10
Dii ↄligana Yudanↄzi
À lou gbeka Diia laudɛdɛgurↄ,
zaakɛ Dii bé è tó lou sisi,
è tó lou mańnɛ,
è tó bura pↄ́nↄ kɛ baadenɛ.
Tãanↄ è yã gɛ̀ o,
màsokɛrinↄ è yã ɛgɛɛ e.
Wɛ́ɛgupu'erinↄ yã nɛ́ mↄnafikiyãmɛ,
aↄ̃ gbɛ̃nↄ nↄ̀sɛkpaɛnnɛna nɛ́ yã pãamɛ.
Beee yãnzin gbɛ̃nↄↄ likↄ̃ana lán sãanↄ bà,
aↄ̃ↄ kú nawɛ̃an kɛ̀ aↄ̃ↄ dã̀ri vĩro yãnzi.
Ma pↄↄ fɛ̃na aↄ̃ dã̀rinↄzi,
mɛ́ wɛ́ɛ tã ń dↄn'aɛdee pìnↄa.
Mamↄma Dii Zĩ̀kpɛde
mɛ́ ↄ liga Yudanↄzi ma kpàsa pↄ́nↄ ũ,
mɛ́ ń kɛ lán sↄ̃ kɛ̀ kãi nna zĩ̀lan bà.
Ɛ̃daɛgbɛ é bↄ ń tɛ́,
kuta lípɛɛ kↄ̃n zĩ̀kasao é bↄ gwe,
kpatablerinↄ é bↄ gwe ń píngi.
Aↄ̃égↄ̃ dɛ gↄ̃sagbãaanↄ ũ,
aↄ̃é kɛ̀sɛ pɛ́ɛpɛɛ ń ibɛɛnↄa zĩ̀kazɛnↄn bↄtↄnga ũ.
Lán má kúńyo nà, aↄ̃é zĩ̀ ká wà sↄ̃deenↄ fu.
Mɛ́ Yudanↄ gba gbãaa,
mɛ́ Yusufu boriinↄ mì sí,
mɛ́ suńyo ń gwena ziin, kɛ̀ má ń wɛ̃nda vĩ yãnzi.
Aↄ̃égↄ̃ dɛ lán mɛ́ɛ ń zĩnna yãroo bà,
zaakɛ mámbe Dii ń Luda ũ, mɛ́ yã weńla.
Ɛflaimunↄ égↄ̃ gↄ̃sagbãaanↄ ũ,
aↄ̃ pↄↄ égↄ̃ nna lán wɛ̃ɛ ń kũ bà.
Aↄ̃ nɛ́nↄ é e wà pↄnnaa kɛ,
aↄ̃ pↄↄ é kɛ nna Diia.
Mɛ́ swee pɛ́ńzi mà ń kakↄ̃a,
mɛ́ ń bo, aↄ̃é pari kũ lán yãa bà.
Baa tó ma ń fãakↄ̃a boriinↄ tɛ́,
ma yã égↄ̃ dↄńgu zaa bùsu zã̀azãnↄa.
Aↄ̃pinↄ kↄ̃n ń nɛ́nↄ égↄ̃ kuu aↄ̃ su.
10 Mɛ́ ń bↄɛ Igipiti bùsun mà suńyo,
mɛ́ ń kakↄ̃a Asiria bùsun
mà suńyo Giliada bùsun kↄ̃n Lɛbanↄo.
Guu é mↄ́ḿmaro.
11 Aↄ̃é bikũ Igipiti ísiaaa,
aↄ̃é à í kokonanↄ fu,
Nili í lↄ̀nↄ é baba.
Asirianↄ wada é kpáɛ,
Igipitinↄ iko é yãa.
12 Mamↄma Dii Zĩ̀kpɛde ma bè,
ma gbɛ̃nↄ é gbãa e ma guu aↄ̃gↄ̃ tɛ́mazi.