a bwo mulie cemwo mu ha amele
15
(Pwahamii tii: 15)
E caa mulie cemwo wo Kériso
É paniimihi tewé, wogewé lépwo bééng, a Pwooti Wâé na é caa patemehi tewé. Ke geé caa hegi, ke geé ko mulie ne hen. Ke é mu ko a Pwooti Wâé naa, ke e bo celuimikewé, hemepie geé temehi ne he ni bwomunen na é patemehi tewé. Ke hemepie time uce wonaa, ke o te ju piticenaado ne ko a céihi tewé.
+É caa ne tewé a pune na é caa hegi. Weengi ana junihe pwonaado ne kon:
E mele wo Iésu Kériso
ne ko ni ta pwo tenye,
pwohewii ana tii
ne he ni tii iitihi.
+Ke neduwoeng.
Ke e mulie cemwo
ha a béciéhe ni tan,
pwohewii ana tii
ne he ni tii iitihi.
+Ke e âbeeti Pétéru*,
ke wo lépwo 12 *apostolo.
Ke é alecehe anaa,
ke e âbeeti lépwona
wédenihi nina 500 acéihi.
A ubwo kolé, ke lé mwo teko mulie, kehe wo lépwo béén, ke lé caa mele.
+É alecehen, ke e âbeeti Cang,
ke tai lépwo apostolo.
E âbeeti Paulo
+Ke é alecehelé ati, ke e âbeetiéo pwohewii pa bénebwéne ewa. +Be woéo pana junihe wahin jo koja lépwo apostolo. Ke time uce jan me toii kong pie pa apostolo, be é pwotahinaado ne ko ni acéihi ne ko Padué. 10 +Kehe é mu ko a *pipwoééhe tice ja kon de Padué, ke é mu ha a bwomunen naa. Ke a pipwoééhe tice ja kon den ne kong, ke time uce piticenaado ne kon, be é te junihe penem wéden kojalé ati. Time uce woéo, kehe a pipwoééhe tice ja kon de Padué na e kong.
11 Ke wonaa hemepie woéo ai woélé, ke weengaa kuti a Pwooti Wâé li geme pipatemehi tewé, ke li geé céihi ne kon.
E bo pwo me nye mulie cemwo
12 Ke hemepie geme patemehi pie e mulie cemwo mu hadenii nina lé mele wo Kériso, ke woté? Be lé pii wo lépwo béén mu kowé pie, te tice mulie cemwo te nina lé caa mele. 13 Hemepie te tice mulie cemwo te nina lé mele, ke wieli time e uce mulie cemwo mwo wo Iésu Kériso! 14 Ke mepie time e uce mulie cemwo wo Iésu Kériso mu hadenii ni amele, ke ana geme cihe kon, ke o te ju piticenaado ne kon, ke a céihi tewé mwo, ke o te ju piticenaado ne kon. 15 Hemepie ni amele, ke time lé uce mulie cemwo, ke anaa, ke a bwopiinen pie wo Padué, ke time e uce pwo me e mulie cemwo mu ha amele wo Kériso. Ke é ha a bwomunen naa, ke wogeme lépwo agele, he geme pii pie wo Padué, ke e pwo me e mulie cemwo mu ha amele wo Kériso.
16 Be mepie time lé uce mulie cemwo nina lé mele, ke time e o uce mulie cemwo wo Kériso. 17 Ke mepie time e uce mulie mu ha amele wo Kériso, ke o te ju piticenaado ne ko a céihi tewé. Ke mwo te wogewé he ni ta pwo tewé. 18 Ke élé ité koja Padué ni acéihi ne ko Kériso na lé caa mele. 19 Hemepie te ju a mulie ce cehi, na genye céihi ne ko Kériso, ke wogenye ni apulie na te junihe ta ne konye.
Pa bécéiuhen na e mulie cemwo
20 Ke weengi ana a juuju: E caa mulie cemwo mu hadenii nina lé mele wo Kériso, pa atabuhi ko a tii âdaanu: inen pie o hiwon nina lé o mulie cemwo. 21 +Be a mele, ke e âbé mu ko pa apulie na te céiu nang, wo *Adamu. Ke te é mu mwo ko pa apulie na te céiu nang, wo Kériso, na e âbé a mulie cemwo te ni amele. 22 Pwohewiin he lé tai mele be céiu jélé me Adamu, ke te piwien mwo ne he Kériso, be lé bo tai mulie be céiu jélé me weeng.
23 +Ke e caa mi pamulipi Kériso mu ha amele wo Padué, be pa bécéiuhen. Ke e bo tai pamulipikenye mwo, ni apulie te Kériso, heme e mwojuia cemwo ne mwo éni pwo bwohemwo wo Kériso. 24 Ke é ha anebwén kon, ke e bo tanahi taabwon ati ni pihuô na ta na e konye wo Kériso. Ke e bo ne a pihuô he daame te Padué Caa.
