19
Ri Jesús nu'ij chi man utz ta chi ri achi nuya' can ri rixayil
(Mr. 10:1-12; Lc. 16:18)
Tok ri Jesús xtane' chubixic ri ch'abel ri', xuya' can ri departamento Galilea, y xbe pa departamento Judea, pa tak lugares ri ec'o-apu juc'an* ruchi' ri rakan-ya' Jordán. Man juba' ta oc xetzekle'en richin, y chiri' xu'on chique ri yeyavej chi xec'achoj.
Jac'ari' xe'eka achi'a' fariseos riq'uin richin niquicanoj achique ta niqui'en richin nika pa quik'a', y quire' c'a xquic'utuj che: Ri ley ri xuya' ri Dios che ri Moisés, ¿nuya' cami lugar chi jun achi nuya' can ri rixayil* xa achique na roma? xecha'. Jac'a ri Jesús quire' rutzolic quitzij xu'on: ¿Man itz'eton ta rix ruch'abel ri Dios ri nu'ij chi ri Jun ri xbano quichin ri vinak pa na'ey, xe jun achi y jun ixok xu'on?* Ri Dios xu'ij chi ri ala' man xtic'uje' ta chic quiq'uin ri rute-rutata', xa xtiquic'uaj-qui' riq'uin ri rixayil,* y xe jun* xtiqui'en ri eca'i'. Quiri' nu'ij ruch'abel ri Dios. Re' nu'ij tzij chi man eca'i' ta chic, xa jun quibanon. Romari', ri xa jun rubanon ri Dios chique, man jun vinak tijacho quivech, xcha' ri Jesús. Jac'a ri fariseos xqui'ij: Si quiri', ¿achique roma ri Moisés rutz'iban can chi ri achi ri nrojo' nuya' can ri rixayil, tujacha' jun vuj* che ri rixayil ri achok chupan nu'ij-vi chi nuya' can, y quiri' nujach can jumul? xecha'. Y ri Jesús xu'ij chique: Roma rucovil* ri ivánima rix vinak tok ri Moisés xuya' lugar chi ri achi c'o che'el nuya' can ri rixayil. Pero pa na'ey man quiri' ta. Jac'a yin nin-ij chive: Xa achique na achi ri nuya' can ri rixayil* tok ri ixok xa manak mac rubanon riq'uin chic jun achi, y nuq'uen chic jun ixok, ja nika pa mac.* Ja jun ri achi ri nic'amo ri ixok yo'on can, nika pa mac, xcha' ri Jesús.
10 Jac'ari' quire' xqui'ij ri discípulos: Si jun achi siempre nic'atzin chi ximil riq'uin ri rixayil, más utz man ta nic'ule',* xecha' rije'. 11 Jac'a ri Jesús xu'ij: Man conojel ta niquicoch' yec'uje' quiyon, xaxe ri achok chique yo'on-vi-pe, ri yetiquer.* 12 Roma ec'o achi'a' ri can pa calaxic pe yek'alajin chi man xque'ec'ule' ta vi, ec'o ri man yec'ule' ta roma banon cak'on, y ec'o ri can pa cánima nalex-vi-pe chi yec'uje' quiyon, roma ri cánima nurayij chi más q'uiy yetiquer niqui'en pa ru-cuenta ri aj-chicaj gobierno.* Jac'a ri nuna' chi nitiquer nic'uje' ruyon, man tic'ule', xcha' ri Jesús.
Ri Jesús nuc'utuj ru-favor ri Dios pa quivi' ri ac'ola'
(Mr. 10:13-16; Lc. 18:15-17)
13 Ec'o c'a jujun ac'ola' xe'eyo'ox chuvech ri Jesús, richin nuya' ruk'a' pa quivi' y richin nuc'utuj ru-favor ri Dios pa quivi'. Jac'a ri discípulos xa xequich'olij ri e'uc'uayon-apu ri ac'ola'.* 14 Pero ri Jesús xu'ij chique ri ru-discípulos: Tiya' lugar chique ri ac'ola' chi yepe viq'uin, y man que'ik'at. Roma ri xque'oc ruvinak ri aj-chicaj gobierno, ja ri yebano che ri cánima achel cánima ri ac'ola'.* 15 Y tok ri Jesús xuyala' yan ruk'a' pa quivi' ri ac'ola', rija' xuya' can ri lugar ri', y xbe.
Jun ala' beyon nich'o riq'uin ri Jesús
(Mr. 10:17-31; Lc. 18:18-30)
16 Jac'ari' tok c'o jun xuch'o riq'uin ri Jesús y xu'ij che: Utzulaj Tijonel, ¿achique utz nin-en yin richin quiri' ninvil ri c'aslen* ri richin jumul? xcha'. 17 Ri Jesús xu'ij che: ¿Achique roma rat na'ij chi yin utz? Man jun chic jun utz, xaxe ri Dios. Jac'a rat, si najo' navil ri c'aslen ri richin jumul, que'animaj ri mandamientos,* xcha' che. 18 ¿Achique c'a chi mandamientos ri na'ij? xcha'. Y ri Jesús xu'ij che: Man cacamisan;* man tac'amala-ka-avi' riq'uin jun ri mana-ta achok riq'uin rat c'ulan-vi; man catelak'; man tatz'uc tzij. 19 Taya' quik'ij ri ate-atata'.* Y achel najo-ka-avi' rat, quiri' mismo que'ajo' conojel.* Quiri' nu'ij ri mandamientos, xcha' ri Jesús. 20 Jac'a ri ala' ri xuch'o riq'uin quire' xu'ij: Ronojel ri na'ij, c'a yin ac'ual na chiri' nubanon-pe y c'a quiri' na vacami. ¿Achique chic más ri man nubanon ta? xcha'. 21 Ri Jesús xu'ij che: Si rat najo' na'an tz'akat* che ri ac'aslen, cabin, tac'ayij* ri achajin, y ri rajil tajacha' chiquivech ri vinak ri man jun oc quichajin.* Si quiri' na'an, xtic'uje' abeyomal chicaj.* Y catampe c'a, quinatzekle'ej, xcha'. 22 Tok ri ala' xrac'axaj ri xu'ij ri Jesús, nibison ránima xtzolij-e, roma can q'uiy beyomal c'o riq'uin.
