2
É patemehi a bwo mele te Iésu
Lépwo bééng, é âdé pelewé, beme é patemehi tewé a bwo niimihinaado te Padué na neduwohi ha atabuhi kon*. Ke time é uce âdé patemehi tewé ni naado na e pele Padué ko ce pwooti celi binyi, ai ha ace bwo temehinaado celi piwéden. Te tice aceli nimung me é temehi ne pelewé, kehe te icehi Iésu Kériso, wo Iésu Kériso, pana cemeiteeng ne ko a *kuricé.
+Ke é ne ânebuhewé, ke te junihe piwahin jo, ke abwobwo jo, ke cenim jo. +A pwooti tong, ke a bwo pacémunihi tong a Pwooti Wâé, ke time uce piwien me a bwo cihe ha a bwo temehinaado te pa apulie. Kehe a junuu a *Jenen Iitihi na e pwo me pwaale ko nina é pii. Beme a céihi tewé, ke me time e uce âbé mu ko a bwo temehinaado te lépwo apulie, kehe é mu ko a junuu Padué.
Time lé uce temehi ne ni apulie
Geme ko cihe ko a bwo temehinaado na geme caa patemehi ne te lépwona caa ubwo jélé ne ha a céihi. Ke time uce a bwo temehinaado pwo a bwohemwo, ke time uce a bwo temehinaado te lépwo apihuôhi na a ta ne pwo a bwohemwo, na bo ciitililé taabwon. Geme cihe ko a bwo temehinaado te Padué: a bwo temehinaado na neduwohi, na e piwâam kon ânebuhe atabuhi ko a bwohemwo, beme e ne tenye a bwo ubwo na a wâé ten.
Mwo te tice lépwoceli lé pihuôhi a ta ne éni pwo bwohemwo celi lé temehi anaa. Be hemepie aceli lé te temehi, ke me o time lé uce cemeite Padaame he *a wâé.
+Kehe, pwohewii ana tii pie:
Time e uce alihi nina wonaa
na a naamii pa apulie.
Time e uce téne na a pwojéénen.
Time e uce temehi na a pwonimen.
E pipwopweehi ninaa wo Padué,
me de nina nihe eânimelé ten.
Ésaïe 64.3
Etenye a bwo niimihinaado te Kériso
10 Kehe e habwii tenye anaa wo Padué, ko a Jenen Iitihi. Be e temehi ati ni naado na a Jenen Iitihi, die ko ni naado na e bwolu ne he pwonime Padué.
11 Be he woo, mu ko ni apulie, celi e temehi ni bwo niimihinaado na e ha aduwo ne te pa apulie? Te icehi a jene pa apulie na e kon. Ke wonaa mwo ne ko Padué: Te tice paceli e temehi ni bwo niimihinaado te Padué, hemepie time uce a Jene Padué.
12 Kehe wogenye, ke time genye uce hegi a jene a bwohemwo, kehe a Jenen na e âbé mu ko Padué, beme genye temehi ni âpipati na e te ju ne tenye wo Padué.
13 Ke geme cihe ko ni âpipati tice ja kon naa, time uce é ko ni pwooti na pacémunihi na a bwo temehinaado te pa apulie, kehe é ko ana e pacémunihi na a Jenen Iitihi. Ke geme wonaa a bwo cihe ko a Jene Padué, beme geme pii nina e te âbé mu ko Jenen naa.
14 Wo paceli e te ju niimihi cehi ne ha a bwo niimihinaado te pa apulie, ke time e uce hegi nina e âbé mu ko Padué, be a olo ne ten. Ke pwocoon me e temehi ninaa, be te a Jenen Iitihi na e tauti ninaa. 15 Pana eten a Jenen Iitihi, ke jan me e tauti ati, kehe weeng, ke o te tice paceli e o tautieng. 16 +Be caa te tii ne he ni tii iitihi pie:
Woo celi e temehi
a bwo niimihinaado te Padaame?
Woo paceli me e pacémunieng?
Ésaïe 40.13
 
Kehe wogenye, ke etenye a bwo niimihinaado te Kériso.
* 2:1 2.1 A bwo niimihinaado te Padué na neduwohi ha atabuhi kon—ai A pwooti ko Padué. + 2:3 2.3 Apostolo 18.9; 2 Korénit 10.1 + 2:4 2.4 1 Tésalonik 1.5 2:6 2.6 Lépwo apihuôhi na a ta—Lépwo apihuô, ai ni duéé na lé péélé. + 2:9 2.9 Ésaïe 64.3 2:13 2.13 Beme geme pii… ai Beme geme pii te nina e kolé a Jenen naa. + 2:16 2.16 Ésaïe 40.13