12
Ri achique chi c'aslen nic'atzin niquic'uaj ri ralc'ua'l ri Dios
Vacami c'a, roma ri Dios nupokonaj kavech, romari' rix ri junan kaniman ri Jesucristo iviq'uin, yixinbochi'ij chi c'aslic ik'a-ivakan tijacha-ivi'* chi sipanic chuvech ri Dios, jun sipanic ri can lok'olaj vi y nika chuvech rija'. Jari' ri nic'atzin chi ni'en richin niya' ruk'ij. Man ti'en rix achel niqui'en ri vinak ri c'a benak na cánima pa ruvi' ri roch'ulef, xa tiya' lugar chi ni'an c'ac'ac' che ri achique ninojij,* richin quiri' nijal rubanic ri ic'aslen. Y quiri' xtivetemaj achique nrojo' ri Dios chive; xtivetemaj achique ri utz chi ni'en, ri achique nika chuvech, y xtivetemaj rubanic ri c'aslen tz'akat chuvech rija'.
Yin, riq'uin ri utzulaj favor banon chuve roma ri Dios, nin-ij chive chi'ijununal: Man tina-ka-ivi' chi más c'o ik'ij que chuvech ri rubanon ri Dios chive. Pa ruq'uexel ri', pa ruchojmil tinojij chi'ijununal achique kitzij-kitzij ibanic, y ri ninojij, can ta uc'uan roma ri ajani cukul ic'u'x riq'uin ri Dios, achel rujachon chive chi'ijununal.* Y achel jun cuerpo c'o jalajoj rutz'akat,* pero man junan ta quisamaj chiquijununal, quiri' mismo roj ri kayo'on kánima riq'uin ri Jesucristo can roj q'uiy, pero xa jun cuerpo kabanon riq'uin,* y konojel nikato-ki' riq'uin ri samaj nika'an chikajununal chupan ri cuerpo ri'. Kac'ulun ri ru-favor ri Dios riq'uin ri jalajoj ruvech uchuk'a' ruyo'on chike* chiquito'ic ri ch'aka' chic ruk'a-rakan ri cuerpo. Romari', si yo'on che jun chi nuya' rubixic ri nu'ij-pe ri Dios pa ránima,* can ta riq'uin ri ajani cukul ruc'u'x nu'on-vi. Si yo'on che chi yeruto' ri quiniman ri Jesucristo, queruto' c'a. Si richin yerutijoj, querutijoj c'a. Si richin nuya' ruchuk'a' ri cánima, tuya' c'a.* Si richin yeruto' riq'uin ri nic'atzin chique, tuya' riq'uin ronojel ránima. Si yo'on che chi rija' uc'uay bey chiquivech, utz queruc'uaj,* y si richin nupokonaj quivech, tiquicot queruto'.
Riq'uin ronojel ivánima quixojo'on, y man riq'uin ca'i' ipalaj. Tiya' can jumul ri man utz ta* y ja ri utz ri titzekle'ej. 10 Tijo-ivi' chivech achel can ta ichak'-inimal ivi', y tik'alajin iviq'uin chi'ijununal chi can kitzij nitij ik'ij chi más ye'iya' pa cuenta ri ch'aka' que chivech rix.* 11 Ri nic'atzin chi ni'an, can tibana', man quixk'oran; tiq'uenc'ot ri ivánima chupan rusamaj ri Ajaf. 12 Tiq'uenc'ot ivánima tivoyo'ej ri favor ri xtuya' ri Dios,* ticoch'o' ri k'axomal ri nik'asaj, man quixtane' chi ni'en orar. 13 Que'ito' ri quiniman ri Ajaf ri nic'atzin quito'ic, tiya' qui-posada tok nic'atzin.*
14 Tic'utuj ru-favor ri Dios pa quivi' ri yebano pokon chive.* Tic'utuj favor pa quivi', y mani nic'utuj castigo. 15 Quixquicot quiq'uin ri yequicot, y quixok' quiq'uin ri ye'ok'.* 16 Junan ivánima tibana'* chi'ivonojel. Man tina-ka-ivi' chi más c'o ik'ij,* xa junan ivánima tibana' quiq'uin ri manak oc quik'ij, y man tinojij chi más q'uiy iveteman chiquivech ri ch'aka' chic. 17 Ri nibano jun pokon chive, rix man titzolij ruq'uexel.* Titija' ik'ij chi ja ri utz chiquivech conojel ri ni'en. 18 Tibana' ri ajani yixtiquer ni'en richin utz nic'uaj-ivi' quiq'uin conojel.* 19 Rix aj-Roma ri can yixinjo', nin-ij c'a chive: Si c'o jun pokon ni'an chive, man ti'en ruq'uexel,* xa tivoyo'ej chi ja ri Dios niyo'on ruq'uexel, roma ri tz'iban can quire' nu'ij: Pa nuk'a' yin c'o-vi ri castigo y ja yin yiyo'on ruq'uexel chique ri yebano mac.* Quiri' nu'ij ri Ajaf. 20 Romari', si nivayijan ri vinak ri itzel yarutz'et, tatzuku'. Si c'o ruchakij-chi', tasipaj ruya'.* Riq'uin ri quiri' xta'an, rija' xa ruyon xtiq'uix roma ri achique rubanon chave. Quiri' nu'ij chupan ri tz'iban can. 21 Man taya' lugar chi yach'acataj roma ri man utz ta ri ni'an chave. Xa tach'aca' ri man utz ta riq'uin favor.
* 12:1 1 Co. 6:13. * 12:2 Ef. 1:18; Col. 3:10. * 12:3 Ef. 4:7. * 12:4 1 Co. 12:12-14; Ef. 4:4, 16. * 12:5 1 Co. 12:20, 27. * 12:6 1 Co. 12:4; 1 P. 4:10, 11. * 12:6 1 Co. 12:10. * 12:8 Hch. 15:32. * 12:8 Hch. 20:28. * 12:9 Am. 5:15; 1 Ts. 5:22. * 12:10 Fil. 2:3; 1 P. 2:17. * 12:12 He. 10:36. * 12:13 He. 6:10. * 12:14 Mt. 5:44. * 12:15 Job 30:25. * 12:16 Ro. 15:5. * 12:16 Sal. 131:1; Pr. 3:7. * 12:17 Pr. 20:22; Mt. 5:39. * 12:18 Ro. 14:19. * 12:19 Lv. 19:18. * 12:19 Dt. 32:35; He. 10:30. * 12:20 Pr. 25:21, 22; Mt. 5:44; Lc. 6:27.