7
A smul vin̈aj Acán
Ay jun vin̈ scuch Acán d'a yin̈tilal Judá, yuninal vin̈aj Carmi, yixchiquin vin̈aj Zabdi, yin̈tilal vin̈aj Zera, ix yic'b'at juntzan̈ tas vin̈ ay yovalil yic'jib'ati. Masanil eb' israel ix och locan yuj smul vin̈ chi', yuj chi' ix cot yoval sc'ol Jehová d'a yib'an̈ eb'.
Ix ac'ji ganar eb' israel yuj eb' aj Hai
Ayic ayec' vin̈aj Josué yed' eb' israel d'a Jericó, ix schecanb'at jayvan̈ eb' vin̈ vinac vin̈ yic sb'at yilan eb' vin̈ chajtil yaj chon̈ab' Hai. Aton jun ay d'a yichan̈cot Betel d'a slac'anil Bet-avén. Ix b'at eb' vin̈ yila' tas yaj jun chon̈ab' chi'. Axo ix jax eb' vin̈, ix yalan eb' vin̈ d'a vin̈aj Josué chi' icha tic: Man̈ yovaliloc sb'at eb' vin̈ chon̈ab' tic smasanil, palta an̈ej chab'oc, ma oxeoc mil eb' vin̈ sb'at yac' oval yed' eb', yic man̈ ton̈ejoc syixtej sb'a eb' vin̈ smasanil, yujto quenn̈ej eb' stan̈van jun chon̈ab' chi', xchi eb' vin̈.
Yuj chi' an̈ejam oxeoc mil eb' vin̈ soldado ix b'at yac' oval yed' eb' aj Hai chi'. Palta axo ix aji, ix ac'ji ganar eb' vin̈ soldado israel chi' yuj eb'. Ix pechji eb' vin̈ d'a spuertail chon̈ab' chi' masanto d'a juntzan̈ lugar b'aj tz'ic'jielta q'uen q'ueen stzeyji. Ix miljicham 36 eb' vin̈ soldado israel chi' yuj eb' d'a sat vitz d'a yalan̈ jun chon̈ab' chi', yuj chi' ix te xiv eb' israel chi' smasanil, ix chab'axq'ue sc'ol eb'.
Yuj chi', a vin̈aj Josué yed' eb' vin̈ yajalil chon̈ab', ix sn̈ic'b'at spichul eb' vin̈ yuj cusc'olal, ix yac'anpaxq'ue pococ eb' vin̈ d'a sjolom, ix lajvi chi', ix em cumnaj eb' vin̈ d'a yichan̈ te' scaxail strato Jehová, ix emc'och snan̈al sat eb' vin̈ d'a sat luum masanto ix em c'u.
Ix yalan vin̈aj Josué chi' icha tic:
—Ay Mamin Jehová, ¿tas yuj ix iq'uec'ta a chon̈ab' tic d'a sc'axepal a' Jordán tic? ¿Tom yuj on̈ satanel eb' amorreo, yuj chi' on̈ iq'uec'ta d'a jun lugar tic? Te vach' ama, ta ix on̈ can d'a sc'axepalec' a' Jordán chi'. Ay Mamin, ¿tasto val ol vala'? A eb' a chon̈ab' tic toxon̈ej ix el eb' d'a eb' ajc'ool. Axo eb' cananeo yed' masanil chon̈ab' cajan d'a juntzan̈ lugar tic, ol yab' specal eb' tas ix sc'ulej eb' a chon̈ab' tic, ol smolb'an sb'a eb', axo on̈ satanel eb' chi', man̈xo ol on̈ b'inaj d'a sat lum tic. Axo eb' anima, chuc ol yal eb' d'a a patic, xchi vin̈.
10 Ix tac'vi Jehová d'a vin̈ icha tic:
—Q'uean̈ vaan, ¿tas tza c'ulej?
11 A eb' eyetisraelal tic ix och smul, yujto maj sc'anab'ajej eb' tas ix val d'ayex. Ix yelq'uejcot tastac eb' ix vala' to satel smasanil. Ix elc'an eb', ix yic'ancot eb' d'a elc'altac, ix sc'ub'anel eb' b'aj cajan. 12 Yuj val chi' maxtzac yal-laj e tec'b'an e b'a d'a eb' eyajc'ol chi', tzex el d'a eb'. Yuj chi' a ticnaic smoj val tzex sateli. Tato man̈ ol e satel masanil tas ix vala' to tze sateli, val yel man̈xo ol in och eyed'oc. 13 A ticnaic jun, q'uean̈ vaan, al d'a eb' anima tic to sacb'itej sb'a eb', syac'an lista sb'a eb', yujto a q'uic'an sjavi eb' d'a vichan̈ smasanil. A in Jehová e Diosal in svala': D'a e cal a ex israel ex tic, ay tas ix vala' to satjieli, yuj chi' tato an̈eja' e c'ub'aneli, val yel man̈xo ol yal e tec'b'an e b'a d'a eb' eyajc'ol chi'. 14 A q'uic'an, d'a junjun in̈tilal tz'aj e ja d'a vichan̈. A jun in̈tilal tzin ch'oxo', a d'a scal jun chi' ay jun in̈tilal tz'och d'a vichan̈ d'a junjun macan̈. A jun macan̈ tzin ch'ox chi', sjavi d'a vichan̈ d'a junjun familiail, axo jun familia tzin ch'ox chi', sjavi masanil eb' vin̈ vinac ay d'a scal, d'a junjunal sja eb' vin̈ d'a vichan̈. 15 A d'a vin̈ tz'ilchajelta tas ix vala' to satjieli, a jun vin̈ chi' sn̈usjitz'a vin̈ yed' yetb'eyum, yuninal yed' masanil tastac ay d'ay, yujto ix sc'ulej vin̈ tas man̈ smojoc, maj sc'anab'ajej in trato vin̈, xchi Jehová.
