e hegi wo paulo ne te ni korénit
7
(Pwahamii tii: 7―14)
A pwooti ko piaten
Mepwo é ne ko ni naado na geé pwotii bé céiiéo ne kon, ke wâé ne ko pa aiu heme time e uce piaten*. Ke me e pile a pibune, ke wo lépwo aiu, ke wâé heme muko pwo ce mwodelé, ke ni toomwo, ke wâé heme muko pwo ce aiu helé.
Ke pa aiu, ke me e pwo a penem den ne ko ê mwoden, ke wonaa ne ko ê toomwo ne ko pa aiu hen. Ê toomwo, ke pwocoon me e pwo aceli nimen kon ne ko a één, be a één, ke a de pa aiu hen. Ke wonaa ne ko pa aiu; ke pwocoon me e pwo aceli nimen kon ne ko a één, be a één, ke a de ê mwoden.
Geu nemwo pitapikeu kou beme céiu geu, lu aadomwin. Kehe te ju icehi, heme geu pwoiitihi, ha ace céiu benaamwon. Ke é alecehen, ke geu mwojuia, be koli time geu uce cile ehi a ééu, ke koli e bo tacebwénikeu wo *Caatana. Ana é ko pii, ke time uce ace huô, kehe ana jan me é ne tewé.
Nimung me geé tai pwohewiiéo [na te tice mwodong]. Kehe genye te muko hegi mu ko Padué, nina e ne: Pa céiu, ke e hegi ace céiu bwomunen, ke wo pa céiu, ke uce ace céiu bwomunen.
Muko pihuô te ni muko apulie
Kehe é pii te nina time lé uce piaten, ke ni depwele pie, wâé ne kolé heme lé mu pwohewiiéo. +Ke hemepie time uce jan me geé cile a ééwé, ke geé piaten! Wâé heme geé piaten, kojan heme tee âbé ne he pwonimewé a pibune.
10 +É ne pele lépwona lé caa piaten, ke woni ana é pii; time uce woéo, kehe wo Padaame: Pa apiaten, ke me time e uce cibéé ê mwoden; ke ê toomwo, ke me time e uce engen koja pa aiu hen. 11 Hemepie lu pimu ité me pa aiu hen, ke e mu heme time e uce piaten, ai lu pipwopweehi me pa aiu hen. Ke pa aiu, ke me time e uce ne ê mwoden.
12 Kehe é ne ko ni béén, ke é pii woéo, kehe time uce wo Padaame: Hemepie pa acéihi, ke mepie pwo êce mwoden celi time uce ê acéihi, ke me nime ê mwoden me e mu pelen, ke me time e uce ne ê mwoden. 13 Ke é hemepie pwo êce toomwo celi pa aiu hen, ke time uce pa acéihi, ke me nime pa aiu hen me e mu pelen, ke me time e uce ne pa aiu hen.
14 Be pa aiu na time e uce céihi, ke e mwonu Padué, wonaa mu ko ê mwoden. Ke mepwo ê toomwo na time e uce céihi, ke e mwonu Padué, wonaa mu ko pa aiu hen na e céihi. Hemepie time uce wonaa, ke ni naîwé, ke o pwohewii nina élé ité koja Padué. Kehe a ju bwomunen, ke te élé mwonu Padué.
15 +Ke hemepie pwo paceli time e uce céihi, ke mepie nimen me e engen, ke te jan me e pwo. Kehe é ne ha a bwomunen naa, ke pa acéihi, pa aiu, ai ê toomwo, ke caa time o uce céiu julu, be e todekewé wo Padué me geé mulie ne ha a péém§. 16 +Wogo ê acéihi, ke é ne ha a muliheu, ke o te jan me go *celuimi pa aiu hem? Ke wogo pa acéihi, ke é ne ha a muliheu, ke o te jan me go celuimi ê mwodem*?
