↄ̃ baade gↄ̃ ye a zãzi kↄ̃n a nɛ́nↄ, aↄ̃gↄ̃ dɛ làakarideenↄ ũ gbãsĩ sai, aↄ̃ làakari dↄ ń ua zĩia, aↄ̃ baade mì siɛ a zãnɛ lɛ wàton Luda yã zaa boro yãnzi.
Ǹ lɛ́ da gↄ̃kparɛnↄa dↄ aↄ̃gↄ̃ làakari vĩ. Ǹ yãmaakɛna zɛ́ ↄdↄańnɛ à píngi guu. N yãdannɛna gↄ̃ bɛ̀ɛ vĩ à kↄ̃ sɛ́ kↄ̃n n yãkɛnao kↄ̃n yãzɛdee kɛ̀ weé fↄ̃ wà à ɛgɛ borooo, lɛ wí gbɛ̃ kɛ̀ aↄ̃ bↄ̀ n kpɛɛnↄ kũ, aↄ̃ton yã zaaa e wà o wa yã musuro yãnzi.
Ǹ lɛ́ da zↄ̀nↄa aↄ̃ mì siɛ ń diinↄnɛ yã píngi guu, aↄ̃ yã kɛ̀ eé káńnɛ kɛ. Aↄ̃ton yã síńlaro. 10 Aↄ̃ton kpãi oḿmaro. Aↄ̃ tó wàgↄ̃ ń dↄ̃ gbɛ̃ náanɛdeenↄ ũ maamaa, lɛ Luda wa Mìsiri yã kɛ̀ weè dańnɛ wɛ́ɛ bↄ yã píngi guu.
11 Zaakɛ Luda gbɛ̃kɛɛ kɛ̀ mↄ̀ kↄ̃n mìsinao baade pínginɛ bↄ̀ gupuraaa. 12 Gbɛ̃kɛɛ pì e daawe wà kpɛɛ li yã kɛ̀ èe kↄ̃ sɛ́ kↄ̃n Luda yãoroonɛ kↄ̃n anduna pↄ́nidɛnanↄ, lɛ wàgↄ̃ wa zĩnda kũna dↄ̃ gbɛ̃ maaanↄ ũ, ludayãdarinↄ ũ anduna tiaa kɛ̀kii guu, 13 wa wɛ́ɛ gↄ̃ dↄ gurↄ aubarikadee kɛ̀ wée dãazi. Àmbe wa Luda bíta wa Mìsiri Yesu Kirisi mↄ́gurↄ gakuidee ũ. 14 À a zĩnda kpà wa yãnzi, à wa bↄ zaa píngi guu, à wa gbãsĩ gògo, lɛ wà gↄ̃ a zĩnda gbɛ̃ kɛ̀ aↄ̃ↄ maakɛna aĩa vĩinↄ ũ. 15 Ǹ yã pìnↄ dańnɛ ǹ lɛ́ daoḿma. Ǹ kpãkɛ̃ńzi kↄ̃n iko kɛ̀ ń vĩio píngi. Ǹton tó gbɛ̃ke kya kánguro.