11
Re Dios can c'o-va re je'rucha'on chiquicojol re israelitas
Y vocame nimbij: Re Dios man rutzelan-ta can re rutenemit Israel. Roma yen Pablo yin aj-israelita y nvilon re utzil re pitinak riq'uin re Dios. Y yen yin rey-rumam can re Abraham y chuka' yin rey-rumam can re Benjamín. Re Dios can man rutzelan-ta can re rutenemit, roma can c'amaje-na titz'ucutaj-pa re rutenemit Israel can jare' tak re Dios rutamam-pa rach. Yex can itaman re nubij chupan re ruch'abal re Dios re tz'iban can chij re Elías re rusamajel re Dios re xbex profeta cha. Re Elías xe'rusujuj re ruvinak israelitas chach re Dios tak xuban orar, y xubij: Ajaf, re altares re avichin rat xe'quivulaj y xe'quiquimisaj re nic'aj chic asamajela' re xbex profetas chique. Y xa nayon chic-oc yen yinc'o can, pero chuka' yinquicanoj chin yinquiquimisaj. Quire' xubij re Elías cha re Dios. ¿Y andex como xubij re Dios cha re Elías? Re Dios xubij: Man ayon-ta rat yatc'o viq'uin. C'a jec'o vuku' mil re man quiyi'on-ta ruk'ij re imagen rubini'an Baal. Quire' xubij re Dios cha re Elías. Y quire' chuka' vocame jec'o kavinak israelitas re junan yojcha'on quiq'uin roma re utzil re pitinak riq'uin re Dios. Re je'cha'on roma re utzil re pitinak riq'uin re Dios, man je'cha'on-ta roma camas otz re quibanabal. Xe-ta je'cha'on roma camas otz re quibanabal, man-ta nibex che je'cha'on roma re utzil re pitinak riq'uin re Dios.
Y re' nusekresaj chakavach che re kavinak israelitas re je'cha'on roma re Dios, can xquivel-va re andex rubanic chin ye'colotaj chach re quimac. Jac'a re nic'aj chic kavinak israelitas re man je'cha'on-ta roma re Dios, man xquivel-ta re andex rubanic chin ye'colotaj chach re quimac, xa xcoversas re cánma roma re Dios. Ancha'l nubij chupan re ruch'abal re Dios re tz'iban can: Re Dios can xuban chique ancha'l che camas ye'var. Can ancha'l che man ye'tzu'un-ta, can ancha'l che man niquic'axaj-ta, y can c'a quire' quibanon chupan re tiempo vocame. Quire' nubij chupan re tz'iban can. Y re rusamajel re Dios re xubini'aj David rubin can chuka':
Che ja-ta re utzulaj tak viybal xtoc qui-trampa y chapabal quichin.
Y can ja-ta re' re xtitzako quichin y xtoc-ta rajal re quibanabal.
10 Xtik'ukumutaj-ta re quinak'avach, chin che man-ta xque'tzu'un.
Y can-ta nojel tiempo luculic quij xtiquiban chuxe' re quimac.
Quire' re rubin can re David.
Re Dios xusuj chique re vinak re man je israelitas-ta che can ye'rucol
11 Y vocame nimbij: Re vinak israelitas man jumul-ta xe'tzak tak xquipak'ij rue' cakan. Pero re Dios xaxe chin che nuya' jun rayibal quiq'uin che niquinimaj-ta rutzij, mare' xusuj chuka' chique re vinak re man je israelitas-ta che can ye'rucol chach re quimac. 12 Re kavinak israelitas xquitzelaj re Dios, y mare' re Dios xusuj ronojel utzil chique re nic'aj chic vinak re man je israelitas-ta. Pero xque'pa más utzil tak re kavinak israelitas xtiquinimaj re Jesucristo.
