9
Yã vɛ̃ɛna Isarailinↄ ibɛɛnↄa
Dii é yã da Adaraka bùsula,
eé tó yã vɛ̃ɛ Damasikua,
zaakɛ gbɛ̃ntee wɛ́ɛ kú Diia
kↄ̃n Isaraili boriinↄ ń píngi.
Yã pì é vɛ̃ɛ Amataa dↄmɛ
kↄ̃n Tayao kↄ̃n Sidↄ̃o,
baa kɛ̀ ↄ̃ndↄ̃rinↄmɛ maamaa.
Tayadeenↄ bĩi gbãaa bò wà lìga ń wɛ́tɛzi,
aↄ̃ kondogi kàkↄ̃ańzi lán bùsu'ãatɛ̃ bà,
aↄ̃ vura nànakↄ̃ańzi lán zɛ́ guu bùsuti bà.
Ǹ gwa! Dii é ń pↄ́nↄ síḿma,
eé zɛ́ kɛ̀ aↄ̃ↄ vĩ ísiaala mì dɛ.
Tɛ́ bé eé ń wɛ́tɛ pì ble.
Asakɛlↄnideenↄ é e, vĩa é ń kũ.
Gazadeenↄ é petee bo kↄ̃n wãwãao
kↄ̃n Ɛkɛrↄnideenↄ dↄ,
zaakɛ tãmaa é ń nɛ́mɛ.
Gazadeenↄ é kora ń kínazi,
Asakɛlↄni é gↄ̃ bɛzĩ ũ.
Bori pãndenↄ é Asadↄdi sí,
Dii é Filisitininↄ wada mì dɛ.
Eé nↄ̀bↄ kòtokpasai bↄ ń lɛ́zĩ,
eé tɛ̃̀pↄ bↄ ń lɛ́n.
Aↄ̃ gbɛ̃ kɛ̀ gↄ̃̀nↄ é gↄ̃ wa Luda pↄ́ ũmɛ,
aↄ̃é gↄ̃ lán Yudanↄ bori gãli ke bà,
Ɛkɛrↄnudeenↄ é gↄ̃ à gbɛ̃nↄ ũ
lán Yebusinↄↄ kɛ̀ nà.
Dii é a bùsu kↄ̃n a gbɛ̃nↄ dãkpa
zĩ̀kari kɛ̀ aↄ̃ↄe mↄↄ lɛ́ɛḿmanↄ yãnzi.
Gbãamↄnnɛrinↄ é gbãaa bleḿma dↄro,
zaakɛ égↄ̃ wɛ́ɛ tɛ́ńzimɛ sa.
Zayↄn Kína mↄna
A Zayↄndeenↄ à pↄnnaa kɛ maamaa,
a Yerusalɛmudeenↄ à áyuwi kɛ.
À gwa, a kína e mↄↄwa,
è yã kɛ a zɛ́a bensↄ̃ zĩ̀blerimɛ.
À nↄ̀sɛ yĩi bensↄ̃ à di zaaki kpɛɛ,
à di zaakinɛ bↄ̀rↄ kpɛɛ.
10 Eé sↄ̃goronↄ bↄɛ Ɛflaimu bùsun,
eé tó zĩ̀kasↄ̃nↄ gↄ̃ kú Yerusalɛmu dↄro,
weé zĩ̀kasanↄ ɛ́'ɛ.
Eé aafia kpàakpa kɛ bori pínginɛ,
eé kí ble zaa ísia lɛ́a kɛ̀ kↄ̃n à lɛ́a kãao,
zaa Yuflatizi ai anduna lɛ́a.
11 Amↄa kɛ̀ á dɛ zĩ̀zↄnↄ ũ sↄ̃,
mɛ́ a bↄɛ wɛ̀ɛ ísai pìn
ma bà kuunaao aru yãnzi.
12 Zĩ̀zↄ tãmaadeenↄ, à su a wɛ́tɛ bĩideen,
baa gbã̀a mɛ́ɛ ooare, mɛ́ sↄkpaare lɛo plaa.
13 Yudanↄn ma sá kɛ̀ mɛɛ̀ gá ũ,
Ɛflaimunↄn ma kà kɛ̀ mɛɛ̀ kpáàla ũ.
Mɛ́ Zayↄndee pìnↄ gbarɛ Girikinↄa,
aↄ̃é gↄ̃mɛ lán gↄ̃sagbãaa fɛ̃ɛdaa bà.
14 Zaa musu Dii é bↄ à mↄ́ a gbɛ̃ pìnↄa,
à kà é gɛ̃tɛ lán loupina bà.
Dii Luda é kãkãki pɛ́,
eé mↄ́ zaa sↄↄmɛtɛ kpa zàga'ĩa guu.
15 Dii Zĩ̀kpɛde é ↄ liga a gbɛ̃nↄzi,
aↄ̃é ń ibɛɛnↄ kɛ gyáigyai kↄ̃n gbɛ̀mbagbɛnↄ.
Aↄ̃é ń aru mi wà pata lán wɛ̃miri bà,
aↄ̃é kɛ zímzim lán taa kɛ̀ wè aru fão sa'okiia bà.
16 Dii ń Luda é ń mì sí zĩ pìa a kpàsa sãanↄ ũ,
aↄ̃égↄ̃ tɛ́ kɛɛ à bùsun lán kífura gbɛ̀ bɛ̀ɛdeenↄ bà.
17 Aↄ̃ maakɛɛ é gbɛ̃ wɛ́ɛ ble fá!
Pↄ́wɛɛ é tó gↄ̃kparɛnↄ fɛɛna gↄ̃ nna,
geepiwɛ̃ɛ é tó nↄkparɛnↄ mɛ̀ kpá.