13
Nic'atzin chi conojel niquinimaj xa achique na chi autoridad ri yo'on pa quivi'.* Roma ronojel autoridad ja ri Dios yayon, y ri ec'o, ja rija' yayon uchuk'a' pa quik'a'.* Roma c'a ri', ri nupaba-ri' chuvech ri autoridad, xa chuvech ri ruyo'on can ri Dios nupaba-vi-ri'. Y ri quiri' yebano, quiyon nicoyoj-ka castigo pa quivi'. Roma ri yebano gobernar man eyo'on ta richin niqui'en chique ri ebanoy ri utz* chi niquixi'ij-qui', xa richin tiquixi'ij-qui' ri ebanoy ri man utz ta. Romari', richin chi rat manak roma naxi'ij-avi', tabana' ri utz, y utz xcatz'etetaj coma. Roma ri nibano gobernar, jun rusamajinel ri Dios richin favor chave. Pero si man utz ta ri yatajin, taxi'ij-avi', roma c'o ruk'a' richin yaru'on castigar; rija' rusamajinel ri Dios richin nuya' ruq'uexel chique ri yebano ri man utz ta.* Romari' nic'atzin chi rix ninimaj rutzij,* man xe ta richin man tika castigo pan ivi', xa roma chi ri ivánima nuna' chi nic'atzin yixniman tzij. Ja roma ri' nitoj impuestos, roma ri yebano gobernar, erusamajela' ri Dios chuc'uaxic ri tinamit ronojel k'ij. Ronojel ri nic'atzin chi nikaya' chique ri yebano gobernar, tikaya' c'a. Xa achique na ruvech impuesto yo'on pa kavi', tikaya'.* Ri nic'atzin chi yekanimaj, quekanimaj c'a, y ri can c'o quik'ij, tikaya' quik'ij.
Man utz ta chi c'o ic'as, xa titojo'. Pero c'o jun c'as ri can utz vi chi nivakalej, y ri' ja chi nijo-ivi' chivech.* Roma ri yerojo' conojel, najin riq'uin ronojel ri nuc'utuj ru-ley ri Dios. Ri ley ri' nu'ij: Man tac'amala-ka-avi' riq'uin jun ri mana-ta achok riq'uin rat c'ulan-vi. Man cacamisan. Man catelak'. Man tatz'uc tzij chirij jun chic. Man tarayij ri achique c'o riq'uin jun chic. Y c'o chic ch'aka' ri nu'ij ri ley. Pero ronojel re' numaj ri mandamiento ri nu'ij: Achel najo-ka-avi' rat, quiri' mismo que'ajo' conojel.* 10 Ri najo' jun chic, man jun itzel na'an che. Romari', si yatojo'on pan avánima, yatajin riq'uin ronojel ri nuc'utuj ru-ley* ri Dios.
11 Ronojel re' nin-ij, richin tikajaka' utz ri runak' tak kavech,* roma keteman chi nuka yan ri k'ij tok xkucolotaj-e. C'o chic chi k'ij kayo'on kánima riq'uin ri Jesucristo, y romari' nkutiquer nika'ij chi vacami más nakaj chic c'o-vi ri k'ij chi nkucolotaj-e. 12 Ri k'eku'n richin ri ak'a' nik'ax yan, y xa ntel yan pe ri k'ij. Romari', man chic quekabanala' ri xa richin ri k'eku'n, xa tikavika-ki' riq'uin ri samajbel richin ri sakil.* 13 Tikac'uaj jun c'aslen ri can richin vi ri sakil.* Man tikaju-ki' chupan tak nimak'ij richin k'abaric,* ni man tikacusaj ri ka-cuerpo chupan tak mac ri niquiyec q'uix. Man utz ta chi c'o oyoval chikacojol y man utz ta chi itzel nikatz'et jun chic xaxe roma utz c'o.* 14 Nic'atzin chi nivik-ivi' riq'uin ri runo'oj ri Ajaf Jesucristo,* y man tiya-ivi' pa ruk'a' ri mac ri ye'alex-pe pan ivánima.*
* 13:1 Tit. 3:1; 1 P. 2:13. * 13:1 Pr. 8:15; Dn. 2:21; 4:32; Jn. 19:11. * 13:3 1 P. 2:14. * 13:4 1 Ts. 4:6. * 13:5 Ec. 8:2; 1 P. 2:19. * 13:7 Mt. 22:21; Mr. 12:17; Lc. 20:22-25. * 13:8 Gá. 5:14; Col. 3:14; Stg. 2:8. * 13:9 Lv. 19:18; Mt. 22:39; Lc. 10:27. * 13:10 Mt. 22:37-40. * 13:11 Ef. 5:14; 1 Ts. 5:6. * 13:12 2 Co. 10:4; Ef. 5:11; 6:13. * 13:13 1 Ts. 4:12. * 13:13 Lc. 21:34; Gá. 5:15; Ef. 5:18. * 13:13 Stg. 3:14. * 13:14 Gá. 3:27; Col. 3:12. * 13:14 Gá. 5:16; 1 P. 2:11.