13 Y yen c'o chuka' jun cosa ninjo' nimbij chique re man je israelitas-ta: Yen, yin jun apóstol, y ja re Dios re yintakayon quiq'uin re man je israelitas-ta. Y can ninya' ruk'ij re nusamaj. 14 Y riq'uin re' ninjo' ninya' jun rayibal quiq'uin re nuvinak chin che ye'colotaj-ta chach re quimac, roma can niquitz'at re samaj re nimban chiquicojol re man je israelitas-ta. 15 Re vinak re man je israelitas-ta xc'am quivach roma re Dios, reje' xc'am quivach roma re nuvinak israelitas man chic xquinimaj-ta rutzij, mare' re Dios can xe'ruya' can. Pero xque'pa más utzil tak re nuvinak xtic'am chic quivach roma re Dios. C'ajare' c'a xkojc'astaj, y xtutz'am-a jun c'aslen c'ac'a. 16 Re israelitas can je'cha'on-va. Roma vo xa re quixe' re israelitas can je'cha'on-va, can quire' chuka' re ruk'a'. Xa can je ancha'l chuka' re nabey tak xcana-vay re nilisas-pa riq'uin re qui'en banon cha harina re nisipas cha re Dios, re' can lok'olaj-va, y quire' chuka' ronojel re qui'en re c'amaje-na tiban xcana-vay cha can lok'olaj-va.
17 Re nuvinak israelitas can je ancha'l re che' rubini'an olivo, re ticon-ka y can jun utzulaj che'. Pero jec'o ruk'a' re xe'choy-a. Y yex re man yix israelitas-ta man yix ruk'a-ta re che' re', xa yix richin chic jun olivo re man ticon-ta, re xa rion xq'uiy-pa. Pero xixya-ka pa rue' re che' re je'chayon-a ruk'a' y re che' re' can ticon-va, mare' q'uiy utzil ic'ulun. 18 Pero yex man ruc'amon-ta che camas ik'ij nina' y can nikasaj quik'ij re nuvinak re xe'lisas-a. Man ruc'amon-ta che camas ik'ij nina', roma itaman che mana-ta re ruk'a' re che' re je'tz'amayon richin re ruxe', xa ja re ruxe' re tz'amayon quichin re ruk'a' re che'. Y yex xa yix ruk'a' re che' y xa man yix ruxe-ta.
19 Y q'uiba' yex ninojij: Yoj can ruc'amon-va che camas kak'ij, roma can jec'o ruk'a' re che' re xe'choy-a, chin che ja yoj re xojya' can pa quiq'uixel. 20 Pero yen nimbij: Reje' roma man xquinimaj-ta re Dios, mare' tak xe'lisas-a. Y yex xaxe roma iniman re Dios, mare' tak yixc'o can pa quiq'uixel. Mare' man ruc'amon-ta che camas ik'ij nina'. Xa tixibij-ivi'. 21 Roma yex itaman che re Dios man xe'rucuy-ta re nuvinak israelitas. Xa xe'rulisaj-a, astapa' reje' can je ruk'a-va re che' ticon. Vo xa quire' xuban quiq'uin reje', chuka' quire' xtuban iviq'uin yex, can man xquixrucuy-ta. 22 Can titamaj c'a che re Dios camas nijovan, pero chuka' reja' can nuban juzgar re mac. Re je'tzekenak chupan re quimac, reja' can ye'ruban juzgar roma re quimac. Jac'a yex can ruyi'on re utzil chiva, pero can nic'atzin che niban confiar-ivi' riq'uin re Jesucristo. Roma vo xa man niban-ta confiar-ivi' riq'uin, yex chuka' yixlisas-a. 23 Pero vo xa re nuvinak israelitas niquinimaj re Jesucristo, re Dios can xtuc'am chic quivach. Roma re Dios can nitiquir nuban quire' chique. 24 Yex re man yix israelitas-ta can yix ancha'l c'a ruk'a' re jun che' rubini'an olivo re man ticon-ta, re xa rion xq'uiy-pa, pero xixlisas-pa riq'uin re jun che' re xa rion xq'uiy-pa y xixya-ka pa rue' re che' re je'chayon-a ruk'a' y re che' re' can ticon-va, astapa' yex man yix ruk'a-ta re jun utzulaj che' re', pero can xixya-ka pa rue'. C'alapa' c'a re nuvinak israelitas che man-ta chic xque'ya' chic-ka jun bey pa rue' re che' re can ticon-va, roma reje' can je ruk'a-va re che' re'.
Re Dios can xque'rucol-va re vinak israelitas
25 Hermanos, yen ninjo' che yex nitamaj-ta re c'a ba-oc tusekresaj-va re Dios, man tina' che iyon yex camas ik'ij roma re ninojij-ka. Y mare' nimbij-a chiva re c'aja-oc xusekresaj re Dios, ja che re nuvinak israelitas can covernak re cánma y man niquijo-ta niquinimaj re Jesucristo, y can quire' xtiquiban, c'a jampa' xque'colotaj re man je israelitas-ta. 26 Y conojel re nuvinak israelitas xque'colotaj. Ancha'l nubij chupan re ruch'abal re Dios re tz'iban can:
Che re nicola quichin re vinak, pa Sion ndel-va-pa,
y xtulisaj-a re itzel tak banabal quiq'uin, re c'o chiquicojol re je rey-rumam can re Jacob.
