A bécéiuhe tii te Paulo
nge céii lépwo
Korénit
Atabuhi ko a tii
Woo na e tii a tii ce?
Wo Paulo, pa apostolo. Ke e mu pelen wo Sostène.
E tii éniile?
Ha awieme a jo 53 me 55, ha a benaamwon na e mu Éféso wo Paulo. (Omehi a Apostolo 19.8−10.)
E tii me dee?
Te ni acéihi ne Korénit, a pwomwo ubwo ha amu Grèce. Ke e tabuhi a puco te ni acéihi nelang wo Paulo, he li e pipatemehi telé a Pwooti Wâé ko Iésu, ha a jo 51 ai 52. (Omehi a Apostolo 1.1−18.) E tii ni tii na paa te lépwo Korénit wo Paulo, kehe icehi ana te ju alo cehi, na e ha a Tii Iitihi. A tii ce, 1 Korénit, ke a béalohe tii ten ne telé. (Omehi 1 Korénit 5.9.)
É ko ade na e tii?
Korénit, ke a pwomwo ubwo na e mu mwonuhi a bajié, ke hiwon ni apulie na lé mu tuie nelang, na lé âbé mu he ni amu na e ité. Ke lé pébé ni bwomu telé, ne he ni pwoiitihi telé ânebun, na te ité koja a ju céihi ne ko Iésu Kériso. Be lé pii ne ni béén pie, te icehi a jenenye na junaado, kehe time uce a éénye; é ko anaa na wâé heme nye mulie hauli ko a éénye.
Hiwon ni acéihi na lé mu âcehi ni bwomu naa. Be lé niimihi pie, e o mu kolé ace bwo temehinaado celi e bwolu koja ni béén, ke lé pipaunulé kon. Ke time lé uce piténelé, ke lé pipiiden. Ke e tii wo Paulo, beme e pii telé pie, me lé nemwo wonaa ko a bwopwonen delé. E tii mwo, beme e pii telé ni naado na lé tahimwoeng kon (7.1,25; 8.1; 12.1; 16.1,12).
Ade ace âne a tii ce?
E pii wo Paulo pie, wâé heme céiu a pwonime lépwo acéihi (1.10−17). Time uce wâé heme nye piokéé, ke pé ni acéihi béénye nge ha a mwotautinaado (pwahamii tii 6). Nye nemwo pipule hauli, ke mulie ha a mulie hauli (pwahamii tii 5).
Nye nemwo pwo me piubwo genye ko ni bwo temehinaado tenye. Be a ju bwo temehinaado, ke e âbé mu ko Padué, ke time lé uce alihi temehi wo lépwo apulie pwo bwohemwo. A bwo mele te Iésu, me a bwo mulie cemwo ten mu ha amele, ke a naado na te junihe pwonaado ne kon, ne ha a céihi tenye (1.18―2.14; me pwahamii tii 5).
E pacémunikenye wo Paulo, ko a bwo mulie na iitihi te pa ju acéihi ne ko Iésu, ne ha awieme ni apulie, na te ité a pwoiitihi me a bwomu telé. E caa tuwokenye wo Kériso, ke te tice celi e paciitihi. Kehe icehi ana nye pipwocile, be time uce ati ni naado celi wâé me denye, ke e cuwokonye wo Paulo, beme time nye uce pwo ace naado celi me e tanahi a céihi te pace céiu béénye (pwahamii tii 8―10).
E pii a bwopwonen me nye pimu ibu. E patemehi ni âpipati, na e ne tenye wo Padué beme nye pipamwoiukenye, ni acéihi. Nye nemwo pipwohauli ko ni âpipati. Wâé heme nye pipwoiipihi ni bwomu tenye heme nye pwoiitihi (pwahamii tii 11―12).
Ana junaado koja ati ni béé naado, ke a pipwoééhe. Wâé heme ati nina nye pwo, ke me e âbé mu ko a pipwoééhe (pwahamii tii 13).
E pii wo Paulo a bwomune a bwo mulie cemwo tenye, mu ha amele (pwahamii tii 15). A bwo mulie cemwo te Iésu, ke pwohewii a atabuhi ko pitii âdaanu. Ke e bo tai pamulipikenye wo Padué.
