3
Wà làakari dↄ maakɛnaa
Ǹ dↄ n gbɛ̃nↄn aↄ̃ mì siɛ gbãadeenↄnɛ kↄ̃n ikodeenↄ, aↄ̃ ń yã ma, aↄ̃gↄ̃ kú kↄ̃n maakɛna píngi soruo. Aↄ̃ton gbɛ̃ke tↄ́ zaaa síro. Aↄ̃gↄ̃ dɛ nↄ̀sɛdode yãketesaideenↄ ũ kɛ̀ aↄ̃ↄ busana baade pínginɛ. Zaakɛ wapinↄ se, wá faa vĩ yãro, ludayãdarisainↄn wa ũ. Wa sãsã, wá dɛ pↄnnakɛna kↄ̃n dà zaa píngio zↄ̀nↄ ũ. Weègↄ̃ kú kↄ̃n nↄ̀sɛ zaaao kↄ̃n nↄ̀sɛgↄ̃aanↄo. Wá dɛ bɛgizinↄ ũ, wa zakↄ̃n. Baa kↄ̃n beeeo kɛ̀ Luda wa Mìsiri gbɛ̃kɛ kↄ̃n à yenzio bↄ̀ gupuraaa, ben à wa mì sì. Èe kɛ wa maakɛna yãnzinlo, kɛ̀ à wɛ̃nda dↄ̃̀we yãnzimɛ. À wa zú ò à wa i dufu, à tò wa gↄ̃ gbɛ̃ dufunↄ ũ kↄ̃n a Ninii kɛ̀ à pìsiwa gbãaao Yesu Kirisi wa Mìsiri gãzĩ. Beee yãnzi yã bↄ̀wao nna à gbɛ̃kɛ yãnzi, wa gↄ̃ túbiblerinↄ ũ, wá wɛ́ɛ dↄ auzɛnnazi. Yã pì nɛ́ yãpuramɛ.
Má yezi ǹ gã na yã pìnↄ onaa maamaa, lɛ ludanaanɛkɛrinↄ e wà mɛ̀ kpá maakɛnaa. Beee maa, à kaarana vĩ gbɛ̃nↄnɛ.
Ǹ bàa lɛ́ mìsai yãgagananɛ kↄ̃n dezinↄ tↄ́ kↄ̃ↄwɛnao kↄ̃n swèeo kↄ̃n lɛokpakↄ̃akɛna Musa doka yã musuo, zaakɛ yã pãanↄmɛ, aↄ̃ↄ kaarana vĩro. 10 Ǹ kpãkɛ̃ gbɛ̃ kɛ̀ è tó wà kɛ̃kↄ̃azi baa gɛ̃̀n plaa, gbasa ǹ pɛ́a. 11 Ǹgↄ̃ dↄ̃ kɛ̀ gbɛ̃ beee taka sã̀sã. Durunkɛrimɛ, à a zĩnda bↄ̀bↄ.
Lɛ́zammana
12 Tó ma Atema ke Tikiku zĩ̀mma, ǹ zɛ́ wɛtɛ ǹ mↄ́ ǹ ma le Nikↄpↄli, zaakɛ ma zɛo mà buusiɛ dɛ gwe. 13 Ǹ aĩa kɛ ǹ kũsãɛ kɛ bùsu dokadↄ̃ri Zenasinɛ kↄ̃n Apoloo lɛ pↄ́ke tón kɛ̃sãḿmaro ń tá guu. 14 À maa wa gbɛ̃nↄ maakɛna dada aↄ̃ ń zĩnda kpáa, aↄ̃ yã kɛ̀ kↄ̃ sìonↄ bↄkↄ̃tɛ lɛ wàtongↄ̃ kuu pãro. 15 Gbɛ̃ kɛ̀ wá kú lɛdoonↄ ì kpàmma ń píngi. Ǹ ì kpá gbɛ̃ kɛ̀ aↄ̃ↄ yewazi Yesu zɛ́ guunↄa. Luda gbɛ̃kɛɛ kɛare a píngi.