25 +Be wâé heme e pihuô dieli hemepie wo Padué, ke e ne ati lépwona lé pwotahi ne kon, haahi ni an. 26 +A bénebwénen na e bo tanahi taabwon, ke a mele.
27 +Be wo Padué, ke e tai ne haahi ni an.Psaume 8.7
Kehe ati ninaa, ke te wo Padué na e ne te Kériso a pihuô ne ko ati ni naado. 28 Hemepie lé tai mu haahi ni pihuô ten, ke wo pa Naîn, ke e bo mu haahi ni pihuô te pana e ne ten a pihuô. Be me wonaa, ke bo wo Padué na e pihuôhi ati ni naado.
Geé ûmiê!
29 Hemepie te pwo ace céiu bwomunen, ke lé o pwo de wo lépwona puulé me de nina lé mele? Hemepie time lé uce mulie cemwo nina lé mele, ke é mu ko ade na lé pwo me puulé me delé§?
30 +Ke wogeme, ke é mu ko ade na geme teko mu he ni naado na abwobwo téteda he ni benaamwon?
31 É téteda he ni tan, ke é tee âmwonuhi a mele. A juuju pie é te junihe pipwodéén kowé, wogewé ni bééng, ne he Kériso Iésu, Padaame henye. 32 +Hemepie te ju icehi me de a mulie pwo a bwohemwo, na é pwopa ne ko ni ‘wota apiaba’ ne Éféso, ke ade aceli é o pé mu kon? Hemepie nina lé mele, ke me time lé uce mulie cemwo, ke genye pwowiinaado, ke genye ûdu, be é meé, ke genye o mele.
33 Geé pipwocile! Be: «Lépwo béénye na ta jélé, ke lé pwotahi ne ko ni bwomu tenye na wâé.» 34 Geé mwojuia mwo ne he ni bwomu tewé na wâé, ke geé nemwo pwo nina ta. Be time lé uce temehi Padué wo lépwo béén mu kowé. É pii anaa beme tanim gewé.
Éé apulie na mwo coho
35 Ke wieli go o pii tong pie: «Lé woté ace bwo mulie cemwo telé, ne nina lé caa mele? Ke é he ace de éé apulie celi lé mwojuia cemwo ne hen?» 36 +Wogo pa apulie na te tice celi go temehi! Be a pidenaado na go cemi, ke e o mi mele ânebuhe ace bwo cim nen. 37 Ke ana go cemi, ke time uce a acuwo, kehe te ju a pidenaado, a pide blé ai ace céiu pidenaado. 38 Ke wo Padué, ke e ne te a pidenaado naa ace één celi te nimen kon, ke muko pétaapwo ni pidenaado, ke e ne ni één na time uce piwien.
39 Ke time uce piwie ni éé nina lé mulie, be ni apulie ni béén, ke ni wota ni béén, ke ni meni ni béén, ke ni ikua ni béén.
40 Pwo nina élé he miiden, ke te pwo mwo nina élé pwo bwohemwo. Ke time uce piwie a bwo wâé ne nina élé he miiden, me nina élé pwo bwohemwo. 41 A céiu, ke a pwéélang ko a téale, ke a céiu, ke a pwéélang ko a wole, ke ni béén, ke ni pwéélang ko ni ceni. Ke ni ceni, ke time uce piwie ni pwéélang hen.
Ana e mulie cemwo
42 Ke o te piwien mwo ne ko a mulie cemwo te nina lé mele. Nina neduwohi he pule, ke lé mele. Ke nina mulie cemwo, ke time lé o bo uce mele mwo.
43 +Ana neduwohi, ke caa piticenaado ne kon, kehe ana e mulie cemwo, ke te junihe wâé. Ana neduwohi, he te ju tice niihen, ke e mulie cemwo he pwo niihen. 44 Ana neduwohi, ke a éé apulie, ke é alecehen, ke o a éé apulie na mwo coho. Be te pwo a éé apulie, ke te pwo mwo a jenen.
Adamu me Kériso
45 +Be caa te tii ne he ni tii iitihi pie: Pa bécéiuhe apulie, wo Adamu, ke e hegi a mulie.Genèse 2.7
Pa bénebwéne Adamu, wo Kériso, ke a Jenen na e ne a mulip. 46 Kehe a éé apulie na mwo coho, ke time uce a bécéiuhen, kehe a éé apulie. Ke e bo âbé alecehen a éé apulie na mwo coho.
47 Wo Adamu, pa bécéiuhe apulie na tabuhieng mu ko a pule, ke e mu pwo bwohemwo. Kehe e âbé mu he *miiden wo Kériso, ‘pa béalohe apulie’.
