6
Lé pipééle ni béé acéihi
Hemepie pwo pace pibééwé celi pwo aceli piehadeniilu me pace céiu, ke e o te pé nge ha a mwotautinaado te lépwona time lé uce céihi, koja lépwo acéihi. Woté? +He time geé uce temehi pie lépwo acéihi, ke lé bo tauti a bwohemwo? Ke hemepie geé tauti a bwohemwo, ke kona time uce jan ne kowé me geé tauti ni cuwo nahi naado?
He time geé uce temehi pie genye bo tauti mwo lépwo *âcélo*? Ke hemepie wonaa, ke jan me genye tauti ni naado ha a mulie ce!
Hemepie pwo celi me tauti ne ha a bwomune a mulie ce, ke geé pé me lépwo atautinaado tewé lépwona tice penem delé mu hadenii ni acéihi! É cihe beme tanim gewé. Woté? He te tice paceli e temehinaado hadeniiwé? He te tice paceli te ju céiu nang celi jan me e tauti ne hadeniiwé lépwo béén? Kehe geé â he mwotautinaado, é ne ânebuhe lépwona time uce lépwo acéihi!
Geé nemwo wonaa!
Ke anaa, ke geé caa pipweéo, be time uce wâé ne pelewé, me geé piâ he mwotautinaado. É mu ko ade na time geé uce mu he ni picani ne ko lépwona lé pwo ana ta? É mu ko ade na time geé uce necu me lé bunekewé? Ke wogewé na geé pwo nina time uce wâé, ke geé bune lépwo bééwé. +Ke geé pipwocile! He time geé uce temehi pie wo lépwona ta jélé, ke time lé o uce taa ha a *Mwametau te Padué?
Lépwona lé pwotahinaado ne ko ni éélé me lépwo béén;
Lépwona lé paunuhi ni *déme duéé;
Lépwo apibune;
Lépwo aiu na lé te pipule mwo me ni aiu;
10 Lépwo abune;
Lépwo atapi;
Lépwona lé tee ûdu;
Lépwona lé pii me ta lépwo béén;
Lépwona lé pwotahi ne ko lépwo béén.
 
11 +Ke lé âbé mulang wo lépwo béén mu hadeniiwé. Ke e puukewé mu he ni ta pwo tewé wo Padué. Ke e pipégalikewé, ke e pwo me mwomwon gewé ne he nii Padaame Iésu Kériso, ke é ko a Jene Padué.
Genye pipwoiipihi ni éénye
12 +Geé pii pie: «Tai ni naado, ke te tice aceli paciitihi.» Kehe time lé uce pamwoiu ni béénye. Tai ni naado, ke tice aceli paciitihi, ke te jan ne kong me é pwo, kehe te muhi tong me é *apenem tice ja kon ne ko ace céiu naado. 13 +Geé pii mwo pie: «A wiinaado, ke a bépwonen ne ko a nanye, ke a nanye, ke a bépwonen ne ko a wiinaado.» Kehe wo Padué, ke e o tai tanahi taabwon a nanye, ke a wiinaado. A éénye, ke time uce a bépwonen ne ko a ta, kehe a bépwonen ne ko Padaame, ke wo Padaame, ke é ne ko a éénye. 14 +Wo Padué, ke e pwo me e mwojuia mu ha amele wo Padaame Iésu, ke e bo pwo me nye bo mwojuia mu ha amele, mu ko a junuun.
15 +He time geé uce temehi pie ni ééwé, ke ni de Iésu? É bo pé ace céiu duaa a éé Kériso, beme é pwo ace céiu duaa éé ê toomwo pwopwaaden? Ûhu! Te junihe pwocoon me wonaa! 16 +He time geé uce temehi pie pana lu pipule me ê toomwo pwopwaaden, ke céiu a éélu? Be caa pii pie: Ke caa céiu julu.Genèse 2.24
17 +Kehe wo pana céiu julu me Padaame, ke céiu a jenelu.
18 Geé cela ko ni ta na e pwo me mwiihi a éénye. Ni béé ta, ke te e ité koja a éénye. Kehe pana e pwo a ta na e pwo me mwiihi a één, ke e te pipwotahi ne ko a één. 19 He time geé uce temehi pie a ééwé, ke a mwa te a *Jenen Iitihi na e kowé, na e ne wo Padué? Caa time geé uce pihuôhi a ééwé, 20 +be ubwo a cuhi a bwo péékewé. Geé ne te Padué *a wâé ten, ne he ni ééwé!
+ 6:2 6.2 Pii Beetihi 3.21 * 6:3 6.3 Genye bo tauti mwo lépwo âcélo—ai Genye bo pihuô ne ko ni âcélo, ai Genye bo pihuô ne ko ni duéé me nye tautilé. A pwooti âcélo he pwo grek, ke wieli ni âcélo te Padué, ai ni duéé. + 6:9 6.9−10 Galat 5.19−21; Éféso 5.5; Pii Beetihi 22.15 + 6:11 6.11 Tit 3.3−7 + 6:12 6.12 1 Korénit 10.23 + 6:13 6.13 1 Tésalonik 4.3−5 6:13 6.13 A wiinaado, ke a bépwonen ne ko a nanye… A bwopiinen pie, lé niimihi pie ticenaado ne ko nina lé pwo ne ko ni éélé. + 6:14 6.14 Roma 8.11; 1 Korénit 15.20; 2 Korénit 4.14 + 6:15 6.15 Éféso 5.30 + 6:16 6.16 Mataio 19.5 + 6:17 6.17 Ioane 17.21−23; Roma 8.9−11 + 6:20 6.20 1 Korénit 7.23; 1 Pétéru 1.18−19