A schamel vin̈aj Acán
16 Axo d'a junxo c'u, ix pet q'ue vaan vin̈aj Josué chi', ix yalan vin̈ to smolb'ej sb'a eb' anima d'a junjun in̈tilal. Elan̈chamel ix ch'oxji yin̈tilal vin̈aj Judá yuj Jehová. 17 Ix yalan vin̈aj Josué chi' to macquiltac tz'aj sch'oxan sb'a eb' yin̈tilal Judá chi'. Axo d'a scal eb', ata' ix sch'ox eb' yin̈tilal vin̈aj Zera Jehová, axo pax d'a scal eb' chi' ix elta eb' yin̈tilal vin̈aj Zabdi. 18 Junjunal ix aj snitzancot sb'a eb' yin̈tilal vin̈aj Zabdi chi'. Axo d'a scal eb' ix ch'oxji vin̈aj Acán yuninal vin̈aj Carmi, yixchiquin vin̈aj Zabdi schab'il yixchiquin vin̈aj Zera, d'a yin̈tilal Judá yuj Jehová.
19 Ix lajvi chi' ix yalan vin̈aj Josué d'a vin̈aj Acán chi' icha tic:
—Ach vetchon̈ab', d'a yichan̈ Jehová co Diosal a on̈ israel on̈ tic, jichan val tzala' tas chucal ix a c'ulej, man̈ a c'ub'ejeli, xchi vin̈.
20 Ix tac'vi vin̈aj Acán chi' icha tic:
—Val yel ix och in mul d'a Jehová co Diosal. Ay ton juntzan̈ tas ix velq'uejcoti. 21 A d'a scal masanil tastac ay d'a Jericó, ix vic'cot jun c'apac c'apac cotnac d'a Babilonia, yujto te vach' yilji c'apac yed' q'uen plata oye' am libra yalil yed' jun telan̈ q'uen oro ay am junoc libra yalil. Ix viloch in c'ol d'a juntzan̈ chi', yuj chi' ix vic'coti. A d'a snan̈al yol in mantiado mucan vuuj. A q'uen plata chi' a d'a yalan̈ aycanem q'ueen, xchi vin̈.
22 Ix lajvi chi', ix schecanb'at juntzan̈ eb' vin̈ vinac vin̈aj Josué chi' yil d'a yol smantiado vin̈aj Acán chi'. Elan̈chamel ix b'at eb' vin̈, ix b'at sjoyanq'ueta juntzan̈ chi' eb' vin̈. A d'a yalan̈, ata' ayem q'uen oro yed' q'uen plata chi'. 23 Ix yic'ancot eb' vin̈ d'a vin̈aj Josué chi' d'a yichan̈ masanil eb' israel. Ix lajvi chi' ix ac'jioch d'a yichan̈ Jehová. 24 Axo vin̈aj Josué chi' yed' masanil eb' israel chi' ix yaman vin̈aj Acán chi' yed' juntzan̈ chi': Aton q'uen plata, jun c'apac c'apac, jun telan̈ q'uen oro, eb' yuninal vin̈, eb' ix yisil vin̈, noc' vacax, noc' b'uru, noc' calnel, smantiado vin̈ yed' masanil tas ay d'a eb'. Ix yic'anb'at eb' israel chi' d'a jun ac'lic scuchan Acor.
25 Axo yic ix c'och eb' ta' ix yalan vin̈aj Josué chi' icha tic:
—¿Tas yuj ix ic'cot jun yaelal chi' d'a quib'an̈? A ticnaic jun, yac'ocab'cot yaelal Jehová d'a ib'an̈, xchi vin̈.
Ix lajvi yalan juntzan̈ chi' vin̈, ix syamanoch eb' israel chi' sjulq'uenancham vin̈aj Acán chi' yed' masanil eb' yuninal. Ix lajvi chi' ix sn̈usancantz'a eb' masanil tastac ay d'a vin̈. 26 Ix lajvi chi', ix q'uecan juyan̈ q'uen q'ueen d'a yib'an̈ eb', ix cann̈ej jun juyan̈ q'uen q'ueen chi' ta', yuj chi' Acor7.26 ix sb'iejcan jun ac'lic chi'. Icha chi' ix aj yoch vaan yoval sc'ol Jehová d'a yib'an̈ chon̈ab' Israel.
7.26 7:26 Acor Syalelc'ochi “satjieli”.