48 Be wo Adamu, ke tabuhieng mu ko a pule, ke lé pwohewiieng ni apulie, na lé mu pwo bwohemwo. Kehe wo Kériso, ke e âbé mu he miiden, ke lé pwohewiieng ni apulie na lé mu he miiden. 49 Genye pwohewii pa apulie na tabuhieng ko a pule. Alecehen, ke genye bo te pwohewii mwo pa apulie na e âbé mu he miiden.
Nye pieda dieli mwo
50 Weengi ana é pii tewé, wogewé ni bééng: Time lu o uce taa ha a *Mwametau te Padué a éé apulie, ke a cewéle. Be nina nyaale tieden, ke te tice delé ha a *mulie dieli mwo.
51 ++Geé téne ehi, be é patemehi tewé ana te junihe pwojunuun na e ha *aduwo: Time genye o uce tai mele*, kehe o tai taatéékenye 52 ju a benaamwon, na piipwong ni naamiim, ha a bénebwéne pati a tutu. Be o cuu a tutu, ke nina lé mele, ke lé o mulie cemwo, ne ha a mulie na tice anebwén kon. Ke wogenye, ke o taatéékenye. 53 +Be wâé heme e mele a éé apulie, ke me taatééhi, ke me e mulie. 54 +Ke mepie taatééhi a éé apulie, ke me e mulie. Ke é nelang he na o bo pacuwohi a pwooti na tii pie:
E piwéden koja a mele
a mulie cemwo.
Ésaïe 25.8
55 +Wogo a mele, ke e wé a niihem?
Wogo a amele,
ke bo woté ko ace bwo pwotahi
ne kome mwo§?
Osé 13.14
 
56 +A ju junuu a mele ne konye, ke ana e âbé mu ko ni ta na genye pwo. A junuu a ta, ke e âbé mu ko [ana time nye uce mulie ehi ne he] ni *patén de Moosé. 57 Genye pipwo-olé te Padué, na e ne tenye me nye piwéden dieli mwo, mu ko Padaame henye, Iésu Kériso!
58 Ni ju bééng, geé cumang me te tice celi e patupwokewé. Geé penem beme wâé ngen ana nime Padué kon, heme geé ko temehi pie a penem dewé, ke time uce piticenaado ne kon ne he Padaame.
+ 15:3 15.3 Ésaïe 53.5−12 + 15:4 15.4 Mataio 12.40; Apostolo 2.24−32 + 15:5 15.5 Mataio 28.16−17; Luka 24.34 * 15:5 15.5 Pétéru—Grek: Céfas. (Ke a céiu nii Pétéru.) Omehi a Ioane 1.42. + 15:7 15.7 Luka 24.50 + 15:8 15.8 Apostolo 9.3−6 15:8 15.8 Pwohewii pa bénebwéne ewa—Grek: Pwohewiin he picileéo ânebuhe a bwo tuie tong. Wieli lé pitoii nii Paulo, mu ko a bwo pwotahinaado ten ne ko lépwo acéihi, ânebuhe a bwo céihi ten ne ko Kériso. + 15:9 15.9 Éféso 3.8; 1 Timoté 1.15 + 15:10 15.10 2 Korénit 11.23 + 15:21 15.21 Roma 5.12 + 15:23 15.23 1 Tésalonik 4.16; Pii Beetihi 20.5 15:23 15.23 A bwopiinen he pwo grek pie: O bo tai pwo te ati ni apulie, ne ha ati ni pétaapwo amu telé. + 15:25 15.25 Mataio 22.44 + 15:26 15.26 Pii Beetihi 20.14 + 15:27 15.27 Psaume 8.7 § 15:29 15.29 Puulé me de nina lé mele—Wieli lé wonaa wo lépwo béén, ha a benaamwon de Paulo. Kehe icehi ana te tice pwooti ko a bwomunen naa, ne ha a céiu duaan ko a Tii Iitihi. + 15:30 15.30 Roma 8.36 + 15:32 15.32 Ésaïe 22.13 + 15:36 15.36 Ioane 12.24 + 15:43 15.43 Filipi 3.20−21 + 15:45 15.45 Genèse 2.7 + 15:51 15.51 1 Tésalonik 4.15−17 + 15:51 15.51−52 Mataio 24.31 * 15:51 15.51 Wieli e niimihi wo Paulo pie, e o epin ko mwojuia mwobé wo Kériso, heme lé mwo te mulie wo lépwo béén acéihi. Omehi 1 Tésalonik 4.15−17. + 15:53 15.53 2 Korénit 5.4 15:53 15.53 Grek: Wâé heme ana nyaale, ke e cuwohe ana time uce nyaale. + 15:54 15.54 Ésaïe 25.8 15:54 15.54 Grek: Wâé heme ana e mele, ke me cuwohe ana time e uce mele. + 15:55 15.55 Osé 13.14 § 15:55 15.55 Ke bo woté ko ace bwo pwotahi ne kome mwo?Grek: a Où est ton aiguillon? + 15:56 15.56 Roma 7.13