12
Dii Yerusalɛmu bↄna bori píngi ↄzĩ
Yã kɛ̀ Dii ò Isarailinↄ musun yɛ̀. Dii kɛ̀ musu kpàɛ à tↄↄtɛ kàɛ bensↄ̃ è nini í kása gbɛ̃ntee guu bè: À gwa! Mɛ́ Yerusalɛmu kɛ lán togoo kɛ̀ à í é borii kɛ̀ aↄ̃ↄ ligazinↄ tàtaa pá bà. Aↄ̃é Yerusalɛmu kagura kɛ kↄ̃n Yudanↄ bùsuo píngi. Zĩ pìa tó anduna boriinↄ píngi à kagura kɛ̀ lɛ, mɛ́ Yerusalɛmu kɛ bori pínginɛ gbɛ̀si kɛ̀ sí sɛ́roo ũ. Gbɛ̃ kɛ̀ èe wɛtɛɛ à sɛ́ píngi é à zĩnda kɛ̃nna. Zĩ pìa mɛ́ tó gídi gɛ̃ sↄ̃nↄn píngi, mɛ́ bã̀n zĩ ń dìrinↄa. Mamↄma Dii mámbe má ò. Ma wɛ́ɛ égↄ̃ wɛ̃na Yudanↄ yã musu, mɛ́ boriinↄ sↄ̃nↄ vĩ̀a kũńnɛ. Yudanↄ kínanↄ é be ń swɛ̃̀n, Yerusalɛmudeenↄ gbãa, kɛ̀ Dii Zĩ̀kpɛden ń Luda ũ yãnzi.
Zĩ pìa mɛ́ tó Yudanↄ kínanↄ gↄ̃ lán tɛ́yↄ̃ kɛ̀ kú yàka gbáru bà, lán sɛ̃̀tɛ kɛ̀ sↄtↄ sɛ̃̀ bakaanↄ guu bà. Aↄ̃é gbɛ̃ kɛ̀ aↄ̃ↄ ligańzinↄ sãsã ↄplazi kↄ̃n ↄzɛzio, Yerusalɛmu égↄ̃ kaɛna a gbɛ̀n. Mamↄma Dii mɛ́ Yuda wɛ́tɛnↄ bↄ káaku, lɛ Dauda boriinↄ gakui kↄ̃n Yerusalɛmudeenↄ pↄ́o tóngↄ̃ dɛ Yuda kpaaanↄ pↄ́laro. Zĩ pìa mamↄma Dii mɛ́ ↄ kú Yerusalɛmudeenↄla. Zĩ pìa aↄ̃ gbãasaideenↄ é gbãa e lán Dauda bà, Dauda boriinↄ sↄ̃ é gbãa e lán Luda bà, lán Dii Malaika kɛ̀ dↄńnɛ aɛ bà. Zĩ pìa mɛ́ zɛ kↄ̃n borii kɛ̀ aↄ̃ mↄ̀ lɛ́ɛ Yerusalɛmuanↄ kaatɛnao ń píngi.
Yudanↄ aɛdↄna Diia
10 Mɛ́ ma Ninii pisi Dauda boriinↄa kↄ̃n Yerusalɛmudeenↄ ń píngi, lɛ aↄ̃ ma sùu dↄ̃ aↄ̃ adua kɛ, aↄ̃ mamↄma kɛ̀ aↄ̃ ma zↄ̃ↄ gwa. Aↄ̃é sósobi ↄ́ↄ dↄ à yã musu lán wè dↄ nɛ́ mɛ̀n doo gana yã musu nà. Aↄ̃é pↄsiaa kɛnɛ lán wè kɛ daudu gana yã musu nà. 11 Zĩ pìa Yerusalɛmudeenↄ sósobi ↄ́ↄdↄna égↄ̃ dɛ lán sósobi ↄ́ kɛ̀ wà dↄ̀ Adadarimↄ Mɛgido gusararaan bà. 12 Bùsu pì gbɛ̃nↄ é sósobi ↄ́ↄ dↄ fáandi kↄ̃n fáandio, Dauda boriinↄ ńtɛ̃ɛ, aↄ̃ nↄgbɛ̃nↄ ńtɛ̃ɛ, Natã boriinↄ ńtɛ̃ɛ, aↄ̃ nↄgbɛ̃nↄ ńtɛ̃ɛ, 13 Levinↄ ńtɛ̃ɛ, aↄ̃ nↄgbɛ̃nↄ ńtɛ̃ɛ, Simɛi boriinↄ ńtɛ̃ɛ, aↄ̃ nↄgbɛ̃nↄ ńtɛ̃ɛ, 14 kↄ̃n bori kpaaanↄ ńtɛ̃ɛtɛ̃ɛ, aↄ̃ nↄgbɛ̃nↄ ńtɛ̃ɛtɛ̃ɛ dↄ.