Geé mulie ne ha a bwomunen @ na e ne tewé
17 Wâé heme geé mulie ne ha a bwomunen na e ne tewé wo Padué, ânebuhe a bwo todekewé. Ke wonaa ana é pii ati te ni acéihi. 18 É he e todeko wo Padué, ke he te *tegoop go? Go te mu ha a bwomunen naa. Time uce tegoop go? Go nemwo uce pwo me pwotegoop tem!
19 +Be te ju piticenaado ne ko a tegoop, ai me time uce tegoop. Ana pwonaado ne kon, ke me pwo ana nime Padué kon. 20 Nye te pétaapwo mu he ni bwomu tenye, he e todekenye wo Padué.
21 É he e todeko wo Padué, ke he go mwo te mulie ha a penem tice ja kon? Go nemwo uce pihanenaado ne ko a bwomunen naa! Ke hemepie jan me go mulie hemepie te tice celi e imwiko, ke go âcehin, be wâé. 22 +Be pa *apenem tice ja kon na e todeeng wo Padaame, ke e caa te ju pimu ngen, caa pa apulie te Padaame.
Ke pa apulie na caa ju pimu ngen na e caa todeeng wo Padaame, ke caa pa apenem tice ja kon de Kériso. 23 Ke e pwocuhikewé wo Padué ko a cuhin na junihe ubwo, beme e pawiekewé mu he na geé mu lang. Geé nemwo â penem tice ja kon ne pele lépwo apulie.
24 Lépwo bééng, genye te pétaapwo mu he bebenihe Padué, ne ha a bwomunen na nye te mu hen he e todekenye.
Nina time lé uce piaten
25 Mepwo é ne ko nina time lé uce piaten, ke te tice aceli é hegi mu ko Padué. Ke é ne ha a bwo niimihinaado tong: a bwo niimihinaado na jan me mwomwohi. Be wo Padaame, ke wâé nang ne kong.
26 É piniimihi pie wâé ani, wonaa mu ko ni picani na genye mu hen jenaa: Wâé ne konye, heme nye te mu he ni pétaapwo bwomu tenye. 27 Hemepie go piaten me êce toomwo, ke go nemwo uce hane me go neeng. Mepie time go uce piaten me êce toomwo, ke go nemwo uce hane êce toomwo. 28 Ke hemepie go piaten, ke time go uce pwo aceli ta. Ke mepie e piaten êce ewa toomwo, ke te tice ta celi e pwo. Ke hemepie lé piaten, ke lé bo mu he ni picani ne he ni mulihelé téteda he ni tan. Kehe woéo, ke time uce nimung me wonaa.
29 Ke é pii ani, wogewé lépwo bééng: Caa cuwo a benaamwon ne ko ni nehi tan, ke wo lépwona pwo ni mwodelé, ke me lé mulie [me de Padaame] pwohewiin heme te tice mwodelé.
30 Ke nina lé é, ke me lé mulie pwohewiin heme time lé uce é. Ke nina élé ha a pipwodéén, ke me lé mulie pwohewiin heme time lé uce pipwodéén. Ke nina lé pwocuhi ni naado, ke me lé mulie pwohewiin heme time uce ni delé ni naado na lé pwocuhin. 31 +Lépwona lé ko âcehi ni naado pwo a bwohemwo, ke me lé mulie pwohewiin heme time lé uce âcehin, be time e uce mu a bwomune a bwohemwo ce jenaa, kehe e o âdé.
Hane me e wâékewé wo Padaame
32 Kehe nimung me geé nemwo gia. Wo pana time e uce piaten, ke e pwo ni naado me de Padaame, ke e hane me e piwâéeng wo Padaame. 33 Kehe wo pana e piaten, ke a pwonimen, ke e te mu ko ni naado pwo bwohemwo, ke e hane beme wâé ne ko ê mwoden. 34 Pihiwon ni bwo niimihinaado ten.
Ê toomwo na time e uce piaten, ai ê nahi toomwo, ke lu pwo ni naado me de Padaame. Lu hane beme lu eabwé te Padaame, ke lu pinelu ati ten. Kehe ê toomwo apiaten, ke e te mu ko ni naado pwo bwohemwo, ke e hane beme wâé ne ko pa aiu hen.
