13
Zĩ pìa íbↄkii é wɛ̃ Dauda boriinↄnɛ kↄ̃n Yerusalɛmudeenↄ durunkɛ̃nnɛna kↄ̃n gbãsĩbↄnnɛnao yãnzi. Zĩ pìa mɛ́ tãanↄ tↄ́ mì dɛ ń bùsun, aↄ̃ yã égↄ̃ dↄ gbɛ̃ken dↄro. Mamↄma Dii Zĩ̀kpɛde mámbe má ò. Mɛ́ annabi ɛgɛɛnↄ mì dɛ ń bùsun kↄ̃n wegũnna kɛ̀ aↄ̃ↄe ń gba lɛ́nↄ. Tó gbɛ̃ kpɛ́ e annabikɛyã oo, à de kↄ̃n à da'inao é benɛ à gàn gwe, zaakɛ à ɛgɛɛ tò kↄ̃n ma tↄ́omɛ. Tó èe annabikɛyã oo, à de kↄ̃n à da pìnↄ bé wé à zↄ̃ wà dɛ. Zĩ pìa annabi sãnda píngi é wí dɛ kↄ̃n yã kɛ̀ èe ee onao. Aↄ̃é annabi pↄ́kã uta da aↄ̃ gbɛ̃nↄ sãsão dↄro. Eé be annabin a ũro, búbarin a ũ, ée buraa kɛɛ zaa a ↄ̀wazikɛgurↄmɛ. Tó wà à là: Bↄ́ bↄ̀gbɛ bé kú n ↄↄnↄa sↄ̃ↄ? Eé be: É'e! Ma kɛ̃nna ma gbɛ̃nↄ bɛmɛ. Mamↄma Dii Zĩ̀kpɛde ma bè:
Fɛ̃ɛda, ǹ fɛɛ ma sãdãrizi, gↄ̃ kɛ̀ dɛ ma gbɛ̃ndoo ũu pì.
Ǹ ma sãdãri pì lɛ́, sãanↄ é fãakↄ̃a,
mɛ́ ↄ tↄ̃ aↄ̃ gbɛ̃ kpɛɛdeenↄa.
Weé bùsu gbɛ̃nↄ lɛo plaaa lɛ́ wà ń dɛdɛ,
mↄde lɛo doo é gↄ̃ à guu.
Mamↄma Dii mámbe má ò.
Mɛ́ lɛo doo pì baasa kↄ̃n tɛ́o lán kondogi baasana bà.
Mɛ́ ń maaa yↄ̃ mà gwa lán wè vura maaa yↄ̃ wà gwa nà.
Aↄ̃é ma sísi, mɛ́ weńla.
Mɛ́ be ma gbɛ̃nↄn ń ũ, aↄ̃é be Diin ń Luda ũ.