23 Jac'ari' tok ri Jesús xu'ij chique ri ru-discípulos: Can kitzij nin-ij chive chi jun beyon,* c'ayef richin ntoc ruvinak ri aj-chicaj gobierno. 24 Y jun chic, xa más man c'ayef ta chi nik'ax jun chicop camello pa ch'uti rujulil jun bak richin t'iso'n, que chuvech ntoc jun beyon chiquicojol ri ye'an gobernar roma ri Dios, xcha' ri Jesús. 25 Tok ri discípulos xquic'axaj quiri', can achique na xquina', romari' niquibila' chiquivech: Si kitzij achel ri nu'ij, man jun xticolotaj, xecha'. 26 Ri Jesús xerutz'et-apu ri ru-discípulos y xu'ij chique: Chivech rix aj-roch'ulef, manak che'el nibanataj achel ri xin-ij, pero chuvech ri Dios, xa ronojel c'o che'el nibanataj,* xcha' chique. 27 Jari' tok ri Pedro xu'ij che ri Jesús: Tatz'eta' c'a, roj kayo'on can ronojel* richin rat katzekle'en.* ¿Y achique c'a ri xtiyo'ox chike? 28 Ri Jesús xu'ij chique: Can kitzij nin-ij chive chi chupan ri k'ij tok ronojel c'ac'ac' chic rubanon,* tok yin ri xitak-pe richin xinalex chi'icojol xquitz'uye' pa jun lok'olaj tz'uyubel* riq'uin nimalaj nuk'ij, ja jun rix ri xixtzekle'en vichin xquixtz'uye-apu pa doce tz'uyubel c'o quik'ij richin ni'ij ri achique nic'atzin chi ni'an pa quivi' ri erichin ri doce tinamit richin ri Israel.* 29 Y xa achique na jun ri ruyo'on can racho, rute-rutata', rixayil, ralc'ua'l, runimal, ruchak', rana', o rujuyu' roma ri nubi' yin; xtuc'ul jujun ciento más ruvi' che ri ruyo'on can. Y xtiyo'ox che ri c'aslen ri richin jumul. 30 Pero q'uiy chique ri ec'o na'ey vacami, xa xquecanaj can ruq'uisbel, y q'uiy chique ri ec'o can ruq'uisbel, xa xqueyo'ox yan chic na'ey.*
* 19:1 Mr. 10:1-12; Jn. 10:40. * 19:3 Mt. 5:31; 1 Co. 7:10-16. * 19:4 Gn. 1:27; 5:2; Mal. 2:15; Mr. 10:6. * 19:5 Gn. 2:24. * 19:5 Mr. 10:9; Ef. 5:29-32; 1 Co. 6:16. * 19:7 Dt. 24:1-4; Mt. 5:31. * 19:8 Jer. 6:16; He. 3:15. * 19:9 1 Co. 7:10, 11. * 19:9 Mt. 5:32; Mr. 10:11; Lc. 16:18. * 19:10 Gn. 2:18; Pr. 5:15-19; 1 Co. 7:1, 8; 1 Ti. 4:3. * 19:11 1 Co. 7:7, 9. * 19:12 1 Co. 7:32, 34; 9:5, 15. * 19:13 Mr. 10:13; Lc. 18:15. * 19:14 Mt. 18:3; 1 P. 2:2. * 19:16 Mt. 7:14; Lc. 10:25. * 19:17 Lv. 18:5. * 19:18 Ex. 20:13; Dt. 5:17. * 19:19 Ex. 20:12; Mt. 15:4; Ef. 6:1, 2. * 19:19 Lv. 19:18; Ro. 13:9; Gá. 5:14; Stg. 2:8. * 19:21 Mt. 5:48. * 19:21 Hch. 2:45. * 19:21 Hch. 4:34; 1 Ti. 6:18. * 19:21 Lc. 12:33; 16:9. * 19:23 Mr. 10:23-27; 1 Ti. 6:9. * 19:26 Gn. 18:14; Job 42:2; Jer. 32:17; Mr. 10:27. * 19:27 Lc. 14:33. * 19:27 Mt. 4:20; 9:9; Mr. 1:17-20; 10:28; Lc. 5:11; 18:28. * 19:28 2 Co. 5:17. * 19:28 1 Co. 6:2; Ap. 2:26. * 19:28 Lc. 22:30. * 19:30 Mt. 20:16; Mr. 10:31.