7
Re ley xaxe tak c'a yoj c'as, c'o modo yojc'ue' chuxe' rutzij
Hermanos, yex can itaman andex nubij re ley re xuya' re Dios, y chuka' itaman che jun vinak xaxe tak c'a c'as, jare' tak nic'ue' chuxe' rutzij re ley. Ancha'l nubij chupan re ley, tak jun ixok c'ulan, can ximon riq'uin re ruchijil y man nitiquir-ta nujach-ri' riq'uin, tak c'a c'as che'. Pero vo xa nicom-a re ruchijil, c'ajare' tak xtujach-ri' riq'uin. Vo xa xtic'ue' riq'uin jun chic ache tak c'a c'as re ruchijil, re ixok re' can nimacun. Pero vo xa quiminak chic re ruchijil, re ley man nubij-ta che xajan tak nic'ule' chic riq'uin jun ache.
Hermanos, yoj chuka' quire' kabanon. Roma tak re Jesucristo xcom, yoj chuka' can ancha'l che xojcom riq'uin. Y mare' man yojc'o-ta chic chuxe' re ley, xa can yoj richin chic re Jesucristo, re xc'astaj-pa chiquicojol re anama'i'. Y roma yoj richin chic re Jesucristo, nivachin re kac'aslen, can ancha'l nrajo' re Dios chaka. Tak rubanon can, ja re itzel tak rayibal re xe'kabanala', y re ley nubij che man otz-ta re itzel tak rayibal re'. Pero roma quire' nubij re ley, xe'bec'astaj-pa más re mac re xe'karayij, y re mac xa camic nrayoj pa kave'. Re mac can xe'rucusaj-va c'a re kak'a-kakan. Tak rubanon can, xojc'ue' chuxe' re ley, jac'a vocame xojcolotaj-yan y can xojcom-yan chach re ley. Tak rubanon can, xkasamajij re Dios riq'uin re ley re tz'iban can. Jac'a vocame nakasamajij re Dios riq'uin re c'ac'a c'aslen yi'on chaka roma re Espíritu Santo.
Can c'ayef rubanon re mac chaka
Q'uiba' nak'ax pan ive' y nibij che re ley can man otz-ta, pero xa man quire-ta. Re ley nic'atzin chin nusekresaj re mac. Xe-ta xa manak ley, yen man-ta ntaman andex re' re mac. Ancha'l tak nubij re ley: Man tarayij che aviq'uin-ta rat c'o-va re c'o riq'uin jun chic vinak. Y roma quire' nubij, yen ntaman che vo xa xtimban quire', yimacun chach re Dios. Xe-ta man-ta quire' nubij re ley, man-ta ntaman che mac re quire' naban. Pero roma chupan re ley quire' nubij, mare' xc'astaj-pa re mac re c'o pa vánma. Xe'c'astaj-pa ronojel re itzel tak rayibal re jec'o viq'uin. Mare' xe-ta man-ta c'o re ley, re mac re c'o pa vánma can-ta quiminak. Re ajuer can, tak c'amaje-na tak'ax pa nue' re ley, yen xinojij che c'o nuc'aslen. Jac'a re k'ij tak xk'ax pa nue' re nubij re ley, xc'astaj-pa re mac re c'o pa vánma, y c'are' xinabej che camanak-va nuc'aslen, xa can yin quiminak chach re Dios. 10 Re ley re xuya-pa re Dios can nuc'ut c'a andex rubanic chin navel re c'aslen. Pero yen man xinvel-ta re c'aslen. Pa ruq'uixel che xinvel-ta re c'aslen, xa ja re camic xinvel roma man xintiquir-ta ximban re nubij re ley. 11 Y quire' xinc'alvachij roma re mac re c'o pa vánma. Re mac can xinruk'ol-va, y re mac can xucusaj re ley chin che xinruquimisaj.
