11
Lɛbanↄ bùsu, ǹ zɛ́ wɛ̃
lɛ n sida línↄ tɛ́ kũ.
Pini línↄ, à sósobi ↄ́ↄ dↄ,
zaakɛ sida línↄ lɛ̀ɛ, gakuidee pìnↄ yàka.
Basã bùsu gbíi línↄ, à sósobi ↄ́ↄ dↄ,
zaakɛ líkpɛ sisina pì kwɛ̀.
Sãdãrinↄ sósobi ↄ́ dↄ,
zaakɛ aↄ̃ sãdãki maaanↄ yàka.
Músunↄ wiii dↄ,
zaakɛ Yoda dàko kàatɛ.
Sãdãri maa kↄ̃n sãdãri bɛ̀ɛsaideeo
Dii ma Luda bè màgↄ̃ sãa kɛ̀ dɛ wà ń kòto kpánↄ dãkpaa, zaakɛ aↄ̃ lùrinↄ è ń kòto kpámɛ, wè wɛ́ɛ tãḿmaro. Aↄ̃ yàrinↄ sↄ̃ è be wa sáabu kɛ̀ Diinɛ, zaakɛ wa ↄↄdaa lè wá kũ̀. Aↄ̃ dã̀ri pìnↄ è ń wɛ̃nda gwaro. Dii bè é anduna gbɛ̃nↄ wɛ̃nda gwa dↄro, é tó aↄ̃ lɛ́ɛ kↄ̃ ↄzĩ kↄ̃ ń kínanↄ ↄzĩo dↄ. Aↄ̃é anduna dúgu zↄ̃ bensↄ̃ é gbɛ̃ke bↄ ń ↄzĩro. Ben ma sãa kɛ̀ dɛ wà ń kòto kpánↄ dã̀kpa, atɛ̃nsa kɛ̀ wèe wɛ́ɛ tãaḿmanↄ. Ben ma gò sɛ̀ mɛ̀n plaa ma tↄ́ kpàńnɛ. À doo tↄ́n Gbɛ̃kɛɛ, à doo sↄ̃ Lɛdolɛ, ben mɛ́ɛ sãa pìnↄ dãkpaao.
Mↄ doo guu ma sãdãri gↄ̃ↄn aagↄ̃ mↄ̀nↄ kàatɛ. Ma sãanↄↄ ye ma kãziro, ben ma fuḿma. Ma bè sãanↄnɛ mɛ́ ń dãkpa dↄro, à kɛ̀ aↄ̃ↄe gaanↄ ga, à kɛ̀ aↄ̃ↄe kaatɛnↄ kaatɛ, kpaaa kɛ̀ gↄ̃̀nↄ kↄ̃ só. 10 Ben ma a gò kɛ̀ ma tↄ́ kpànɛ Gbɛ̃kɛɛ sɛ̀ má ɛ̀ ma a bà kuuna kↄ̃n bori píngio gbòro. 11 Bàkuunańyo pì gborogurↄↄ pìn sãa kɛ̀ wèe wɛ́ɛ tãaḿmanↄ kɛ̀ aↄ̃ↄe ma gwaanↄ dↄ̃̀ sa kɛ̀ yã pì bↄ̀ Dii kiiamɛ. 12 Ma bè sãanↄnɛ tó à kɛ̀ńnɛ, aↄ̃ ma asaia kpáma. Tó lɛn sↄ̃ro, aↄ̃gↄ̃ ń pↄ́ kũna. Ben aↄ̃ fĩa bòmɛ kondogi ↄↄ mɛ̀n baaakuri. 13 Dii bèmɛ mà a luna ↄↄ kɛ̀ aↄ̃ tↄkɛ̀ pì zu oroborinɛ, kɛ̀ èe ↄↄ bↄ dɛ beeelaroo pì, ben ma kondogi ↄↄ mɛ̀n baaakuri pìnↄ sɛ̀ má zù oroborinɛ Dii ua guu. 14 Ben ma a gò plaadee kɛ̀ ma tↄ́ kpànɛ Lɛdolɛ sɛ̀ má ɛ̀ ma gbɛ̃kɛɛ kɛ̀ Yudanↄ kↄ̃n Isarailinↄↄ vĩ kↄ̃o gbòro.
15 Ben Dii bèmɛ mà sãdãri bɛ̀ɛsaidee dada sa, 16 zaakɛ é sãdãri diɛ ń bùsun kɛ̀ eégↄ̃ làakari dↄ sãa kɛ̀ aↄ̃ↄe kaatɛnↄaro, eé à kɛ̀ fã̀akↄ̃aanↄ wɛtɛro, eé ɛ̃zɛ̃ kɛ à kɛ̀ kɛ̃̀nnanↄnɛro, eé à kɛ̀ gbãaanↄ gwaro. Eé sã mɛ̀kpananↄ kɛ̀sɛsↄↄ woto à ń só.
17 Wãiyoo sãdãri bɛ̀ɛsaidee kɛ̀ è pã kpá sãanↄzi!
Weé à lɛ́ fɛ̃ɛdaao a gã̀sãa kↄ̃n a wɛ́ɛ ↄplaao,
à gã̀sã pì é gazi, à wɛ́ɛ pì é nan kpáturugu.