35 Ke é pii anaa beme é picani tewé, kehe time uce a bwopwonen me a âneule tewé. Kehe nimung me geé pipégali ana wâé beme céiu gewé me Padaame.
Nina lé ucéihi me lé piaten
36 Ke mepie pwo paceli te junihe nimen ko êceli lu picihe, ke me e piniimihi pie time uce jan me e cile ehi a één§, ke o wâé heme lu piaten*. Time e uce pwo aceli ta heme lu piaten. 37 Kehe wo paceli e niimihi ne he pwonimen pie, me time e uce piaten, ke me time lu uce pipule me êna lu picihe. Mepie wonaa ace bwo niimihinaado ne ha a pwonimen, ke me e te pihuô ne ko nina nimen kon, ke wâé hemepie time e uce piaten. 38 Ke wonaa, wo pana e piaten me êna lu picihe, ke wâé, kehe wo pana time e uce piaten, ke te nihe wâé.
Ni depwele
39 +Ê toomwo, ke te céiu julu me pa aiu hen, ha a benaamwon na e mwo teko mulie hen wo pa aiu hen. Ke hemepie e mele wo pa aiu hen, ke caa te wâé ne kon me e piaten mwo me paceli nimen kon. Kehe te icehi ne he Padaame. 40 Ke é ne tong, ke o te junihe wâé ne kon heme e te ju mu wonaa. Ke é pii pie, woéo mwo, ke etong a Jene Padué.
* 7:1 7.1 Time e uce piaten—ai Time lu uce pipule me êce céiu toomwo. 7:8 7.8 Depwele—Veuve. + 7:9 7.9 1 Timoté 5.14 + 7:10 7.10 Mataio 5.32, 19.9 7:14 7.14 Nina élé ité koja Padué—Grek: Ana nye mwiihi ke ana time uce wâé te Padué. + 7:15 7.15 Roma 14.19 § 7:15 7.15 Caa time o uce céiu… ai Be wâé te Padué heme lu piténelu, ai Kehe me jan ne kou, ke geu pimu ibu. Be wo Padué, ke e todekeu, beme geu piténekeu. + 7:16 7.16 1 Pétéru 3.1 * 7:16 7.16 Wieli a bwopiinen pie, wâé heme geu pimu ibu, beme e bo hegi a mulip wo pa béém, ai wieli wâé heme geu pimu ité, be o time uce celuimieng, hemepie geu tee piokéé. + 7:19 7.19 Roma 2.25; Galat 5.6, 6.15 + 7:22 7.22 Filémon 1.16; 1 Pétéru 2.16 7:28 7.28 Ni mulihelé téteda he ni tan—ai Ne he ni cunu na e tuie. + 7:31 7.31 1 Ioane 2.17 7:34 7.34 Ê toomwo na time e uce piaten, ai ê nahi toomwo—Grek: Ê ewa toomwo, ai Ê ukéiu toomwo, ai Ê depwele. § 7:36 7.36 Time uce jan me e cile ehi a één—Ni béé tii iitihi he pwo grek, ke e hen ni pwooti ce: Ke o tanim êje. * 7:36 7.36 1re phrase—ai A céiu, ke é ne ko pa caa te ê ewa toomwo na caa piukéiu nang. Ke é hemepie wonaa, ke o woni a niide a tii 36−38: 36Hemepie e niimihi pie, time uce wâé heme mwo tee cileeng ne ha a pomwa ten, ke wâé heme e neeng me e piaten, ke time uce a naado na ta. 37Kehe icehi ana me e niimihi me ubwo ne he pwonimen pie, time e o uce pwo me e piaten wo êje, ke te wâé, heme te tice ace bépatootihi nen. 38Anaa kuti, é hemepie e ne ê naîn beme e piaten, ke te wâé, ke mepie time e uce ne ê naîn me e piaten, ke te junihe wâé kuti. + 7:39 7.39 Roma 7.2−3