12 Re ley can lok'olaj-va, can otz-va y choj re nubij. 13 Pero man tinojij che ja re utzulaj ley jare' re xc'amo-pa re camic chua. Roma re xc'amo-pa re camic chua xa ja re mac, roma xuban chua che man xinimaj-ta re nubij re utzulaj ley. Y riq'uin re' re ley xuc'ut chinoch andex re' re mac, y riq'uin re' nik'alajin che re mac cama-va otz-ta.
14 Kataman che re ley riq'uin re Dios pitinak-va. Jac'a yen xa yin jun vinak re yinc'o pa ruk'a' re mac. 15 Can man c'a nimban-ta re otz, re ninjo' che nimban, xa ja re nintzelaj jare' re nimban y re' ja re mac. Can man nak'ax-ta pa nue' re nc'alvachin. 16 Re mac re nimban, can man ninjo-ta che nimban, y can man nika-ta chinoch, y riq'uin re' nik'alajin che re ley can otz-va. 17 Y mare' yintiquir nimbij che man can-ta nayon yen yimbano re mac, xa can ja chic c'a re mac re c'o pa vánma re nibano chua che yimacun. 18 Yen xa yin jun vinak re can man jun cosa otz c'o pa nuc'aslen. Ninjo' nimban re otz, pero xa man yintiquir-ta nimban. 19 Astapa' ja re otz re ninjo' nimban, pero man nimban-ta. Y re mac re man ninjo-ta nimban, xa jare' re ne'mbana-pa nabey. 20 Mare' ximbij-yan che man can-ta nayon yen re yimbano re mac, roma yen can man ninjo-ta nimban re mac. Xa ja re mac re c'o pa vánma jare' re nibano chua che yimacun.
21 Y yen nintz'at che nojel tiempo quire' nibanataj. Roma xa can ancha'l chic ley, roma tak ninjo' nimban re otz, cha'nin nik'alajim-pa re mac re c'o pa vánma. 22 Re vánma camas-va niqui'cot riq'uin re ru-ley re Dios. 23 Pero ntaman che c'o chic jun ley re ec'uayon vichin, y re ley re' ja re mac re can ye'rucusaj re nuk'a-vakan, y re ley re' nuban ayoval riq'uin re otz re nurayij re vánma. Can yinc'o-va c'a pa ruk'a' y chuxe' rutzij re ley chin re mac.
24 C'ayef re nc'alvachin, roma re itzel tak rayibal re jec'o viq'uin xa camic niquic'am-pa chua. ¿La camanak como jun re yincola-ta pa ruk'a' re mac re'? 25 Matiox cha re Dios che re Kajaf Jesucristo xinrucol. Roma man-ta re Jesucristo, yen c'a yin c'o-ta pa ruk'a' re ru-ley re mac, roma re itzel tak rayibal re jec'o viq'uin. Y astapa' can c'o-ta re rayibal viq'uin chin che yinc'ue' pa ruk'a' re ru-ley re Dios, pero man-ta re Jesucristo, astapa' camas-ta re rayibal c'o viq'uin, cama-va-ta yintiquir yinc'ue' pa ruk'a' re ru-ley re Dios.
7:2 1 Co 7.39. 7:3 Mt 5.32; Mr 10.12; Lc 16.18; He 13.4. 7:4 Ga 2.19; 5.18; Ef 2.15; Col 2.14. 7:4 2 Co 11.2; 1 P 2.24. 7:5 Stg 1.15. 7:6 Jn 4.23; Ga 5.22. 7:7 Ro 3.20. 7:7 Ex 20.17; Dt 5.21; Jos 7.21; Mi 2.2. 7:8 1 Co 15.56. 7:8 Ro 4.15. 7:10 Lv 18.5. 7:10 Ez 20.13; 2 Co 3.7. 7:12 Sal 19.8; 1 Ti 1.8. 7:14 Gn 37.27, 36; 1 R 21.20, 25. 7:15 Ga 5.17. 7:18 Gn 8.21. 7:22 Sal 1.2; 119.16, 24, 35; Is 51.7; 2 Co 4.16. 7:23 Ga 5.17. 7:24 Ro 6.6. 7:25 Ga 5.17.