A bwomune a tii 1 Korénit
Pipwobwocu me pipwo-olé (1.1−9)
Time lé uce piténelé ni acéihi (1.10―4.21)
A bwo temehinaado te Padué (1.18―2.16)
Genye âcéi Kériso cehi (3.1−23)
Ni apostolo ke ni eabwé te Kériso (4.1−21)
Ni huô na ta hadenii ni acéihi (5.1―6.20)
E hegi wo Paulo ne te ni Korénit (7.1―11.1)
A pwooti ko piaten (7.1−24)
Nina time lé uce piaten (7.25−40)
Âpwailo me de ni déme duéé (8.1―11.1)
A huô tenye heme nye pwoiitihi ibu (11.2―14.40)
A bwo tawii puninye (11.2−16)
A wiinaado te Padaame (11.17−34)
Ni âpipati te a Jenen Iitihi me a pipwoééhe (12.1―14.40)
A bwo mulie cemwo mu ha amele (15.1−58)
Ni béé pihuô te Paulo ke bépinelé (16.1−24)
1
Pipwobwocu
Woéo Paulo, na todeéo mu ko ana nime Padué me é *apostolo te *Kériso Iésu, he wogemu me Sostène pa béénye. É pwotii lé céiikewé, ni acéihi ne ko Padué ne ha a pwomwo ubwo Korénit. Wogewé lépwona caa pipégalikewé, beme geé mulie me de Kériso Iésu. Wogewé ke lépwo eabwé mu ko a pwoto te Padué; a puapulie na e pipégalikewé wo Padué. Be e wonaa te lépwona élé ati he ni piduaan na lé pwoiitihi ne he nii Padaame Iésu Kériso, Padaame henye.
Ke me a *pipwoééhe tice ja kon, ke a péém, ke me e mu pelewé, mu ko Padué Caa tenye, ke wo Padaame Iésu Kériso.
E adéikenye wo Padué @ na e pwaadeniin bé wo Kériso
É tee pipwo-olé te Padué ne kowé, mu ko ni âpipati te Padué, na e ne tewé ne he Kériso Iésu. É ne he Iésu, ke geé tai hegi ni âpipati ten, ke ati a pwooti, ke a bwo temehi Padué. Be a bwo patemehi Kériso, ke e mu mang pelewé.
Ke wonaa, te tice celi tieden pelewé mu ko ni âpipati na e ne, wogewé lépwona geé ucéihi a benaamwon na wo Padaame henye, Iésu Kériso, ke e o tuie. +Weeng na e bo pwo me geé cumang die ha a pwonehin. Ke o te tice celi lé o tautikewé kon, ha a tan na e bo âmwobé wo Padaame henye, Iésu Kériso.
+Be e te pacuwohi nina e pii wo Padué, weeng na e todekewé, me geé pimulie ibu me pa Naîn, Iésu Kériso, Padaame henye.
time lé uce piténelé ni acéihi
(Pwahamii tii: 1―4)
10 +É ilekewé ni bééng, ne he nii Padaame henye Iésu Kériso, me geé piténekewé, beme te tice celi piehadeniiwé, ke me céiu ace pwonimewé, ke ace bwo niimihinaado tewé.
11 Be é téne he lé cihe kowé wo lépwo apulie mu pele Kloé pie, pwo celi piehadeniiwé, wogewé ni bééng. 12 +É pwo me é pii ngelang pie, muko pétaapwo wogewé, ke geé pii pie: «Woéo, ke pa béé Paulo», ke «Woéo, ke pa béé Apolos», ai «Woéo, ke pa béé Pétéru», ai «Woéo, ke pa béé Kériso.»
13 Wo Kériso, ke he e pipii mu kon? Ai wo Paulo paceli cemeiteeng ne ko a *kuricé me dewé? Ai, puukewé ne he nii Paulo?
14 +É pipwo-olé te Padué, be time é uce puu pace céiu mu hadeniiwé; te icehi Krispus, ke wo Gaïus. 15 É mu ko anaa, ke time uce jan me lé pii pie, puulé ne he niing. 16 +É puu mwo a pwomwoiu te Stéfanas, ke ni nehin. Ke time é uce temehi pie é puu lépwoce béén.
17 Be time e uce neéo bé wo Kériso beme é *puu apulie, kehe me é patemehi a *Pwooti Wâé; time uce é mu ko a bwo temehinaado te pa apulie. Beme a kuricé te Kériso, ke me time uce piticenaado ne kon.
