16
Ni béé pihuô te Paulo
Âpati me de lépwo Iérusaléma
+É ne ko a mwani na taineibuhi me de ni acéihi ne *Iérusaléma, pwohewii ana é pii te ni acéihi ne Galat, ke geé pwo mwo. Tai é he ni bécéiuhe tan ne ha a naadenitan, ke muko pétaapwo wogewé, ke geé neité ce mwani celi geé caa ko piwâam kon ne pelewé, beme time geé uce ucéihi ace bwo tehene lé tong, ke me geé bo taineibuhi ce mwani. Wâé heme geé pipégali ni apulie, beme lé pé ngen ce âpati tewé ne Iérusaléma. Ke é hemepie caa woéo lang, ke é* bo nelé ngen ne pehi ce tii, beme *pajuujuhi pie wogenye na genye pahedelé. É hemepie wâé me é ân, ke geme bo tai miengen.
É pipwopweeéo beme é engen
+É bo âdé pelewé, alecehe a bwo pitahagéi na a province Macédoine tong. +Wieli é o mwo mu pelewé ha ace céiu benaamwon, wieli ati a benaamwon ko ta-amu. Ke geé bo ne tong ce bépwonen ne he celi me é â lang. Be time uce nimung me é ju alikewé heme é âdé, kehe é piniimihi pie me mwo pwo ace benaamwon celi me é mwo mu pelewé, hemepie te nime Padaame.
Kehe é o te mu Éféso die ha a tan ko Pentekote, +be pwo a pomwa na ubwo na tehi ne ko a penem na wâé, kehe hiwon lépwona lé cubwoniéo.
10 +Hemepie e tuie lé wo Timoté, ke geé hegieng ehi, beme wâé ne kon, be e penem me de Padaame pwohewiiéo. 11 +Ke me te tice paceli e téétieng, kehe geé ne ten ce bépwonen beme e mwojuia mwobé die pelong heme wâé a pwonimen. É o ucéieng me lépwoce béénye celi lé o âbé.
12 +É ne ko pa béénye Apolos, ke é te cuwo ko pii ten pie me e âdé pelewé me lépwo béénye, kehe time uce nimen me e âdé ni. Kehe e bo âdé, hemepie e bo tooli ace bwo âdé ten.
Bénebwéne pwooti
13 Geé ûmiê! Ke geé *cumang ne ha a céihi, ke geé mwoiu! 14 Ke me tai ni naado ne pelewé, ke me tai pwo ne ha a pipwoééhe.
15 +Nimung me é pii tewé a céiu naado: Geé te temehi pie wo Stéfanas, ke ni apulie mu ha a pwomwoiu ten, ke ni bécéiuhen na lé céihi ne Akaï, ke lé penem me de ni acéihi. 16 Ke wogewé mwo, ke geé ténede ni apulie na pwohewiilé, ke ni apulie na lé te junihe penem me woélé.
17 É pituume ko a bwo âbé te Stéfanas, ke wo Fortunatus me Akaïkus, be lé wodehikewé ne pelong, ke lé pamwoiuéo. 18 Be lé paûmiêhi a jenung, ke a jenewé. Geé pwo me wâé tewé ni apulie na wonaa jélé!
Bépinelé
19 +Ni acéihi ne province Asia, ke lé pwobwocu tewé. Akilas me Priscile, me nina lé taineibulé ne pelelu, ke lé pwobwocu tewé ne he Padaame. 20 Tai lépwo acéihi na élé éni, ke lé pwobwocu tewé.
Geé pimwomwaaukewé heme geé pipwobwocu tewé, pwohewii nina pibéélé.
21 Woéo Paulo pana é tii ko a ing a bwocu ce.
22 +Mepie pwo paceli time uce eânimen de Padaame Iésu Kériso, ke me e mu ha apwohi§!
Maranata: Âbé go Padaame!
23 Ke me a pipwowâé te Padaame Iésu, ke me tai mu pelewé ati!
24 Ke tai e pelewé ati a pipwoééhe tong, ne he Kériso Iésu.
Adéikewé!
+ 16:1 16.1 Roma 15.25−26; 2 Korénit 8.1−9 * 16:3 16.3 É—ai Geé. + 16:5 16.5 Apostolo 19.21 + 16:6 16.6 Roma 15.24 16:8 16.8 Tan ko Pentekote—A pipwodéén ko pitii âdaanu. Omehi mwo a Tan ubwo ne ha a Niinaado (Vocabulaire) ha anebwén ko a tii. + 16:9 16.9 Apostolo 19.8−10; 2 Korénit 2.12 + 16:10 16.10 1 Korénit 4.17 + 16:11 16.11 1 Timoté 4.12 + 16:12 16.12 1 Korénit 3.6 16:12 16.12 Time uce nimen me e âdé ni—Wieli time uce ana nime Padué kon me e pwome engen. + 16:15 16.15 1 Korénit 1.16 + 16:19 16.19 Apostolo 18.2,18,26 + 16:22 16.22 Galat 1.8−9 § 16:22 16.22 E mu ha apwohi—Ke a bwopiinen pie Geé neeng ité koja a pimu ibu tewé.