27 Y yen xtincuy re quimac.
Jare' re trato re ximban quiq'uin.
Quire' nubij re Dios chupan re tz'iban can.
28 Jec'o nuvinak israelitas niquitzelaj re Dios, roma man quiniman-ta re utzulaj ch'abal chin re Dios re nibex evangelio cha. Mare' re Dios xuya' re ruch'abal chiva yex re man yix israelitas-ta. Pero re Dios c'a ye'rajo' re nuvinak israelitas, roma can je'rucha'on y roma chuka' re trato re xuban quiq'uin re kavinak xe'c'ue' ajuer can. 29 Roma tak re Dios nuya' jun cosa, can man jun bey xtulisaj-ta chic. Y tak nrayoj re rutenemit, can katzij che nrayoj, can man jun bey che man-ta katzij nrayoj. 30 Rubanon can, yex re man yix israelitas-ta man xinimaj-ta re Dios. Jac'a tak re nuvinak israelitas xquiya' can re Dios, reja' xusuj re utzil chiva yex, y yex can xic'ul. 31 Re nuvinak man quiniman-ta re Dios vocame, pero xtapon re k'ij tak re Dios xtusuj chic jun bey re utzil chique, y can xtiquic'ul re utzil re', can ancha'l xiban yex. 32 Re Dios can nusekresaj che conojel vinak je aj-maqui', roma nrajo' nusuj re utzil chique conojel.
33 Re Dios camas otz, camas biyom y camas na'oj c'o riq'uin. Yoj can man nak'ax-ta pa kave' re runojebal reja', y man nak'ax-ta chuka' pa kave' re rubanabal. 34 Ancha'l nubij chupan re ruch'abal re Dios re tz'iban can: Man jun vinak re k'axnak pa rue' re andex nunojij re Ajaf Dios, y chuka' man jun nitiquir nibin cha re Dios re andex otz che nuban. 35 Y chuka' man jun vinak re xsipan jun cosa nabey cha re Dios, chin quire' re Dios nuya-pa ruq'uixel cha Man jun. Quire' nubij re tz'iban can. 36 Roma ja re Dios re xbano ronojel. Y riq'uin reja' pitinak-va ronojel. Y ronojel re xe'ruban, can chin che niquiya' ruk'ij. Can tiya' c'a ruk'ij re Dios chin nojel tiempo. Amén.
11:1 1 S 12.22; Jer 31.37. 11:1 2 Co 11.22. 11:1 Fil 3.5. 11:2 Ro 8.29. 11:3 1 R 19.10 11:4 1 R 19.18. 11:5 Ro 9.27. 11:6 Dt 9.4, 5. 11:7 Jn 10.28; Ro 10.3; 2 Ti 2.19. 11:8 Dt 29.4; Is 6.9; 29.10; Jer 5.21; Ez 12.2. 11:9 Sal 69.22. 11:11 Ez 18.23; 33.11. 11:11 Hch 13.46. 11:12 Jer 30.4; Mi 5.7; Zac 2.11. 11:13 Hch 9.15. 11:14 1 Co 7.16; Stg 5.20. 11:16 Lv 23.10. 11:17 Sal 80.11, 16; Is 6.13; 27.11; Jer 11.16; Ez 15.6, 8. 11:17 Ef 2.12. 11:18 1 Co 10.12. 11:20 Ro 12.16. 11:20 Fil 2.12. 11:22 Jn 15.2; 1 Co 15.2; He 3.6. 11:23 Zac 12.10; 2 Co 3.16. 11:25 Lc 21.24. 11:26 Sal 14.7; Is 59.20; 60.15. 11:27 Jer 31.31; He 10.16. 11:28 Dt 9.5. 11:29 Nm 23.19. 11:30 Ef 2.2. 11:32 Ro 3.9; Ga 3.22. 11:33 Dt 29.29; Job 11.7; Sal 36.6. 11:34 Is 40.13. 11:35 Job 35.7. 11:36 1 Co 8.6; Col 1.16; Ap 1.6.