A bwo temehinaado te Padué
18 +Be a pwooti ko a kuricé, ke a olo ne te lépwona élé ité koja Padué na lé patieden ni mulihelé. Kehe é ne tenye nina caa celuimikenye, ke a junuu Padué. 19 +Be caa te tii ne he ni *tii iitihi pie: É bo pwo me tieden a pitemang de lépwo apitemang, ke a bwo temehinaado te lépwona lé temehinaado.Ésaïe 29.14
 
20 +E wé wo pa apitemang me pa apwocémun me pana e cihe ehi? Wo Padué, ke e pwo me a bwo temehinaado te a bwohemwo ce, ke a pihauli.
Kériso, ke a bwo temehinaado ten
21 +Be time uce jan me e temehi Padué na a bwohemwo, ko a bwo temehinaado ten naa. Ke wâé te Padué me e *celuimi lépwo acéihi mu ko a pune na pihauli ne te ni apulie na time lé uce céihi.
22 Be wo lépwo *Juif, ke lé ilehi ce *pipwojunuun, ke wo lépwona time uce lépwo Juif, ke lé hane a bwo temehinaado.
23 +Kehe wogeme, ke geme patemehi Kériso, pana cemeiteeng ne ko a kuricé. É ne te lépwo Juif, ke te junihe time uce wâé ne kolé anaa; ke lépwona time uce lépwo Juif, ke a pihauli ne telé.
24 +Kehe é ne pele lépwona e todelé, heme lépwo Juif, ai lépwona time uce lépwo Juif, wo Kériso, ke pa junuu Padué, ke a bwo temehinaado te Padué.
25 +Be a piolo te Padué, ke te junihe pitemang koja a pitemang de ni apulie. Ke a bwo tice niihe Padué, ke te junihe pwo niihen koja a niihe ni apulie.
E pipégali pana tice niihen
26 +Geé omehi hadeniiwé, lépwo bééme, wogewé na e todekewé wo Padué. Be time uce hiwon ne pelewé, lépwoceli lé nihe temehinaado ne he ni bwo alihi nen de ni apulie, ai lépwoceli nihe pwonaado ne kolé, ai lépwoceli nihe pwo delé.
27 Kehe e pipégali ni naado na piticenaado ne kon wo Padué, beme e patanimi lépwona lé temehinaado. Ke e pipégali ni naado na tice niihen ne pwo a bwohemwo, beme e patanimi nina pwo niihelé. 28 Ke e pipégali nina wahin, beme pétaabwon ni naado na nihe ubwo. Ke e pipégali nina téétihi ne pwo bwohemwo, nina nihe piticenaado ne kon. 29 +Be me wonaa, ke me te tice celi lé pipaunulé ne he pwahamii Padué.
30 +Weeng na e pwo me céiu gewé me Kériso Iésu, ke wo Kériso pa bwo temehinaado tenye na e âbé mu ko Padué. É mu kon na e pwo me mwomwon genye wo Padué, ke e pipégalikenye me nye den, ke e tuwokenye mu ha a ta.
31 +Pwohewii ana tii pie: Wo pana nimen me e pipii den, ke wâé heme e pipii den ne he Padaame.Jérémie 9.23
+ 1:8 1.8 1 Tésalonik 3.13, 5.23 + 1:9 1.9 1 Tésalonik 5.24; 1 Ioane 1.3 + 1:10 1.10 Filipi 2.2 + 1:12 1.12 Apostolo 18.24−28; 1 Korénit 3.4 + 1:14 1.14 Apostolo 18.8; Roma 16.23 + 1:16 1.16 1 Korénit 16.15 + 1:18 1.18 Roma 1.16 + 1:19 1.19 Ésaïe 29.14 + 1:20 1.20 Job 12.17; Ésaïe 19.12, 33.18, 44.25 + 1:21 1.21 Mataio 11.25 + 1:23 1.23 Roma 9.32; 1 Korénit 2.14 + 1:24 1.24 Kolosé 2.3 + 1:25 1.25 2 Korénit 13.4 + 1:26 1.26 Mataio 11.25; Cang 2.5 + 1:29 1.29 Éféso 2.9 + 1:30 1.30 Jérémie 23.5−6 + 1:31 1.31 Jérémie 9.23